Linggo, Oktubre 4, 2020

October 4, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na mapanatag ang ating kalooban sa harap ng anumang pagkabalisa at ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kabaitan Niya sa pamamagitan ng ating pagbabagong-buhay. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan ay:

Amang puno ng kabaitan, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang tunay na mapa- halagahan nila si Kristo bilang batong panulukan ng ating buhay at magabayan ang kanilang kawan sa pagpapasalamat para sa lahat ng kabaitan ng Poong Maykapal, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang makapagpasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagongbuhay dahil sa Kanyang kabaitan sa harap ng kaguluhan at pagkabalisang ating dinaranas, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga ku- mikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang panatilihin silang ligtas at panatag ng Espiritung Banal, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa Taong ito ng Ekumenismo ay ating matutunang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na naaayon sa kanyang kalooban, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nananalangin sa Linggong ito, upang mawala sa atin ang lahat ng kawalan ng utang na loob at magsikap na maging mabubuting mga kasama sa ubasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ulirang buhay bilang mga alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming puno ng kabaitan, hinirang Mo kaming magmana ng Iyong ubasan pagkatapos kang talikdan ng Iyong mga dating hinirang. Ibuhos Mo sa amin ang handog ng Iyong Espiritung Banal upang magpasalamat kaming lagi sa Iyo sa pamamagitan ng aming maayos na buhay at talagang mapahalagahan ang panulukangbato ng kaligtasan, ang Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:41 pm

Salamat sa Diyos!
AMEN!

Reply

Reynald Perez September 25, 2020 at 11:09 pm

Pagninilay: Ang talinghaga nito ay kilala sa Ingles bilang “Parable of the Tenants”. Ang mga “tenant” ay ang mga katiwala sa isang lupa. Subalit makikita natin sa talinghaga na ang mga katiwalang ito ay tuso pala. Nais sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya’t minamaltrato nila ang mga lingkod ng may-ari at minsan pinapatay. Kahit ang anak ng may-ari, hindi nila binigyan ng karangalan. Bagkus ay pinatay rin nila ito. Subalit sila’y pinalayas ng may-ari, at ibinigay ang ubasan sa pangangalaga ng mga katiwalang maasahan na mas aani pa hindi lang ang produksyon ng mga ubas, kundi pati na rin ang kabutihan ng pagkatao ng mga katiwala.

Makikita natin itong parabula ay ikinuwento ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba. Matatandaan sila ay kritikal sa bawat salita o kilos na ginagawa ng Panginoon. Kaya tinatanong nila kung anong awtoridad mayroon siya upang gawin ang ganyang bigay. Ngunit natuldukan ni Hesus ang kanilang balak laban sa kanyang pinsan na si San Juan Bautista, kaya’t alam niya na hindi sila mapapahiya sa kanilang sariling tanong sa kanya. Kaya narinig natin noong nakaraang Linggo ang Talinghaga tungkol sa Dalawang Anak na naglalahad tungkol sa tunay na pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama.

At mula sa Talinghaga ng mga Tusong Katiwala, makikita natin sa Unang Pagbasa pa lang ang kasaysayan ng Israel bilang isang ubasan. May mga taong inaatasan ng may-ari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit ang kapalit nito ay pagkitil ng dugo ng mga mabubuting lingkod. Ito’y sumasagisag sa pang-uusig at pagpapatay ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta ng Diyos. At ganun rin ang kwento ng parabula tungkol sa anak ng may-ari, na si Hesus na Anak ng Diyos ay ipagpapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Subalit makikita natin na tunay ngang nawala sa kanila ang Paghahari ng Diyos nang lusubin ng mga taga-Romano noong ika-70 taon ang Jerusalem, pati na ang Templo. At ni anumang katiting na bato ang naligtas. Samakatuwid, makikita natin na ang bagong Israel ay namumuhay sa Simbahan dahil kay Kristong namatay sa Krus at muling nabuhay upang maging sandigan natin sa ating misyon.

Mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay hindi kailanman dapat nating pag-ariin. Ito’y nagmula sa Diyos, at siya ang may karapatan kunin ito sa kanyang nakatakdang oras at ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay ipinagkatiwala niya upang ito ay magbunga ng kabutihan, pagmamahal, kagandahang-asal, katarungan, at kapayapaan. At mula sa mga aral na iyon ay natitiyak na naghahari ang Diyos sa ating buhay.

Reply

Maria Lourdes October 3, 2020 at 5:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Aimee October 4, 2020 at 7:22 am

May kasabihan tayo, “ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, ay walang patutunguhan”. Sa ating mga pagbasa ngayong Linggo, ito ang tumimo sa akin. Madalas tayong makalimot lumingon sa tunay nating pinanggalingan, dahil pansariling kagustuhan ang sa ati’y naging hari-harian.

Sa mundong ating hinaharap, kung gawin mo ay di ayon sa kalooban ng Diyos, higit na ikaw ang matapang, ikaw ang sikat at ikaw ang makapangyarihan. Bakit? Dahil takot tayong mayapakan ang ating pagkatao, takot tayo sa pagkatalo. Kung kaya’t hangad nati’y papuri ng mga tao, ngunit higit na hindi ang papuri ng Diyos.

Sana’y matututo tayong manindigan sa kabutihan, iwasan ang laging paghatol sa marahas na pamamaraan. Huwag maging padalos-dalos sa paghusga at pagkilos. Lingunin at alalahanin natin na tayo’y nilikha kawangis ng Diyos, di lamang pisikal gayundin sa puso’t kalooban. Siya ay nagtiwala sa atin, kaya’t sana tayo’y matuto ring magtiwala sa kanya, dahil ‘talagang totoo’ na dito natin mararanasan ang tunay na kapayapaan.

Thank you, Jesus!
To God always and forever be the Glory! Amen.
Jesus, we trust in You!

Reply

Jhenny October 4, 2020 at 7:52 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

MARY JANE MENDOZA October 4, 2020 at 4:34 pm

Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Panginoong Diyos na nasa langit. Amen!

Reply

Flor October 21, 2020 at 11:19 pm

Salamat Po Panginoon Sa Pagmamahal At Sa Pagbabantay Sa Amin, Kaya’t Patuloy Po Kaming Magpupuri At Sasamba Sa Iyo Aming Panginoon. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: