Huwebes, Nobyembre 5, 2020

November 5, 2020

Play

Huwebes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 3, 3-8a
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos.

Lucas 15, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Filipos 3, 3-8a

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Hesus ang ating kagalakan. Kung sabagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ninuman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako’y isilang. Ako’y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako’y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Hesus na aking Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos.
o kaya: Aleluya.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.

Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbubulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito.

“Kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’ Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak!’ Sinasabi ko sa inyo, gayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi’t tumalikod sa kanyang kasalanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 5, 2018 at 12:42 am

Pagninilay: Ang Diyos ay dakila sa kanyang habag, na tayo ay palaging inaanyayahan na magbalik-loob sa kanya. Ang Ika-15 Kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas ay nakapamagat bilang “Mga Talinghaga ng Awa”. Ito ay tumutukoy sa 3 parabulo ni Kristo na kung saan ipinapahayag niya ang kadakilaan ng Amang puno ng habag kahit sa mga makasalanan. Dalawa sa parabulo ang narinig natin ngayon, at ang isa naman ay yung mahabang kwentong nakakaantig sa ating puso. Nagsisimula ang tagpuan sa isang lugar ng pangangaral ni Hesus sa mga manininigil ng buwis, masamang babae, at iba pang mga makasalanan, na siya namang ikinagagalit ng mga Pariseo at eskriba. Kaya dito ikinuwento ni Hesus ang mga Parabula ng Nawawalang Tupa at ang Nawawalang Salaping Pilak. Sabi nga na ang habag ng Panginoon ay katulad sa isang lalaking naghahanap ng kanyang nawawalang tupa, samantala iniiwan niya ang kawan ng 99 na tupa sa bukid. At kapag nahanap na niya ng tupa, inaangat niya ito sa kanyang balikat upang kargahin ang tupang natagpuan. At siya’y makikipagsaya sa kanyang mga kaibigan dahil natagpuan na niya ang kanyang minamahal na tupa na dati’y nawala. Sabi nga din na ang habag ng Panginoon ay katulad sa isang babaeng hinahanap sa buong bahay ang nawawala niyang iisang salaping pilak, kung dati’y mayroon siyang 10. Gagawin niya ang lahat katulad ng pagsisindi ng ilaw at pagwawalis ng bahay upang mahanap ang nawawalang salapi. At kapag nahanap na niya ito, siya’y makikisaya kasama ang kanyang mga kaibigan dahil sa salaping pilak na dati’y nawala ngunit natagpuan na. Mula sa 2 parabula ni Hesus, makikita natin ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit tayo’y patuloy na nagkakasala, patuloy siyang humahanap sa atin, humahangad na tayo’y kanyang yakapin sapagkat minamahal niya tayo. Ganun ang naging disposisyon ni San Pablo sa Unang Pagbasa na bagamat siya’y isang dalubhasa ng Kautusan ni Moises at ginawa ang mga ritwal ng batas ng mga Hudyo, ipinausig niya ang mga tagapagsunod ni Kristo, na mas kilala bilang mga Kristiyano. Ngunit ikinuwento rin niya na ang mga unang bagay na kanyang tinanggap bago makilala si Kristo ay parang walang kabuluhan. Kaya si San Pablo ay nakatuon sa grasyang ibinigay sa kanya na siya’y magiging tunay na saksi sa Mabuting Balita. Kaya nga tayong lahat ay tinatawag na mga saksi sa patuloy ng pagpapahayag ng magandang balitang iyon. Huwag po tayong matakot kung may kakayahan tayong magkasala, sapagkat mas malaki at mahalaga pa ang awa ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Kung tayo’y tunay na magbabalik-loob, nawa’y isabuhay natin ang pagpapatawad nito sa paggawa ng tama at mabuti, lalung-lalo na sa ating kapwa.

Reply

Cristy Guarin November 8, 2018 at 7:02 am

Paginoon papuri at pasasalamat sa dakila mong habag at pagmamahal na ibinibigay sa akin. Sa mga pagkakataong ako’y nakakalimot at nakakagawa ng kasalanan sa iyo ay patuloy mo akong hinahanap at inaakay pabalik. Salamat sa mga tao, pangyayari at karanasan na nagiging instrumento mo upang ipahatid ang mensahe ng iyong habag at pagmamahal. Nawa ay magawa kong maibahagi ang habag at pagmamahal na natatatanggap ko mula sa iyo sa aking kapwa.

Reply

Melba G. De Asis November 8, 2018 at 10:34 am

Panginoon Diyos sa gitna ng aking mga kahinaan at madalas na pagwawalang bahala sa aking kapwang naghihirap ay andyan ka pa rin at patuloy mong ipinadadama sa akin ang Iyong pagmamahal pati na ang pagbibigay sa akin ng Iyong mga biyaya. Panginoon huwag mo akong pababayaan na mawalay sa iyong pagkakandili at nawa’y maunawaan kong mabuti ang mga nangyayari sa aking buhay, na kung bakit may mga panalangin akong hindi mo sinasagot, na yung mga karamdamang dumapo sa akin ay naging dahilan ng aking pagbitiw sa aking hanapbuhay, na may pagkakataon na hindi ako nakakatulong sa humihingi ng tulong sa akin at hindi ko maunawaan ang pakikitungo sa akin ng aking kapwa. Sa kabila ng lahat ng ito, ako’y patuloy na magtitiwala sa Iyong kapangyarihan at sa Iyong Banal na Ispirito na patuloy na gumagabay sa akin sa lahat ng panahon. AMEN

Reply

Fatima November 8, 2018 at 7:20 pm

Panginoon Hesukristo, salamat po sa mabuting balitang aming pinagnilayan sa araw na ito.
Tulungan mo po ako mas mapalapit sayo, maging laging bukas at tumutugon sa mga panawagan mo. Maging tapat hanggang wakas. Dalangin ko rin po na along the way may makasama kami sa paglalakbay dto sa mundo na lumalakad ayon sa kalooban Mo… kung paano mo inaakay ang mga tulad naming makasalanan patungo sa Ama, kami rin nawa ay may maakay na kapwa sa landas ng kabanalan. Amen

Reply

Jhenny November 5, 2020 at 8:02 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 5, 2020 at 1:16 pm

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, ALELUYAH

Reply

Aira Mae Gino November 5, 2020 at 7:30 pm

Salamat Lord sa napakagandang paalala sa akin.

Reply

Aira Mae Gino November 6, 2020 at 6:44 pm

November 5, 2020, Thursday
Lucas 15:1-10

Ang sarap lang isipin na ang Diyos ay puno ng pagkalinga sa mga anak niyang nakakaranas ng pagsubok at pagkaligaw. Kaya’t magalak ka kapatid kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok, sapagkat masusumpungan ka ng Diyos. Oo, Siya mismo ang naghahanap sa mga nawawala Niyang tupa at willing pang iwan ang ibang matuwid upang masumpungan lamang tayo. Hindi dahil inabanduna na sila, ngunit dahil alam Niyang ang mga matutuwid ay lubos na maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Kaya kung dumating naman ang araw na ikaw sana ang dapat na umintindi ay piliin mong unawain ang kalooban ng Diyos, hindi dahil iniwan ka na Niya kundi dahil may tiwala Siyang maiintindihan mo at kaya mo ng harapin ang iba pang mga pagsubok mo.

-AMG

Reply

PATRICK CU November 9, 2020 at 9:10 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: