Miyerkules, Oktubre 21, 2020

October 21, 2020

Play

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 2-12
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Lucas 12, 39-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Efeso 3, 2-12

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Hesus.

Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako’y ginawa niyang lingkod para sa Mabuting Balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito: ipahayag sa mga Hentil ang Mabuting Balita tungkol sa masagana at di-malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito’y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan.

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Magpasalamat kayo sa Poon
Siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal ng Israel.

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 39-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”

Itinanong ni Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?” Tumugon ang Panginoon, “Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun pagbabalik ng kanyang panginoon. Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing, darating ang panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng panginoon, at isasama sa mga di-tapat.

“At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

rosalie factolerin October 16, 2016 at 2:26 pm

Maraming Salamat po malaking tulong po sa amin ang awit at papuri sa pagahahanda ng mga readings na dadalahin namin sa mission. God bless po!!!

Reply

Marse Gozum October 19, 2016 at 5:41 am

Salamat ng marami Awit at Papuri, ito po ginagamit ko sa paggawa ko ng pangaraw araw na pagbasa para sa aming komunidad. Patnubayan tayo ng Poong maykapal sa mga gawaing ito.
Minsan lang nababago spelling ng ibang words, minsan din kulang, (dahil sa keyboard siguro)pero okey lang po may bibliya ako, mas madali pa rin dito sa Awit at Papuri.
Salamat po muli

Reply

Reynald Perez October 22, 2018 at 10:25 pm

Pagninilay: Anim na Linggo na lang ang natitira, at tayo po ay papasok sa Panahon ng Adbiyento. Ito ay ang pasimula ng bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo: (1) Ang pagdiriwang ng kanyang Pagsilang sa Pasko, (2) Ang Muling Pagpaparito/Huling Paghuhukom sa katapusan ng panahon, at (3) Ang araw-araw na Pagpapahayag ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ni Hesus na tayo’y maging mga tapat at matalinong alipin, samantala ating hinihintay ang kanyang pagdating. Tayo ay inaasahang maging handa na di katulad sa lalaking hinayaang pasukan ng magnanakaw ng kanyang bahay. Ganito inilarawan ni Hesus ang kanyang pagdating na parang magnanakaw sa gabi. Ito’y nangangahulugang hindi alam kahit sinumang tao tungkol sa oras na yaon, kundi ang Diyos Ama lang ang nakakaalam at magloloob ng mga bagay sa daigdig. Ang ating buhay dito sa daigdig ay hindi kailanmang angkin natin, kundi ito’y galing sa Diyos. Tayo’y mga tagapangalaga ng buhay na ito upang tuparin ang tungkulin/misyon inatasan tayo. Ito yung espirituwal na paghahanda na dapat nating bigyan-pansin habang hinihintay natin ang muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Tayo ay tinawagang maging mga tapat at matalino sa pagsasagawa ng paghahandang iyon. Ito ang paraan upang makamtan natin ang pagpapala ng langit, at iyan ay ang buhay na walang hanggan kapiling ang Panginoon at ang kanyang mga banal. Katulad ni San Pablo sa Unang Pagbasa, nawa’y bigyan tayo ng Diyos ng grasyang tuparin ang tungkulin ng pagiging saksi sa Mabuting Balita nang may buong lakas-loob at kababang-loob din. Isabuhay din natin ang ating pangangaral sa paggawa ng tama at mabuti, lalung-lalo sa ibang tao. Ito po yung ating misyon bilang mga anak niya dahil sa ating dakilang huwaran ng paglilingkod at pagtupad sa dakilang kalooban, at yan ay si Hesus.

Reply

Melba G. De Asis October 24, 2018 at 5:28 am

Panginoon Hesukristo nawa’y matutuhan kong sumunod sa mga banal mong kautusan at makagawa ako ng kahit na maliit na bagay sa ikabubuti ng aking kapwa ng naaayon sa Iyong kagustuhan. Nawa’y maihanda ko ang aking sarili at higit kong hangarin na sundin ang Iyong mga salita para maging karapat dapat ako sa oras ng pagdating ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny October 21, 2020 at 7:21 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Lee Ghi October 21, 2020 at 11:43 pm

From Rev. Fr. Luciano Felloni
Almusalita Daily Gospel and Meditation
Wednesday (October 21, 2020): “Be Ready to Answer – the Lord Draws Near”

Scripture: Luke 12:39-48
#Almusalita #SiguradoPeroNakatago

“Sabi ni Hesus sa Ebanghelyo,
‘Pay attention to this, if the master of the house
had known what time the thief would come,
he would not have let his house be broken
into. You also must be ready, for the Son of Man
will come at an hour you do not expect.’

So, maging handa dahil darating
ang Panginoon sa oras na hindi mo
inaasahan. Take that into account.
Maging handa dahil darating Siya.

Darating Siya sa buhay natin.
Hindi lang darating sa araw ng kamatayan mo.
Hindi lang darating one day to judge the world.
Iyong second coming, hindi lang iyon.
Araw-araw, dumarating ang Panginoon.
But I think the point of this Gospel is,
darating Siya sa oras na hindi mo
inaasahan.

Kasi may mga oras na inaasahan
natin ang pagdating ng Panginoon.
Halimbawa, sa time of prayer – when you
come to mass, when you read the Scripture,
inaasahan mo na darating ang Panginoon.

When you have a big problem,
inaasahan mo na darating ang Panginoon
at tayo ay iligtas Niya.When we are sick,
inaasahan natin na darating ang Panginoon
at tayo’y pagagalingin.

Usually, hindi natin Siya
inaasahan when we are very busy
doing other things; when we are okay;
kapag tayo ay may malaking blessing
sa buhay; kapag tayo ay nasa ordinary
na mga araw tulad ng habang nagluluto tayo,
naglalaba,o nagdadrive.

That’s the point.
Darating Siya sa oras na hindi mo
inaasahan to see how alert we are.

Kaya ho let us ask the Lord today
to put special attention sa mga pagkakataon
ng buhay natin na hindi natin inaasahang
naroon ang Diyos – kapag tayo’y nagcocommute,
kapag tayo’y namamalengke, at marami pang iba.
Try to be aware sa mga oras na iyan.
Ang Panginoon ay dumarating rin
sa mga tagong oras o sa mga
ordinaryong oras.

Sa mga hindi mo inaasahang oras,
darating at darating Siya.”

Pray: “Lord Jesus, you have captured my heart for you. Make me strong in faith, steadfast in hope, and generous in love that I may seek to please you in all things and bring you glory. May I always be watchful and ready to answer when you draw near.”
Amen!

Read! Reflect! Pray!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 4:15 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: