Linggo, Oktubre 25, 2020

October 25, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na ma- puspos tayo ng pag-ibig at nang matupad natin ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon ay:

Amang dalisay magmahal, dinggin Mo ang Iyong mga anak!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang mapuspos sila ng pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa at magsilbing mga huwaran para sa kanilang kawan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang maging tunay ang kanilang pagmamahal sa taong-bayan at nang mapaglingkuran nila ang lahat nang walang pag-iimbot, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 Pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng Espiritung Banal ng tunay na pag-ibig at sa gayon ay maging masaya ang kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa Taong ito ng Ekumenismo ay ating matutunang magmahal nang tunay at nang malampasan natin ang ating mga hidwaan at pagkakaiba, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nananalangin sa Linggong ito, upang maramdaman natin sa kaibuturan ng ating mga puso ang wagas na pag-ibig para sa Diyos at sa ating kapwa at sa gayon ay kilalanin tayong tunay na mga anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming bukal ng dalisay na pag-ibig, ibuhos Mo sa amin ang handog ng Iyong Espiritung Banal upang maikintal sa aming mga kalooban ang tunay na pag-ibig sa Iyo at sa lahat ng Iyong mga anak at dahil dito ay mapasaya Ka namin sa pagtupad sa lahat ng Iyong ipinag-uutos. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:47 pm

Salamat sa Diyos!
AMEN!

Reply

Reynald Perez October 16, 2020 at 3:24 pm

Pagninilay: Sa ating Unang Pagbasa (Exodo 22:20-26), ipinaalala ni Moises sa mga Israelita ang mabuting pagtrato sa bawat tao, lalo na sa mga hindi kalahi o kaparehas na anyo. Hindi tama ayon sa mata ng Panginoon ang pag-aalipusta at pag-aapi sa tao, lalung-lalo na ang mga taga-ibang bayan. Kaya sa Kasulatan, makikita natin na ang bawat taong nahihirap ay dinidinig ng Diyos sa kanyang awa at habag. Kung ang Diyos pa ang nagiging maawa sa mga mahihirap, aba, at dukha, paano pa kaya tayong tinatawag na mahalin ang bawat tao?

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:34-40), lumapit ang mga Pariseo kay Hesus at isa sa kanila ay nagtanong sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos. Sa Lumang Tipan, ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises ang mga Sampung Utos sa Bundok ng Sinai. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang iba pang mga utos para naman sa iba’t ibang indibiduwal, na bumubuo sa tinatawag na Torah, at nakalagay sa Kaban ng Tipan. Kaya para sa mga Hudyo, itong mga utos na ito ay dapat sundan sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ay nagbigay ng mga ito. Subalit iba ang naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa kanyang tugon, ibinuod niya ang mga Sampung Utos sa pamamagitan ng dalawa pang mahalagang utos.

Una ay ang pagmamahal sa Diyos nang buong puso, isip, at kaluluwa. Ito ay nababatay sa tinatawag na Shema, Israel ng mga Hudyo (Makinig ka, O Israel!) mula sa Aklat ng Deuteronomio 6:4-9. Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat ipinapakita nang sapat. Sa bawat sinasabi natin at sinasampalatayanan natin, dapat isabuhay din natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mga mabubuting lingkod niya. Higit sa lahat, sundin natin ang kanyang mga utos, lalung-lalo na ang kautusan ng pag-ibig ng kanyang Bugtong na Anak.

Ikalawa naman ay ang pagmamahal sa kapwa na gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ay nababatay sa Aklat ng Levitico 19:9-18. Kung mahal natin ang Diyos, dapat matuto tayong mahalin ang ating mga kapwa. Ngunit bago iyan, dapat mahalin natin ang ating mga sarili dahil ang Panginoon mismo ang dahilan kung bakit tayo napaparito sa daigdig. Alagaan natin ang ating sarili, at kontrolin din ito mula sa mga pagnanasa ng mundo. Pagkatapos nito, mahalin natin ang ating mga kapwa. Kung mahal natin sila at sila’y ating mga kaibigan, dapat gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Irespetuhin natin sila anumang lahi silang nagmula. Tulungan natin sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Dapat hayaan din natin ang ating sariling matuto mula sa mga mabubuting salita at gawain nila sa atin. Dito natin makakamtan ang mabubuting relasyon sa isa’t isa.

Sa kabuuan, ang pamamahal sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa ay nakakapatatag sa relasyon sa Panginoon at sa ating mga kapwa. Itong dalawang dakilang utos ay bumubuod na sa mga Sampung Utos. Kaya gumawa tayo ng mabuti, at lumayo tayo sa masama. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y sundin natin ang mga ito para sa masaganang ani sa ubasan ng Kaharian ng Langit.

Reply

Rachel Dela Cruz October 25, 2020 at 9:18 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU October 26, 2020 at 2:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Jhenny October 26, 2020 at 8:10 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: