Linggo, Oktubre 11, 2020

October 11, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na maging handa tayo at karapat-dapat dumalo sa dakilang kasalan sa wakas ng panahon, sa pagdiriwang ng kaligtasang bigay ng Panginoon. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon ay:

Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang paunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dakilang kasalan ng kaligtasan at maisama ang kanilang kawan sa pagdiriwang na ito sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang mapaunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dalisay at taos-pusong paglilingkod na magdadala sa kanila ng buhay at kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nag- sisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan, upang dinggin nila ang paanyaya ng Panginoon sa kabayanihan at nang matamo nila ang ipinapangakong ligayang walang katapusan, manalangin tayo sa Panginoon.

Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa Taong ito ng Ekumenismo ay ating paunlakan ang paanyaya ng Diyos na kalimutan ang sarili at tahakin ang daan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Para sa lahat ng nananalangin sa Linggong ito, upang hindi tayo matukso ng mga bagay na panandalian at lumilipas para talikdan ang paanyaya ng Diyos sa pagdiriwang ng kaligtasan at sa pagtatamo ng ligayang hindi kukupas kailanman, manalangin tayo sa Panginoon.

Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan.
(Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming maluwag na nag-aanyaya sa kasalan ng Iyong Anak, isugo Mo sa amin ang Iyong Espiritung Banal upang makapaghanda kami nang lubos at magsikap na maging tunay na karapat-dapat para dumalo sa pagdiriwang ng aming kaligtasan sa bulwagan ng ligayang walang hanggan sa Iyong Kaharian, sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 2, 2020 at 10:17 pm

Pagninilay: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras.

Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos. Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit.

Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

Reply

ArtBal October 9, 2020 at 6:39 pm

Maraming pagkakataon ang Panginoon ay nagaanyaya sa atin sa kanyang inihandang piging para pagsaluhan ang hapag ng buhay, ito ay isang kagalakan ng Panginoon na magkatipontipon at magkasamsama sa isang kasiyahan na naghahandog sa bawat isa sa atin ng pagpapala sa ating buhay. Nakakalungkot lang isipin yung pagtanggi ng tao sa tawag ng Panginoon dahil sa kanikanilang prayuridad sa buhay, mas ninais pang gawin ang sariling kaligayahan kaysa sa kaligayahan na kasama ng Panginoon sa hinandang pigin.
Ang Eukaristiya ay isang piging ng buhay na nagtataglay ng ng lakas sa ating buhay, nagbibigay ng tatag sa ating kinakapitang pananampalatay at nagpapalalim ng ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay huwag sanang ipagsantabi at baliwalain dahil baka wala ng ibang susunod na pagkakataon. Kung tayo man dadalo sa kanyang piging huwag kalimutan ang pinakamagandang hangaring na makasama ang Panginoon at disposisyon na tunay na magpapasaya sa kalooban natin, yan au ang pagtanggap na may pananampalataya kay Kristo Hesus. Amen.

Reply

Josephine Mauro October 10, 2020 at 6:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Ma. Luisa L. Belardo October 11, 2020 at 5:33 am

Papuri at pasasalamat sa Panginoong ating Diyos.

Reply

Jhenny October 11, 2020 at 7:53 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

MARY JANE October 11, 2020 at 9:53 am

Purihin and Diyos Amang makaoangyarihan sa lahat! Amen.

Reply

MARY JANE October 11, 2020 at 9:53 am

Purihin and Diyos Amang makapangyarihan sa lahat! Amen.

Reply

Mark Balon October 11, 2020 at 1:08 pm

Maraming salamat po sa inyo. Papuri sa Diyos Ama, kay Hesus at sa Espiritu Santo. Prayer for Recovery, Peace and Protection. Amen

Reply

Marilyn Esmana October 11, 2020 at 1:16 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz October 11, 2020 at 3:24 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU October 24, 2020 at 4:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: