Biyernes, Nobyembre 6, 2020

November 6, 2020

Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 3, 17 – 4, 1
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Lucas 16, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Filipos 3, 17 – 4, 1

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo – at ngayo’y luhaang inuulit ko – marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ang pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo’y hinihintay may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating Tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.

Kaya nga, minamahal kong mga kapatid – aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli – magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ako ay nagalak, sa sabing ganito:
“Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo!”
Sama-sama kami matapos sapitin,
ang pintuang-lungsod nitong Jerusalem.

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo,
maganda ang ayos nang muling matayo.
Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ni Israel upang magsambahan.

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan,
pagkat ito’y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman
at trono ng haring hahatol sa tanan.

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 16, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya’t ipinatawag niya at tinatanong: ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.’ Nawika ng katiwala sa sarili, ‘Aalisin na ako ng aking panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.’ Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, ‘Gaano ang utang mo sa aking panginoon?’ Sumagot ito, ‘Sandaang tapayang langis po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka’t gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ‘Ikaw, gaano ang utang mo?’ Sumagot ito, ‘Sandaang kabang trigo po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ wika niya. ‘Isulat mo, walumpu.’ Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 5, 2020 at 11:54 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagkwento ni Hesus ng Talinghaga tungkol sa Tusong Katiwala. Dahil sa kanyang paglulustay ng ari-arian ng may-ari, pinasisante ng amo ang katiwalang ito. Kaya nag-isip siya kung ano ang kanyang dapat gawin bago pa man siya umalis sa trabaho. Kaya nagpasya siya na lutasin ang mga taong may utang sa kanya mayamang amo. At dahil sa kasipagan at katiyagaan ng katiwalang ito, pinuri siya ng kanyang amo dahil sa pagiging matalino kahit sinayang niya noon ang ari-arian. At sinabi ni Hesus na mas mahusay ang mga taong makasanlibutan sa kanilang henerasyon kaysa sa mga taong maka-Diyos.

Ang konteksto ng talinghagang uto ay ang pagpresenta ni Hesus tungkol sa gawi ng Palestina ukol sa pagkakatiwala ng mga amo sa mga ahente ang kanyang ari-arian. At dito pinupunto rin ni Kristo ang maling sistema ng pag-uutang sa mataas na presyong interes. Parang ipinapahiwatig niya sa atin na hindi lang natin kailangan magkaroon ng katalinuhan, kundi pati rin ng karunungan, ukol sa mga bagay ng mundo. Ang ating buhay na hiram sa Diyos ay sa kanya rin ibabalik na puno ng pagmamahal na ipinamalas sa kanya at sa kapwa. Kaya ang pagiging katiwala ay isang panawagan upang gawing makabuluhan ang ating pamumuhay sa mundong ito. Ipasya natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang salita at pagsasabuhay nito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Jhenny November 6, 2020 at 9:16 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Aira Mae Gino November 6, 2020 at 6:43 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

PATRICK CU November 9, 2020 at 9:19 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: