Linggo, Oktubre 18, 2020

October 18, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na tayo’y tulungang maging mga ulirang mamamayan at mabubuting Kristiyano. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon ay:

Amang mapangalaga, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan sa ating daigdig na humubog ng isang bagong langit at isang bagong lupa, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang makipagtulungan sila sa mga namumuno sa Simbahan para sa ikagaganda ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 Pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang sa tulong ng Espiritung Banal ay gantimpalaan ang kanilang pagsisikap ng isang maayos na pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa Taong ito ng Ekumenismo ay ating matutunan ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panunumbalik ng pagkakaisa sa Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nananalangin sa Linggong ito, upang hindi tayo matuksong mag-isip na magkasalungat ang mga bagay ng daigdig na ito at ang mga katotohanang makalangit; makipagtulungan nawa tayo sa pagbibigay ng higit na magandang buhay sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming nangangalaga sa amin sa daigdig na ito, ibuhos Mo sa amin ang handog ng Iyong Espiritung Banal upang mapasaamin ang karunungang maunawaan ang ugnayan ng mga bagay ng daigdig na ito at ng mga makalangit na katotohanan para sa ikalalaganap ng Iyong Paghahari na itinatag ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 9, 2020 at 2:56 pm

Pagninilay: Isang konsepto na pamilyar sa atin ay ang “Separation of Church and State”; ang Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado. Maaaring ang interpretasyon ng karamihan dito ay ang hindi pakikialam ng Simbahan sa anumang gawain ng Estado, at ganun rin ang hindi pakikialam ng Estado sa anumang gawain ng Simbahan. Subalit kung titignan natin ang diwa ng batas, tayong lahat ay tinatawag bilang mga mamayan ng mundo at Kristiyanong deboto ng ating pananampalataya. Tayong lahat ay may inaatasang tungkulin sa ating lipunan/daigdig, ganun rin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko.

Ang ating Ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging naririnig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay “Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado”. Ngunit ang pagkaintindi ng iilan ay parang wala raw koneksiyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti sa masasama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kay Hesus kung dapat nga ba’y magbayad sila ng buwis sa Emperador. Ngunit alam na ni Hesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista: Kung sasabihin niya ay “Oo”, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traydor dahil kumampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya ay “Hindi”, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseo at kampon ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denarii, at ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi. Nang sagutin nila nang tama na ang nasa mukha ay si Cesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay nila kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at ibigay naman nila sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos. Makikita natin dito ang ating tungkulin bilang tao na nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo’y magpunta, lalung-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo’y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang Mabuting Balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinapadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal, nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran.

Reply

ArtBal October 16, 2020 at 6:33 pm

Karamihan sa atin na ang pagkaintindi ng separation of the state and the church ay walang pakialamanan na angmibig sabihin, mind your own business ika nga. Tayong lahat ay mamamayan ng mundo na nakatira na nasasakupan ng batas. Pero huwad natin kalimutam na may papel ang simbahan sa estado na patungkol sa moral at pananampalataya na kung saan bilang Pilipinong Kristyano ay nanghihimasok sa lipunan para sa maipamalas ang kabutihan ng bawat Pilipinong Kristyano.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo October 17, 2020 at 7:36 pm

Praise the Lord.

Reply

MARY JANE October 18, 2020 at 9:58 am

Salamat sa Diyos Ama sa lahat ng biyaya at pagmamahal. Purihin ang Diyos. Amen

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 3:14 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: