Miyerkules, Oktubre 28, 2020

October 28, 2020

Play

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saints Simon and Jude, Apostles (Red)

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga tapat na apostol
ay nagpupuri sa Poon
sa langit habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong mga araw na iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinanganlan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 27, 2020 at 9:37 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ng mga Apostol na sina San Simon at San Judas Tadeo. Si San Simon ay isang masigasig na rebolusyonaryo, na ang layunin ng kanyang grupo ay maghimagsik laban sa imperyo ng Roma, na sumasakop sa Jerusalem. Kaya makikita natin dito ang grupong ito ay may layuning palayain ang bayang Israel mula sa pananakop. Si San Hudas Tadeo naman ay nanggaling sa Galilea. Bagamat walang masyadong nabanggit ang mga Ebanghelyo tungkol sa kanila, sila pa rin ay tinawag ng Panginoon na maging bahagi ng 12 Apostol.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagtawag ni Hesus sa kanyang 12 Apostol. Sila ang mga 12 Tribo ng bagong Israel, ang Simbahan, dahil sa kanilang pangangaral nagsisilbing pundasyon ng Simbahan. Ang kanilang pagiging saksi ni Kristo ang nagpapatibay sa ating pananampalataya at misyon sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ayon sa tradisyon, magkasama sina San Simon at San Hudas Tadeo nang ipangaral nila ang Mabuting Balita hanggang Persya, at diyan sila naranas ng pagkamartir. Kaya itong araw na ito ay iisang kapistahan para sa dalawang Apostol na ito.

Ang hamon sa atin sa buhay nina San Simon at San Hudas Tadeo ay ang pakikibahagi sa misyon ng Panginoon bilang magkaibigan o magkasama. May mga pagkakataong kinakailangan natin ang tulong ng isa’t isa para ipatupad ang dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nang tinanong ni Hudas Tadeo si Hesus sa Huling Hapunan kung paano malalaman ng mga alagad kung ano ang kalooban ng Ama, tugon ni Kristo ay ang taong nagmamahal sa kanya ay tutupad sa kanyang mga utos, at mananahan ang Ama at si Kristo sa atin. Nawa’y tayong lahat ay magmahal sa Diyos at sa kapwa sa ating pagmimisyon para sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos.

Reply

Jimboy Leyva October 28, 2020 at 6:40 pm

Kung paano tinawag ang mga apostol ng panginoong diyos ganun din ang atin. kung papanong sinunod ng mga apostol ang kalooban ng diyos ama ganun din ang atin dapat bilang tagasunod at tagapaglingkod ng ating diyos. Tayo ay pinli bawat isa ay pinili lahat tayo may dahilan sa mundong ito, maganda, pangit, ano man ang iyong kasarian, lahat tayo ay deserve mahalin, kaya”t sa panahon na pandemic na ito tayo magmahalan at magtulungan at ating ipalaganap sa buong mundo na MAHAL NA MAHAL TAYO NG DIYOSS !!!

Reply

Leyva, Jimboy C. October 28, 2020 at 6:41 pm

Kung paano tinawag ang mga apostol ng panginoong diyos ganun din ang atin. kung papanong sinunod ng mga apostol ang kalooban ng diyos ama ganun din ang atin dapat bilang tagasunod at tagapaglingkod ng ating diyos. Tayo ay pinli bawat isa ay pinili lahat tayo may dahilan sa mundong ito, maganda, pangit, ano man ang iyong kasarian, lahat tayo ay deserve mahalin, kaya”t sa panahon na pandemic na ito tayo magmahalan at magtulungan at ating ipalaganap sa buong mundo na MAHAL NA MAHAL TAYO NG DIYOSS !!!

Reply

Lee-Ghi October 28, 2020 at 10:24 pm

From: Rev. Fr. Luciano Felloni
Almusalita Daily Gospel and Meditation
Wednesday (October 28, 2020): “Do Not Risk Being Shut Out

Scripture: Luke 6:12-16
#Almusalita #Overnight

“Sabi ng Ebanghelyo,
‘This time Jesus went out
to the hills to pray, spending
the whole night in prayer
with God.’

In the hills the whole night.
Hills ay iyong mga lugar kung saan
gustong-gusto ng Panginoon magdasal.
Iyong pag-akyat sa mga bundok, iyong mga
burol, iyon ang gusto ng Panginoon na
gawing dasalan. At kung kailan usually
mahaba ang dasal Niya ay sa gabi –
iyong talagang magdamag Siyang
nagdadasal.

Kailan ba ang huling beses
na nagdasal ka nang taimtim,
malalim, at matagal kasama ang
Panginoon? Saan ka madalas
nagdadasal?

Kung wala kang paboritong lugar
kung saan ka nagdadasal at kung wala
kang paboritong part of the day kung
kailan ka nagdadasal, malabo na
maging matibay ang iyong prayer life.

You need to have these two things:
kailan at saan magdarasal. Kay Hesus,
iyan ay malinaw na malinaw. Sa mga bundok
at sa gabi ang paborito Niyang oras ng mahaba
at malalim na pagdarasal. Ikaw?

Maganda na mayroon po tayo
dahil super blessed ang buhay
ng tao na malalim ang pagdarasal.”

Pray: “Lord Jesus, may I never doubt your guiding presence and your merciful love towards me. Through the gift of your Spirit fill me with courage and persevering faith to trust you in all things and in every circumstance I find myself. Give me the strength to cling to your promises when the world around me begins to shake or crumble. And when my love and zeal begin to waver, fan into my heart a flame of consuming love and dedication for you who are my All.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU October 29, 2020 at 7:45 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: