Linggo, Nobyembre 8, 2020

November 8, 2020

Play

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

Thirty-second Sunday in Ordinary Time (A)

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 12-16

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang Karunungan ay maningning at di kumukupas,
madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya,
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya.
Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya.
Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan,
Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan.
Isipin mo lamang siya’y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa;
hanapin mo siya’t matatahimik ang iyong kalooban.
Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya.
at makikita ka niya saan ka man naroon.
Siya’y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay,
magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw;
pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 13-18

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi maauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
1 Tesalonica 4, 13-14

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Jenny November 12, 2017 at 2:13 am

Please take care and bless all the people specially the poor
be with us always
be our light and hand to the right path of life
bless also those souls who’s with you
amen…

Reply

Reynald Perez November 1, 2020 at 10:57 am

Pagninilay: Malapit na tayong matapos sa Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Dalawang linggo mula ngayon, ipagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating Simbahan sa pagdiriwang ng Unang Linggo ng Adbiyento. At paghahandaan natin sa 4 na linggo ng Adbiyento ang Kapaskuhan ng Pagsilang ni Kristo. At sa sibil na buhay natin, matatapos ang taong 2020 at papasok muli tayo sa taong 2021. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa katapusan ng mundo, na siyang hudyat ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Lorna Carreos November 5, 2020 at 3:28 pm

Salamat po sa napakagandang pagninilay, Araw araw ko pong binabasa ang inyung pagninilay at ito ay naibabahagi ko sa aking kapwa

Reply

Victorio Ondivilla Sr. November 5, 2020 at 9:27 pm

Salamat po sa ebanghelyo napakagandang pagninilay

Reply

Nenne November 8, 2020 at 12:36 am

Naniniwala ba kayo na may “forever”?Meron. May forever sa pag-ibig kay Jesus na walang hanganan. Tayo ay sinasabihan na maging laging handa sa lahat ng oras o araw. Kung kailan ay hindi natin alam ngunit ang sigurado ay sa pagtawag sa atin anumang oras ay huhusgahan tayo sa ating kahandaan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magaganap ang huling paghuhusga.
Panginoon, oras-oras, araw-araw, ay pinaghahandaan ko ang iyong pagdating. Lahat ng aking isipan at gawain ay itinataas ko sa iyo. Maging ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong paanan. Salamat po sa gabay at basbas upang makamit ko ang walang hanggang buhay. Amen

Reply

Nenne November 8, 2020 at 12:39 am

Nob 8,2020
Mateo 25:13

Naniniwala ba kayo na may “forever”?Meron. May forever sa pag-ibig kay Jesus na walang hanganan. Tayo ay sinasabihan na maging laging handa sa lahat ng oras o araw. Kung kailan ay hindi natin alam ngunit ang sigurado ay sa pagtawag sa atin anumang oras ay huhusgahan tayo sa ating kahandaan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magaganap ang huling paghuhusga.
Panginoon, oras-oras, araw-araw, ay pinaghahandaan ko ang iyong pagdating. Lahat ng aking isipan at gawain ay itinataas ko sa iyo. Maging ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong paanan. Salamat po sa gabay at basbas upang makamit ko ang walang hanggang buhay. Amen

Reply

Marilyn November 8, 2020 at 4:47 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen …Aleluyah Amen!

Reply

Lee-Ghi November 8, 2020 at 11:39 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel Meditation
Sunday (November 8): “The foolish will miss heaven’s wedding feast”

Scripture: Matthew 25:1-13
#Almusalita #Pahiram

“Ito ang Ebanghelyo ng mga
talinhaga ng sampung dalaga,
sampung abay, na naghihintay
sa nobyo — lima ay matalino;
lima ay hangal.

Dumating ang nobyo,
medyo na-late siya kaya natulog
ang lahat. Noong dumating siya,
lumabas ang lahat at ang mga
lamparang dala nila dahil nga
hinihintay ang nobyong parating,
ang limang hangal ay walang
extra oil. Ang mga matalino,
may extra oil.

Ito ang parte ng talinhaga
na gusto ko: The foolish told
the sensible ones, ‘Give us some
oil for our lamps because they are
going out.’ The sensible ones answered,
‘They may not be enough for us
and for you. You better go to those
who sell and buy some for yourself.’

Gusto ng mga hangal
na humiram. And I think
that’s the point ng talinhaga —
may mga bagay na napakahalaga
sa buhay na hindi mo pwedeng
hiramin sa iba. May mga bagay tulad
ng relationship mo sa Diyos, hindi mo
iyan pwedeng hiramin sa iba.
Talagang dapat ay sarili mo
iyan.

Many times when we try to borrow
other things, iyong tipong ‘Well, hindi
ako nagsisimba pero nanay isimba
mo ko’ o ‘Asawa ko, isimba mo ako.’
Hindi umuubra iyan e. Hindi pwedeng
i-outsource ang isang bagay na ikaw
ang dapat gumawa.

Ang punto ng Ebanghelyo,
may mga bagay na talagang
mahalaga tulad po ng paghahanda
ng relationship sa Diyos, ng paghihintay
sa Diyos na hindi mo pwedeng
i-outsource, hindi pwedeng
i-care of ng someone in the family
na religious na siya ang bahala
sa spirituality mo.

It doesn’t work that way.
Personal po ang ating pananagutan
sa Diyos kaya importante na personal
din ang ating paghahanda.

Ngayong araw na ito,
remember, huwag mong
ipasaiba ang iyong spiritual life.

Take care of yourself.
Ingatan mo iyan and put
some extra. Kung sakaling
maubusan sa buhay at mga
yugtong dumarating,
may extra ka pa.”

Pray: “Lord Jesus, make me vigilant and attentive to your voice that I may heed your call at all times. May I find joy in your presence and delight in doing your will.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU November 9, 2020 at 9:19 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: