Martes, Nobyembre 3, 2020

November 3, 2020

Play

Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 5-11
Salmo 21, 26b-27. 28-30a. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Lucas 14, 15-24


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Thirty-first Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. Martin de Porres, Religious (White)

UNANG PAGBASA
Filipos 2, 5-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo-Hesus:
Na bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya.
At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoong, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 21, 26b-27. 28-30a. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang,
ang handog na panata ko ay doon ko iaalay.
Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop,
aawit na pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog;
buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos.

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik,
ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig.
Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha,
maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa.
Mangangayupapang lahat ng palalo’t mayayabang.

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Maging lahing susunod pa ay sasamba’t maglilingkod,
ay mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos.
Sa lahat ng sisilang pa’y ganito ang ihahayag,
“sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas.”

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 15-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong mga panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, “Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos!” Sumagot si Hesus, “May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, ‘Halina kayo, handa na ang lahat!’ Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, ‘Nakabili ako ng bukid, at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’ At sinabi ng isa, ‘Nakabili ako ng limang pares na baka, at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’ Sinabi naman ng isa pa, ‘Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.’ Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, ‘Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.’ Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, ‘Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.’ Kaya’t sinabi ng panginoon sa alipin, ‘Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao, upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo: isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 5, 2018 at 10:59 pm

Pagninilay: Tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na makisalo sa kanyang piging ng pag-ibig, ang piging na kung saan ginugunita natin ang kaligtasang ating nakamtan. Kaya nga isinalaysay ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa isang malaking piging, matapos ipahayag ng isa sa mga panauhin ng bahay kanyang pinagdadalo na mapalad ang mga nakikisalo sa Kaharian ng Diyos. Makikita natin sa parabula ang iba’t ibang paanyaya ng panginoon ng sambahayan sa isang piging, at ang pagtanggi ng mga itinuturing na “mayaman” sa kontekstong iyon at ang pagtugon ng mga mahihirap na dadalo sila. At sinigurado ng lalaki na puno ang espasyo ng pagsasalu-salo, kaya iniutos niya sa mga lingkod na imbitahan nila ang sinu-sino kanilang mamasid. At bilang pagtapos, sinabi ng panginoon ng sambahayan na ang mga unang inaanyahan ngunit tumanggi ay hindi nabigyan ng pagkakataon matikman ang kanyang inihanda. Kaya nga ang sinisimbolo ng talinghaga ni Hesus ay ang Kaharian ng Langit. Tayong lahat ay inaanyayahan na makisalo sa kaluwalhatian ng Diyos, at dito lamang sa lupa, mayroon na tayong unang tikim ng piging sa langit, at iyan ang piging ng Sakramento ng Eukaristiya. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, tayo’y nakikisalo sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesus. At sabi nga ni San Pablo sa Unang Pagbasa na bagamat si Kristo ay Diyos ay nagpakababa o “kenosis” sa Griyego at naging masunurin sa dakilang plano ng Ama hanggang kamatayan sa Krus. Dahil dito, siya’y iniluwalhati at ginawang higit ang kanyang pangalan upang tayo’y sumababa sa kanya. Kaya nga ang Eukaristiya ay isang paggunita sa sakripisyo ni Kristo sa Krus upang tayo’y matubos sa pagkakasala. At ang mismong tinapay at alak ay hindi lang mga simbolo, kundi sila ang mismong Katawan at Dugo ng ating Panginoon. Hindi ito’y nangangahulugang hinahandog natin ang pisikal na anyo ni Kristo, kundi naniniwala tayo sa kanyang “sacramental presence” na naroroon ang biyaya niya upang ang ating mga kaluluwa ay kanyang mapalusog. Kaya nawa’y dinggin natin ang paanyaya ng Panginoon na dumalo sa kanyang piging upang malasap natin siya sa espirituwal na paraan.

Reply

Cristy Guarin November 6, 2018 at 6:15 am

Salamat Panginoon sa walang sawa mong pag-anyaya sa akin na dumalo sa iyong piging. Patawad sa mga pagkakataon na ikaw ay aking natatagihan at mas inuuna ko pa ang mga bagay na iniaalok ng mundong ito. Subalit dahil sa dakila mong pagmammhal ay ninanais mong maramdaman ko pa rin ang kaginhawahang dulot ng iyong pagdiriwang sa Banal na Eukaristiya, na kung saan ay pinapaalala ang pagliligtas mo sa akin.

Reply

Melba G. De Asis November 6, 2018 at 6:23 am

Sa bawat pagdalo natin sa pakikiisa kay Kristo, nawa’y maihanda natin ang ating sarili bago tayo tumanggap ng Sakramento ng Eukaristiya. Nuong buhay pa ang aking mahal na Ina, ang sakrisyo nyang ginagawa bago siya magsimba sa umaga ay ang hindi muna pagkain ng almusal, nabubusog naman daw siya pagkatanggap niya ng Kumonyon. Sa bawa’t pagdalo natin ng banal na misa ang lahat ay inaanyayahan sa Kanyang piging na kung saan ang pagpapala ng Panginoon ay ipinamamahagi at ako ay nananalig na sa pagtanggap ko sa Kanya sa kumonyon ay gagaling lahat ng sakit ng aking kaluluwa, isip at katawan. Napakahirap ng pinagdaanan ng Panginoong Jesus ng ialay Niya ang Kanyang sarili para sa atin, kaya nawa’y palagi nating hangarin ang makadalo at makisalo sa bawat paanyaya Niya sa Banal na Eukaristiya. Amen

Reply

Jhenny November 3, 2020 at 9:19 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 3, 2020 at 2:38 pm

Salamat sa Diyos! Amen.Aleluya!

Reply

PATRICK CU November 9, 2020 at 9:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: