Lunes, Oktubre 5, 2020

October 5, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa Langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig.

Ang Simbahan, sa kanyang mga pastol at bayan, nawa’y magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa mga dukha nawa’y hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang bawat taong makasalamuha natin nawa’y pakitaan natin ng kabutihang-loob at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan nawa’y huwag nating balewalain o “lagpasan lamang,” manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na Anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 7, 2018 at 10:20 pm

Pagninilay: Siguro marami sa atin ay pamilyar sa talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa Mabuting Samaritano. Bago pa man ikinuwento ito, may lumapit na isang dalubhasa sa Kautusan, at tinanong ni Hesus kung ano ang dapat gawin nito upang makamtan ang kaluwalhatian sa langit. Dahil alam ni Hesus na ang lalaking nagtatanong ay isang abugado, binalik niya ang tanong kung ano ang nakasaad sa Kautusan. Sinagot ng lalaki ang 2 mahahalagang utos, at iyan ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya’t inaanyahan ni Hesus ang lalaki na gawin ang 2 ito upang magbuhay pang habambuhay. Ngunit nais ituwid ng dalubhasa ang kanyang sarili, kaya tinanong niya kay Hesus kung sino naman ang kanyang kapwa. At dito sinimulan ng Panginoon na ikwento ang Parabula ng Mabuting Samaritano. Makikita natin kung paanong binida ni Hesus ang isang tinuturing na kaaway ng mga Hudyo. Sapagkat ayon sa paniniwala noon, ang mga tanging pinili ng Diyos, at iyan ang mga Hudyo, ay siya lamang raw makakamit ng ganap na kaligtasan. Ang mga Hentil ay itinuturing na mga pagano dahil sa mga pamamaraan ng kanilang pagsambang hindi kailaman nauugnay sa Diyos. Subalit ang hindi nauunawaan ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Hesus ay kung paanong niloob ng Diyos na lahat ay mailigtas at maipahayag ang kanyang lubos na pagmamahal sa sangkatauhan. Sa totoo lamang, dating kalahi nila ang mga Samaritano. Nang maghati ang dating pinagisang kaharian ng Israel ni David sa kapanahunan ni Rehoboam, 2 kaharian ang itinatag, ang Israel sa Hilaga, samantala ang Juda sa Timog. At sila’y sinakop din ng mga malalakas na mandirigma mula Asyria at Babilonia, kaya sila’y itinapon sa mga bansang iyon. Nang magtagumpay ang mga taga-Persia, agad nagsibalikan ang mga dating nabihag. Ang mga taga-Juda ay bumalik at pinagisa ang dating nahating kaharian patungo sa isang Israel, ganun rin ang pagtatag ng bagong templo sa taas ng Bundok ng Sion hanggang ito’y pinagandahan ni Haring Herodes. Samantala ang mga dating taga-Israel ay nanatili sa isang rehiyong malapit sa Israel at Asyria, at ginawa nila ang Bundok na Gerizim bilang “tahanang nakikila ang mga diyos”. Kaya’t sila’y nakatira ng Samaria at itinuring ng mga Hudyo bilang kanilang mga kaaway. Ngunit kung ating mababasa ang parabula ni Hesus, makikita natin na may lalaking pinagnakawan ng mga tulisan habang palakbay siya mula Jerusalem papuntang Jerico. Kaya’t iniwan siya sa daan na halos mamatay. 2 tinuturing na dangal na tao ang dumaan, ngunit ni isa sa kanila ang hindi nagpakita ng malasakit sa lalaki. Makikita natin sa katauhan ng Hudyong pari at Levita ang pagpapahalaga sa mga makamundong tradisyon na kung anumang hawakan nila na patay o parang patay ay paglabag sa batas tungkol sa kalinisan. Ngunit may isang lalaki na bumaba sa kanyang kabayo upang tulungan ang nakalatag na lalaki sa sahig at iangat sa kanyang kabayo, at siya ang Mabuting Samaritano na ang ganyang lahi ay tinuturing bilang kaaway ng mga Hudyo. Siya pa ang nagmalasakit upang idala ang lalaki sa bahay-panuluyan. At binilin niya sa may-ari na alagaan ang lalaking iyon, at babayaran niya kung anuman ang kulang nito. Kaya’t sa huli ay tinanong ni Hesus kung sino sa 3 tauhan ang nararapat sa pagmamahal ng Diyos. Sagot naman ng dalubhasa ay ang taong naipamalas ang awa at malasakit, kaya ito ang naging hamon ng Panginoon na dapat tularan. Ang pagkilala sa dakilang pagmamahal ng Diyos ay makikita natin na bukas ito sa kahit sinumang taong nais makibahagi sa misyong ito. Tayong lahat bilang mga binyagang Kristiyano ay tinatawag na maging mga Mabuting Samaritano sa ibang tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan sa pisikal at espirituwal na pagkakataon. Maaring si Hesus ay katulad rin ng biktima sa daan na nagpapahayag ang kanyang presensiya sa mga dukha at mahihirap upang ating tugunan ang mga ganitong sitwasyon. Higit pa riyan, si Hesus ay ang Mabuting Samaritano na kahit siya ay Diyos ay nagpakababa siya upang iako niya hindi lang ang mga pisikal na mahihirap, kundi tayong lahat na mahihirap sa ating pananampalataya. Makikita natin ang dakilang awa ng Panginoon na ginawa niyang pagalingin ang maraming tao at higit pa dun ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus upang tayo’y maligtas mula sa kasalanan at mamuhay bilang mga anak ng Ama. Kaya nawa’y sikapin natin na maging mga saksi ng dakilang awa ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay sa pakikipagrelasyon sa kanya at sa ating kapwa. Maging nawa tayo’y katulad ng Mabuting Samaritano sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat taong ating nakikisalamuha.

Reply

ANSELMARIE October 8, 2018 at 4:58 am

The question “who is my neighbour” from the beginning shifted to “to whom do I become one’s neighbour” in the end. I meet different persons everyday, friends family members, simpld acquitances even strangers…do I make myself neighbouf to them. The decision is ours to make. Like Jesus who made himself neighbour of everyone regardless of their identities, status, gender and it is still even today. How about me…do I do the same?

Reply

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:41 pm

Salamat sa Diyos!
AMEN!

Reply

Jhenny October 5, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Aimee October 5, 2020 at 8:05 pm

Ngayon ay kapistahan ni St. Faustina Kowalska. Ang nagpahayag ng mensahe ng ating Mabathalang Awa o Divine Mercy. Simula ng ako’y maging deboto ng ating Panginoong Hesus, Mabathalang Awa, naunaawan ko ang halaga ng pagbubukas ng pusong mahabagin. Isa sa pinakamahalagang sangkap upang maging mapagmahal sa kapwa, maunawain sa kapwa at matulungin sa kapwa.

Sa panahon natin ngayon, mahirap makatanggap ng tulong na walang kaakibat na kapalit, tulong na hindi katumbas ay abala, tulong na hangad ika’y mapabuti. Nakakalungkot na tayo-tayo ang naglalaban-laban, tayo-tayo ang naghihilahan pababa. Huwag! Huwag tayong magpabulag! Tandaan natin, ang anumang masama ay kailanman di tinuro ng ating Panginoong Diyos. Kahit kailan hindi Siya naghangad na tayo’y mapahamak. Kung kaya’t maging mapanuri tayo. Huwag basta makinig lalo na kung alam nating ito’y di sa ikabubuti ninuman.

Naway gisingin natin ang awa sa ating mga puso, na magpapaalab ng paghahangad ng pag-asa para sa ating kapwa, paghahangad ng mabuting kinabukasan para sa ating kapwa, at nang isang payapang buhay na si Hesus ang gabay at sentro.

Thank you, Jesus! AMEN.
To God be the Glory, forever! Amen!
Jesus, we Trust in You!

Reply

Jeric October 6, 2020 at 7:36 am

Maraming salamat po!

Reply

PATRICK CU October 6, 2020 at 7:08 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

flor October 22, 2020 at 9:06 pm

Salamat po Panginoon sa iyong Pagmamahal sa bawat isa. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: