Biyernes, Oktubre 16, 2020

October 16, 2020

Play

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 1, 11-14
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 12, 1-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. Hedwig, Religious (White)
or mass of St. Margaret Mary Alacoque, Virgin (White)

UNANG PAGBASA
Efeso 1, 11-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

ALELUYA
Salmo 32, 22

Aleluya! Aleluya!
Diyos na maaasahan,
kami’y iyong kaawaan,
kalingain at damayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

“Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

“Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 18, 2018 at 11:39 pm

From Rev. Fr. Benny Tuazon:
(Lk. 12:1-7) Friday of the Twenty Eight Week in Ordinary Time

In today’s Gospel Jesus gives a stern admonition to the crowd against the pharisees and which or who they should fear most. While, predominantly, we fear more those who can hurt us physically, emotionally, and psychologically, Jesus reminds us that the one who can hurt us spiritually should be feared most because it lasts beyond our life on earth. In other words, salvation should be our foremost concern. What does it profit us if we gain freedom from earthly pains but suffer everlasting damnation?

In this sense, we now can understand martyrs. How come they were willing to endure pain and death for the faith? Why were they willing to suffer and die rather than commit apostasy? It is because of their fear of suffering spiritually. It is because they would rather die physically rather than suffer eternal death. It is because of their love for the Lord who they would want to be with than live without Him.

We continually lose in this compromise. We compromise our relationship with God with gaining material things. This is exemplified when we commit corruption, deception, stealing, immoralities, fraud, etc. When we sin, we express more our fear of material rather than spiritual pain. No doubt it is a reasonable pain but not enough reason to suffer an everlasting pain like risking our salvation.

This way, Christianity is worth all the pain in order to be constantly faithful. It is more of fearing being separated from God than suffering from the pains of damnation. Indeed, we must dread losing eternal life than being thrown to eternal death.

Reply

Reynald David Perez October 19, 2018 at 7:46 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – BIYERNES NG IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 12:1-7 Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong mga tao, anupa’t nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw! Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag.

Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ka sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit sa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

MAGNILAY: Matakot at huwag matakot! Ito ang kambal na panawagan ni Hesus. Matakot sa Diyos na nakakakita ng kasalanang ginagawa natin nang lihim. Kung akala nating makakalusot tayo pananagutin niya tayo sa pagkukunwari natin. Sa kabilang banda, huwag tayong matakot magpakabuti kahit usigin. May kakampi tayo – ang Diyos!

MANALANGIN: Panginoon, matakot nawa kaming suwayin ka pero huwag matakot na sundin.

GAWIN: Matakot ikompromiso ang iyong pananampalataya pero huwag matakot magpakabayani para panindigan ito.

Reply

Melba G. De Asis October 19, 2018 at 8:45 am

Lahat ng ating gawain mabuti o masama, alam ng Diyos ang lahat ng iniisip natin pati nn ating kalooban, ang mga ito ay di makakaila sa Diyos kaya ang mahalaga ay sikapin natin gawin ang mga bagay na ikalulugod Niya, mahirap gawin pero ito ang dapat para makamtan natin ang mga ipinangako ng Panginoon. Panandalian lamang ang buhay dito sa lupa subalit ang pangako ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan duon sa kaharian Nya sa langit. Talagang may taglay na kahinaan ang tao at nakakagawa ng hindi mabuti dahil sa materyal na bagay, oo nga’t masarap mamuhay ng masagana pero kung ito ang magiging dahilan ng pagkakabulid natin impyerno at ng hindi natin pagkakamit ng kaharian ng Diyos. Alin ang iyong pipiliin, gamiting mabuti ang isip Kapatid. Good day and God bless us all. AMEN.

Reply

Mark Jefferson Criste September 5, 2020 at 9:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 16, 2020 at 12:26 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang magandang pahayag ni San Pablo sa mga taga-Efeso ang kaligtasang dulot ng Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus para sa ating kaligtasan, tayong lahat ay minarapat na matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. At ito ang ating pananampalataya na tayo ay palaging manalig sa Panginoon at ibahagi ang magandang balita ng kanyang kaligtasan sa ibang tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang paalaa ni Hesus tungkol sa katapatan sa Diyos. Unang sinabi ni Kristo na mag-ingat laban sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Sa ibang salita, ito ay ang kanilang kapaimbabawan, na ating narinig sa mga Ebanghelyo ng mga nakalipas na araw. Kaya kahit sila ay banal at mataas sa labas, sa loob ay puno ng maitim budhi ang kanilang pag-uugali. Ikalawa naman ay ang paninigurado ni Kristo na hindi dapat tayo kumakalag sa buhay, kundi patuloy na kumapit sa kanya. Ito’y isang paalala na para sa Panginoon, ang ating buhay ay mahalaga sa kanyang mga mata. Kaya sinasabi niya na tuwing minamasdan natin ang mga maya na naghahanap ng mga pangangailangan nila, tayo ay pinagpala na makapagbigay ng mga ating kinakailangan sa buhay. Kaya tuwing dumadating ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay, hindi dapat tayo matakot. Huwag din tayo matakot sa mga taong nagbabanta na pumatay, sapagkat sabi ng Panginoon na matakot tayo sa mga pumapatay ng kaluluwa. Sa madaling salita, ang kawalan ng pananampalataya ang naghihiwalay sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, kapwa, at sa ating sarili.

Ang dapat bigyan-pansin sa ating buhay ay ang matapat na pananamplataya sa kanya, na hindi dapat tayo mangamba sa anumang sitwasyong ating kinalalagyan ngayon. At sa ating pananmaplataya, nawa tayo ay gumawa ng kabutihan nang may kababaang-loob.

Reply

Aprilyn October 16, 2020 at 8:56 am

Bagamat nauunawaan natin ang pinapahayag sa Ebanghelyo natin ngayon patungkol sa babala ng Panginoong Hesus sa bagay na dapat at hindi natin dapat katakutan, aminin natin sa Kanya na sa kabila ng ating pang-unawa at pananamplataya patuloy parin tayong inaalipin ng takot, takot sa maraming bagay lalo na kung taliwas ito sa ating mga inaasam para sa ating sarili at kagustuhan na naaayon sa plano natin. Ipinapahayag ng Panginoong Hesus kung gaano tayo kinikilala ng Diyos Amang lumikha sapagkat tayo ay mula sa Kanya, kabisado ng Ama ang bawat nilalaman ng ating puso, ang takbo ng ating isipan, kung kaya’t pinakamainam na para sa atin na ipahayag natin sa Kanya ang lahat ng ating kahinaan, aminin ang mga bagay na magpasa hanggang ngayon ay di pa natin kayang ipagkatiwala sa Kanya ng lubos, sa ganoong paraan madarama natin ang hiwaga ng Espiritu Santo na syang magkakalag sa atin sa pagkakatali sa “Takot”. Mawawala ang takot kung matututuhan nating ipagkatiwala ng lubos ang ating sarili sa Diyos, mawawala rin ang takot kung sa pagtitiwalang ito’y unti-unti nating kinakalimutan ang pansariling kagustuhan at mas ating pinahahalagahan ay ang kalooban ng Diyos na syang tunay na magliligtas sa atin, at magdadala sa atin sa pangakong buhay na walang hanggan. Amen!

To God be the Glory!
Hesus Ako ay Nananalig Sayo!

Reply

Jhenny October 17, 2020 at 7:17 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 1:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: