Lunes, Oktubre 12, 2020

October 12, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagumbuhay at makatugon nang may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik-loob.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasab mo kami.

Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae nawa’y mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, nawa’y itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos nang buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at matatanda nawa’y makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong Anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang Muling Pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 15, 2018 at 5:41 am

From Fr. Benny Tuazon: Lk. 11:29-32) Monday of the Twenty Eight Week in Ordinary Time, Memorial of Teresa of Avila.

In today’s Gospel Jesus admonished the people regarding their generation. He went as far as saying they were an evil generation. The issue was their asking for a sign. He cited the sign of Jonah and the Queen of the south. The Ninevites responded to Jonah’s call to repentance while the Queen of the south trusted the wisdom of Solomon. Both benefited from the two representatives of God.

Not the case with the Jews. No less than the Son of God was sent to being the Good News of salvation. God personally attended to our salvation. He did more than just proclaiming the Good News but offered His life for us. It was a testimony of His great love for us and the necessity of salvation.
Signs are part of human experience. We operate through signs. We need signs in order for us to be guided and educated. Our capacity to recognize and understand signs reflects our maturity in life, and especially in faith. But we should not miss the most important sign. Jesus is God’s perfect sign of His presence and love. In Jesus, the sign is the signified and the messenger is the message. The Jews missed recognizing Jesus.

As for us, we were given better and bigger signs. We have the whole life and ministry of Jesus including His mysteries. His words and actions were effective signs. We have far less reasons not to believe in Him. Will we commit the same mistake as the Jews?

It is interesting to note that even up to now, the Jews are still waiting for the Messiah. They had not learned their lesson. Jesus is the Messiah the Scriptures prophesied. Let us not insist on more signs which are usually self determined. Rather, let us reflect and savor what were given to us and be open to God’s New revelations.

Reply

Reynald David Perez October 15, 2018 at 6:07 am

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagsusubok ng mga Pariseo at eskriba ng isang tanda mula sa Panginoong Hesus. Kaya’t tinawag ni Hesus ang henerasyong iyon bilang napakasama sapagkat ito’y naghahanap ng isang palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ang ibibigay kundi ang tungkol kay Propetang Jonas. Alam po natin na si Jonas ay nagtakbo palayo sa Diyos papuntang Tarsish sapagkat ayaw niya dati na magpropesiya tungkol sa kasamaan ng Nineve. Kaya’t nagkaroon ng bagyo sa dagat, at inamin sa mga manlalakbay na siya ang puno’t dulo ng bagyo, at nais siyang itaboy sa dagat. Kaya ang nangyari ay kinain siya ng isang malalaking isda, at doon siya’y nanatili sa bituka ng isda sa loob ng tatlong araw at talong gabi. Makalipas ang mga araw na iyon, siya’y pinalaya at tinawag muli ng Diyos na magpahayag sa mga taga-Nineve, isang bayang makasalanan, at dito sinabi ni Jonas ang magiging parusa ng siyudad sa loob ng 40 araw. Kaya agad nagsisi ang mga tao, pati ang hari ay nagtawag ng araw ng pag-aayuno bilang pagsisi sa Panginoong Diyos, at hindi natuloy ang plano ng pagwasak ng Nineve. Makikita dito na inihantulad ni Jesus ang pananatili ni Jonas sa kanyang magiging nakatakdang plano ng Diyos, ngunit ang mangyayari sa kanya ay higit pa sa nangyari sa propeta. Katulad ng pananatili ni Jonas sa loob ng isda ng 3 araw at 3 gabi, si Hesus ay ililibing matapos ang kanyang kamatayan sa Krus, ngunit siya’y muling mabubuhay makalipas ang 3 araw at 3 gabi. Kaya inilalarawan ni Hesus ang magiging kanyang Misteryong Paskwal upang tuparin ang plano ng Diyos na tayo’y mailigtas at gawing mga anak ng Diyos Ama. Sabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na tayo’y mga anak ng kalayaan, hindi alipin nito. Ito ang biyaya ng “free will” kung saan tayo ay nabubuhay nang marapat sa paninigin ng Diyos na gumagawa ng mabuti at tinatalikdan ang masasama. Kaya tayo’y tinatawagan na mamuhay nang marapat sa mundong ito habang hinihintay natin ang Araw ng Paghuhukom upang katulad ng Reyna ng Timog na dulaw upang makinig sa karunungan ni Haring Solomon, tayo rin ay matatagpuang handang panagutin ni Hesukristo sa kanyang muling pagpapario sa daigdig ayon sa ating pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa.

Reply

Mark Jefferson Criste September 5, 2020 at 9:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny October 12, 2020 at 7:13 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn October 12, 2020 at 1:14 pm

pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen, ALLELUYAH!

Reply

PATRICK CU October 24, 2020 at 5:01 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: