Biyernes, Oktubre 23, 2020

October 23, 2020

Play

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 1-6
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 12, 54-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. John of Capistrano, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Efeso 4, 1-6

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 54-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw! Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa’t sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?

Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 26, 2018 at 12:13 am

Reflection: In the Gospel (Luke 12:54-59), Jesus reminds us on how we should interpret the signs of the times. Most of us would know how to predict certain conditions of our world like the weather forecasts and the changing of times and seasons. However we have to also recognize the present signs. As the Church’s liturgical year prepares to enter into Advent, we are invited to eagerly prepare for the Lord’s coming more than 2000 years ago celebrated on Christmas, the Parousia wherein he will judge us according to our deeds of love, and his continuous manifestations and revelations in the people and in different signs. That is why in the First Reading (Romans 7:18-25a), Saint Paul reminds us to do to live in the calling of one faith and one baptism which is under one Lord. Our carriages are that of hope, love, patience, and gentleness of towards one another. So it is the same with what the Lord Jesus said towards our relationship with others, that we are to settle any differences and conflicts through fraternal correction, justice, reconciliation, and love.

Reply

Melba G. De Asis October 26, 2018 at 5:19 am

Sa aking pagkaunawa sa ebangelyo, dapat ay alam natin ang gusto ipabatid sa atin ng mga nangyayari sa ating paligid para tayo ay maging handa. At kung ano ang ang mga kasalanang nagawa natin ay may katapat na parusa na dapat pagbayaran. God be with us always, Amen.

Reply

Lorna Ilustre October 26, 2018 at 5:32 am

Papuri sa Iyo Panginoon!
Pls guide us everyday, that the light shine upon us, that everything we do is acceptable to your eyes, and may our faith must always be strong that anyone who hurt us we can always forgive and forget. That your word will help us prepare all the time, cleanse our hearts O Lord!

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 22, 2020 at 5:32 pm

Pagninilay: Unti-unti tayong nalalapit sa pagtatapos ng taong panliturhiya ng Simbahan. Sa loob ng 6 na Linggo, papasok muli tayo sa Panahon ng Adbiyento, na kung saan paghahandaan natin ang tatlong pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkakatawang-tao na ating ginugunita tuwing Pasko ng Pagsilang, (2) Ang kanyang Muling Pagpaparito sa katapusan ng panahon, at (3) Ang kanyang Pamalagiang pagdating sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga Sakramento.

Kaya ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang paalala tungkol hindi lang sa kinabukasan, kundi mas tungkol sa kasalukuyan. Binabala ni Hesus ang pagiging masyadong mapagmataas, na parang titignan nalang sa mga kaganapan ng kalikasan. Bagkus, ang mensahe ni Kristo ay tingnan din natin ang mga tanda ng kasalukuyang panahon. Hindi palaging aasa ang ating buhay sa Diyos, pero hindi ito nangangahulugang dapat mawalan tayo ng pananampalataya sa kanya. Mayroong tanyag na kasabihan: “Nasa Diyos ang awa! Nasa tao ang gawa!” Kaya sinabi ng Panginoon na makipag-ayos tayo sa mga taong katunggali natin. Ang bawat sinasakdal ay hindi lang hinahantulan ng pisikal na pagkakulong sa bilangguan, kundi ang espirituwal na pagkabilanggo sa kanilang di pakikipagkasundo at pagwawasto ng mga nasirang relasyon. Ginamit itong halimbawa ni Hesus upang tayo’y hindi mawalan ng atensyon sa ating kasalukuyang kalagayan ngayon, at tumugon tayo nang nararapat ayon sa kanyang dakilang kalooban.

Kaya ipinapaalala ni San Pablo sa Unang Pagbasa ngayon na dapat tayo ay maging mapagkumbaba, mabait, at matiyaga. Tayo ay inaanyayahang magmahal ng bawat kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sa ganon, tayo ay nagkakaisa sa iisang pananampalataya, pagbibinyag, at Panginoon. Kaya tuwing inaawit natin ang Isang Pananampalataya habang winiwisikan tayo ng Pari gamit ang banal na tubig tuwing Linggo ng Pagkabuhay, tayong lahat na binyagan ay inaayayahan na ang mga pangakong sinariwain natin ay tuparin natin sa ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Gumawa tayo ng katuwiran at kabutihan, subalit talikdan natin ang kasamaan.

Reply

Ann Avila October 23, 2020 at 5:28 am

God Morning po sa lahat at sa management of Awit at Papuri! Maaari po bang ibalik ung button na susunod na gospel or kinabukasan na gospel after ng panalangin ng bayan under “pages 1 of 2”? Maraming salamat po. To God be the Glory. God bless ?

Reply

Ann Avila October 23, 2020 at 5:30 am

Pasensya na po nakita ko na po pala andito po pala sa pinakadulo. Salamat po ulit?

Reply

Jeric October 24, 2020 at 10:26 am

Hello po. Salamat po sa inyong mungkahi. Dinagdagan na po namin ng navigation links pagkatapos ng mismong pagbasa para mas madaling makita. Mayroon na pong links para sa “Mga Pagbasa Kahapon” at “Mga Pagbasa Bukas” sa bawat page. God bless!

Reply

Jhenny October 23, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 4:26 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: