Lunes, Oktubre 19, 2020

October 19, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

May pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin, buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bgay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan

Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso nawa’y patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang katarungan at pagkakapantay-pantay nawa’y maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong pulitikal, panlipunan, at pangkabuhayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan, at kapahingahang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 21, 2018 at 8:31 am

Pagninilay: Mayroon isang tanyag na kasabihan: “Money is the root of all evils.” Kung ating iintindihin ito nang mabuti, may katotohanang dala ang kasabihang iyon dahil mismo ang pera ay ginagamit upang mapuno ang pansariling interes, hindi upang tulungan ang ibang tao, lalung-lalo ang mga mahihirap. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang babala ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagiging sakim hindi lang sa pera, kundi sa mga kayamanan. May isang lalaking lumapit sa kanya at hiniling kung ihahati ng kanyang kapatid ang manang ari-arian na ibinigay ng kanilang ama. Ngunit tugon sa kanya ni Hesus ay hindi naman ito isang hukom na nagdedesiyon kung paano ihahati ang lupa. At binabala ni Hesus ang lahat na mag-ingat at iwasan ang anumang uri ng kasakiman. Dito’y isinalaysay niya ang Parabula ng Mayayamang Hangal. Itong mayamang lalaki ay mayari ng isang ubasan, at nang dumating na ang ani, nakita niya na hindi kasya ang lahat ng mga ubas sa kanyang kamalig. Kaya’t nagdesisyon siya na gibain ito at gumawa ng mga mas malaki pa kaysa sa unang istruktura. Kaya’t nilagay ng mga lingkod ang mga ubas sa mga malalaking kamalig, at sila’y inutusan ng kanyang amo na magsikain at makipagsaya. Ngunit nang gabing iyon, binawi ng Diyos ang kanyang buhay. Ano nga ba ang naging kasalanan ng mayamang lalaki at bakit kaya tinuring siya na hangal? Hindi naman sa niyurakan niya ang pagkatao ng ibang tao o nagnakaw ng kayamanan mula sa ibang tao, kundi mas pinili niyang makipagsaya sa paggastos ng kanyang pera para sa pansariling katubusan, at hindi niya namasdan ang pangangailangan ng mga taong nasa paligid niya. Kaya nga minsan ang mga materyal na bagay ay ginagamit lang hindi para sa mabuting layunin, kundi para lamang sa makasariling kaganapan. Iyan ang nais itukoy ng binanggit na kasabihan sa simula pa lamang ng Pagninilay na ito. Ngunit sa panahon ngayon, masasabi ba natin na pera ba ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan? Mga kapatid, klaro po sa mga pagkakataon na si Hesus ay hindi naman tutol sa mga taong may pera o kaya mga taong mayayaman. Hindi naman siya tutol kung gusto nating yumaman upang umahon mula sa kasalukuyang kondisyon natin sa lipunan. Subalit ang para sa kanya lamang na gamitin natin ang ating materyal na bagay hindi para maging madamot at sakim na sarili lang ang iniisip, kundi para makapagsilbi sa pag-uunlad ng mga ekonomiya at ng kabuhayan ng bawat tao. At mahalaga pa kung ang mga makamundong bagay ay hindi nagiging hadlang upang mas palalimin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na naging mayaman ang ating pananampalataya ayon sa plano ng Diyos na tinupad ni Kristong tumubos sa atin. At ito’y pagkakataon na mamuhay po tayo nang marangal at gumawa ng kahit mga munting bagay para sa ikabubuti ng maraming tao.

Reply

Melba G. De Asis October 22, 2018 at 6:45 am

Aanhin ng tao ang kayamanan na hindi pwedeng dalhin pagdating ng oras ng kamatayan, ni singko ay walang madadala ang tao sa kanyang hukay. Ang dapat nating pagsikapan ay ang kayamang magdadala sa atin sa langit, ang gumawa ng kabutihan, ang mabuti ay magbahagi sa mga nangangailangan. May iba’t ibang klase ng kaloob mula sa Diyos na dapat ay gamitin ng naaayon sa Kaniyang kagustuhan, kung sagana sa buhay dapat ay tumulong sa mga mahihirap, kung may angking talino dapat ay magturo sa iba ng angking kaalaman, kung magaling kumanta ay gamitin sa pagpupuri sa Diyos, etc…. May kalakip na responsibilidad ang bawat kaloob mula sa Diyos. Amen

Reply

Fred Duaso Monares October 22, 2018 at 6:52 am

Lord God, kung ipagkaloob mo man ang kahilingan namin tungkol pinansyal na pangangailangan, turu-an mo kaming ito’y hindi lamang para sa aming pamilya kung di para di sa aming kapwa na nangangailang ng aming pinansyal na tulong. In Jesus Name. AMEN

Reply

ANDDYGALAZAN October 22, 2018 at 10:18 am

Itoy po isang talinghaga na ipinayag ng ating panginoon. Sanlibutan datapwat Hindi lamang material na kayamanan ang kanyang tinotukoy rito.
Ang tunay pong kahulagan dito.
Ay maring tao. ang mayayaman sa ispirital na pamumohay. Subalit Hindi nito magawang maibahagi sa kapwa.Hindi ito makarating doon sa mga taong salat sa buhay Aral ispiritual. Ito po ang tunay na kahulagan na nais ng diyos. Sapagkat ito ang mamanahin ng Tao. Na hanggang sa buhay na walanghangan ang na ihaharap sa diyos.
Ang nais at hangarin ng diyos.
Ay gumawa ng paraan. Ang sinomang may kayamanan spiritual na mag bonga.
At bongang tinutokoy nito ay ang isang makasalan tao. Ay nabago ang buhay. Sa pamamagitan ng pag share. Ng salita diyos.
At napalapit sa diyos. Yan ang totoong sya ang puno ng obas.
At ang bonga nitong obas. Ay ang naakay nya. Sapamamagitan sa salita ng diyos. Ay nabago ang buhay. at naglingkod di sa ating panginoong diyos. Amen…
Maraming Salamat po pagkaing nagbibigay buhay. Na akin din po ibinabahagi sa sanlibutan. God bless you always

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny October 19, 2020 at 7:25 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Ebonite October 19, 2020 at 7:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Lee-Ghi October 19, 2020 at 7:58 pm

From Rev. Fr. Luciano Felloni
Daily Gospel and Meditation
Monday (October 19, 2020): “Storing up True Riches”

Scripture: Luke 12:13-21
#Almusalita #Sakim

“May lalaking lumapit kay Hesus at sabi niya,
‘Master, tell my brother to share with me
the family inheritance.’ He replied, ‘My friend,
who has appointed me as your judge, or your attorney?’
Then Jesus said to the people, ‘Be on your guard
and avoid every kind of greed, for even though
you have many possessions,it is not that
which gives you life.’

Ingat sa kasakiman
dahil ang buhay ng tao
ay hindi nakabase sa laki ng kayamanan.
Kahit madami ang kayamanan mo,
walang kwenta iyan kung ang puso
mo ay puno ng kasakiman.

Kahit umaapaw ang kayamanan
pero di ka makuntento, di ka magiging masaya.

Ang kayamanan ay hindi magbibigay
sa’yo ng kaligayahan. Ang kayamanan,
kung hindi ka mag-iingat, pwedeng magbigay
sa’yo ng maraming kaaway. Minsan, kahit
iyong mga miyembro ng sariling pamilya,
inaaway lagi dahil sa pera.

Ingat.
Be careful.
Be on your guard.

Kaya very important
na marunong po tayong
makiramdam. At kapag nararamdaman
mo na ang ginagawa mo ay kasakiman,
kapag masyado kang attached sa materyal
na bagay, kapag masyado kang nagka-interes
sa materyal na bagay, be on your guard.
Be alert. Dumistansiya ka nang kusa
dahil kapag pumasok ang kasakiman
sa iyong Sistema, napakahirap alisin ito.
Napakahirap tanggalin.

Kaya naman humingi tayo ng
biyaya na iyan sa Panginoon.
Ang tao at ang mga mahalagang relasyon,
lahat po iyan ay uunahin natin kaysa
pagmamahal sa materyal na bagay.

Gamitin at gamitin mo ang gamit
pero huwag mong gamitin ang tao
bilang gamit; para makakuha ng
mga bagay na materyal lang.

Kaya focus po tayo sa magandang
mensahe ng Panginoon at doon lang po
tayo mag-stay dahil tutulungan tayo
ng Kaniyang grasya.”

Pray: “Lord Jesus, free my heart from all possessiveness and from coveting what belongs to another. May I desire you alone as the one true treasure worth possessing above all else. Help me to make good use of the material blessings you give me that I may use them generously for your glory and for the good of others.”
Amen!

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 3:57 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: