Sabado, Oktubre 31, 2020

October 31, 2020

Play

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 18b-26
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 14, 1. 7-11

Saturday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of BVM on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Filipos 1, 18b-26

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, ang mahalaga’y naipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral.

Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na, balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito’y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako’y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Papunta sa templo ng Diyos ako ang siyang nangunguna;
pinupuri namin ang Diyos, sa pag-awit na masaya!

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 2, 2018 at 11:58 pm

Reflection: In our world today, there are many leaders governing a certain nation, organization, and group. They are the ones who are in charge of the flow of activities, and they lead the operations and work. But sadly, most of them have become bosses, who claim that they have power over others. That is why many of them would ask their leaders to do the work, and even force to spend more hours. But what is also happening is that most leaders would do nothing but rest, claiming that they should be the ones to give orders because they claim the thrones of honor. That is not how leadership is supposed to be. In the Gospel (Luke 14:1, 7-11), Jesus reminds us of the value of humility and service. He compares the world to a wedding banquet, wherein many great people would go up to the seats of honor, but sadly, there were already people chosen for those places. Then again, it is the host who instructs them to move up from a lower position to a higher position. The host of the wedding banquet is God. At every celebration of the Mass, we do not go to church to show that we are better, but rather, we gather ourselves in prayer as the Assembly of God. He invites us to give him due reverence, respect, and worship by remembering his fulfilled plan, which we honor in the Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist. Most of all, after being spiritually nourished, we should apply the values of humility and service in our lives, especially when we help others because that is how we should manifest true Christian Leadership. In every challenge we face, we should be humble in enduring them with our faith in God and good deeds towards other people. In the First Reading (Philippians 1:18b-26), St. Paul proclaims to the Philippians his mission of continuously preaching the Good News about Christ, and that Christ be magnified in him whether by life of death. It is in Jesus whom we have life, while death is gain, and like St. Paul, we are called to be witnesses of the Good News especially in serving others. As we journey down this road, let us be humble and servant leaders with our whole minds and hearts to others. May we practice these values, so that we can merit the inheritance of God’s glory, which is eternal life in the Kingdom of Heaven.

Reply

Reynald David Perez November 3, 2018 at 7:41 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 14:1, 7-11 Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo baboy kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

MAGNILAY: Ang respeto ay kusang ibinibigay hindi ipinagpipilitan sa iba. Bunga ito ng sinseridad natin sa pakikitungo sa iba at ng kabutihang asal na taglay natin nangunguna na ang pagpapakumbaba. Habang iginigiit natin ito sa iba lalo naman itong pinagkakait sa atin. Habang itinataas natin ang ating sarili lalo naman tayong ibinababa. Nasa Diyos ang tunay nating karangalan.

MANALANGIN: Panginoon, turuan mo ako ng tunay na pagpapakumbaba.

GAWIN: Tanggalin ang lahat ng yabang sa katawan.

Reply

Melba G. De Asis November 4, 2018 at 12:13 pm

Nalulugod ang Diyos sa taong mapagkumbaba at may mababang kalooban. Siya yung taong marunong umunawa sa kanyang kapwa kahit di maganda ang pakikitungo sa kanya. God bless us all!

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 30, 2020 at 6:34 pm

Pagninilay: Sa kasalukuyang panahon, ang tao ay madalas nais hanapin ang pinakamadaling paraan tungo sa mga sitwasyong kanyang hinaharap. Kaya makikita natin ang bawat tao ay nais umasenso o umangat sa buhay. At pati na rin sa larangan ng mga organisasyon, trabaho, gobyerno, at iba pang larangang may posisyon, madalas ang mga itinuturing na “boss” ay dapat sundan at dapat kilalanin ng bawat miyembro. Ngunit sa ating Ebaghelyo (Lucas 14:1, 7-11), nagbigay ng paalala si Hesus tungkol sa pagiging mapagkumbaba. Inihatulad niya ang kababaang-loob sa isang anyaya sa piging na hindi ka uupo sa pinakamataas na lugar, bagkus ay dapat umupo ka sa mababang lugar. Kaya madalas kapag may VIP sa bawat handaan, sinehan, o anumang kaganapan, sila ang may prioridad sa mga nakalaang lugar. Ngayon, sinasabi sa atin ni Kristo na tayong lahat ay maging mapagkumbaba upang tayo ay iangat. At sa bawat Misa, ang piging ng Diyos, huwag tayong maging mapagmataas na parang mas karapat-dapat tayo dahil tayo ay madalas magsimba. Kundi itrato natin ang bawat mananampalataya kahit sila ay makasalanan o banal.

Sa ating Unang Pagbasa (Filipos 1:18b-26), ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang grasya ng pagpapahayag ng Mabuting Balita. Ang ating pagbibigay saksi sa Mabuting Balita ni Kristo ay pakikiisa sa kanyang buhay, kaya tayo rin ay dumadanas ng mga paghihirap alang-alang sa kanya. At sa bawat sakripisyo natin ay tagumpay, kaya sinasabi ng Apostol na ang buhay natin ay para kay Kristo, at pakinabang ang kamatayan. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang ating buhay ay pamamayari ng Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan nating maging tapat sa kanya, lalo na sa ating misyon para sa pananampalataya sa pagpapatuloy na paglaganap ng Paghahari ng Diyos.

Reply

Jhenny October 31, 2020 at 7:57 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU November 8, 2020 at 10:25 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: