Huwebes, Oktubre 1, 2020

October 1, 2020

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga
Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 19, 21-27
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 10, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church (White)
Thursday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Job 19, 21-27

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Sinabi ni Job:
“Aking mga kaibigan, ako’y inyong kahabagan;
at sa galit nitong Diyos, ako’y kanyang ibinuwal.
Bakit ako inuusig, waring kayo itong Diyos?
Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos?

“Sana ang sinabi ko’y maitala’t masulat
at ito ay magawang isang buong aklat.
At sa bato’y maiukit itong mga salita ko
upang sa habang panaho’y mabasa ng mga tao.
Alam kong di natutulog ang aking Tagapagligtas
na sa aki’y magtatanggol pagdating noong wakas.
Pagkatapos na maluray itong aking buong balat,
ang Diyos ko’y mamamalas kahit laman ay maagnas.

Siya’y aking mamamasdan, at mukhaang makikita
ng sariling mga mata at di ng sinumang iba.
Ang puso ko’y nananabik na mamasdan ko na siya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

O Diyos, ako’y dinggin sa aking pagtawag,
lingapin mo ako, sa aki’y mahabag.
Ang paanyaya mo’y “Lumapit sa akin.”
huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin;
Tagapagligtas ko, h’wag akong lisanin!

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.’ Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, ‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaaan ninyo nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’ Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 1, 2018 at 5:13 pm

Pagninilay: Ang Panginoon ay tumatawag sa atin na tuparin ang misyong ibinilin niya sa bawat isa. Ang Ebanghelyo ay isang larawan ng pagsusugo niya sa 72 alagad upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila’y isinugo ng Panginoon sa mga nayon at bayan ng Israel upang iparangal ang Mabuting Balita at gumawa ng mga mabubuting kababalaghan katulad ng pagpapagaling sa mga maysakit, pagpapalayas ng mga demonyo, atbp. Sila’y inutusan ni Hesus na huwag magdala ng kahit anumang bagay, sapagkat ang mga pangangailangan nila ay ibibigay sa bawat bahay na kanilang papasukin. At sa bawat pagpasok nila ay ibabasbas nila ang mga sambahayan ng kapayapaan. Ngunit ang mga hinding tatanggap sa kanila ay kanilang ipapagpag ng sariling paa bilang babala sa mga tumatangging tao. Makikita rin dito yung bilang na “72” na sumisimbolo sa kaganapan o “perfection” sa wikang Ingles. Kaya nga sa unang pahayag sinabi ni Hesus na handa na ang ani, ngunit kaunti pa lang ang mga manghahasik. Kaya’t inituos niya na ipagdasal na sana’y magkaroon pa ng mga manghahasik sa bukirin ng Diyos. Kaya nga yung mismong pagpaparangal ng Mabuting Balita ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Nang bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentekostes, dito nagsimulang mabuo ang Simbahan na kung saan ang mga Apostol ay ang mga unang nagbigay-saksi tungkol kay Kristo. At itong misyon ay ipinatuloy ng kanilang mga disipulo, pati na rin ng mga Santo Papa, Obispo, Pari, at mga iba’t ibang relihiyoso’t relihiyosa. At itong misyon na kanilang ipinapangaral ay para rin sa atin bilang miyembro ng Laiko. Alam po natin na hindi lahat humahangad na maging pari o madre, ngunit tayong mga ordinaryong mamamayan ay tinatawag na ibahagi ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos at bigyang-saksi ito sa araw-araw na pamumuhay. Tularan natin si San Francisco ng Assisi na kahit sa simpleng pamumuhay ay malaki ang naitulong sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa mga tao, lalung-lalo sa mga pisikal at espirituwal na mahihirap. Nawa’y katulad ni Job sa Unang Pagbasa, hindi matitinag kailanman ang ating pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok ating dinadanas, at patuloy lang sa pagtupad sa misyong ibinigay sa atin ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste September 2, 2020 at 6:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 30, 2020 at 2:12 pm

PAGNINILAY: Ang Panginoon ay tumatawag sa atin na tuparin ang misyong ibinilin niya sa bawat isa. Ang Ebanghelyo ay isang larawan ng pagsusugo niya sa 72 alagad upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila’y isinugo ng Panginoon sa mga nayon at bayan ng Israel upang iparangal ang Mabuting Balita at gumawa ng mga mabubuting kababalaghan katulad ng pagpapagaling sa mga maysakit, pagpapalayas ng mga demonyo, atbp. Sila’y inutusan ni Hesus na huwag magdala ng kahit anumang bagay, sapagkat ang mga pangangailangan nila ay ibibigay sa bawat bahay na kanilang papasukin. At sa bawat pagpasok nila ay ibabasbas nila ang mga sambahayan ng kapayapaan. Ngunit ang mga hinding tatanggap sa kanila ay kanilang ipapagpag ng sariling paa bilang babala sa mga tumatangging tao.

Makikita rin dito yung bilang na “72” na sumisimbolo sa kaganapan o “perfection” sa wikang Ingles. Kaya nga sa unang pahayag sinabi ni Hesus na handa na ang ani, ngunit kaunti pa lang ang mga manghahasik. Kaya’t inituos niya na ipagdasal na sana’y magkaroon pa ng mga manghahasik sa bukirin ng Diyos. Kaya nga yung mismong pagpaparangal ng Mabuting Balita ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil.

Nang bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentekostes, dito nagsimulang mabuo ang Simbahan na kung saan ang mga Apostol ay ang mga unang nagbigay-saksi tungkol kay Kristo. At itong misyon ay ipinatuloy ng kanilang mga disipulo, pati na rin ng mga Santo Papa, Obispo, Pari, at mga iba’t ibang relihiyoso’t relihiyosa. At itong misyon na kanilang ipinapangaral ay para rin sa atin bilang miyembro ng Laiko. Alam po natin na hindi lahat humahangad na maging pari o madre, ngunit tayong mga ordinaryong mamamayan ay tinatawag na ibahagi ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos at bigyang-saksi ito sa araw-araw na pamumuhay.

Nawa’y katulad ni Job sa Unang Pagbasa, hindi matitinag kailanman ang ating pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok ating dinadanas, at patuloy lang sa pagtupad sa misyong ibinigay sa atin ng Diyos.

Reply

Aimee Sablan October 1, 2020 at 6:22 am

Ang Mabuting Balita ay nagpapaalala kung gaanong kadami and bilang ng mga tao sa mundo ngunit kakaunti ang tunay na nagpapahayag at nagsasagawa sa pagkamit sa misyon ng ating mahal na Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu, Kristo. Isa rin itong pagpapaalala na sa araw-araw ng ating buhay, sa bawat ating gagawin at sa bawat taong ating makakasalamuha bitbitin natin ang aral na natutunan natin sa ating Panginoong ang mga mabuting gawa, ang mga gawa ng awa. Mapalad tayong mga taong makakadama nito, ngunit tayo’y mas mapalad kung ito’y isasabuhay natin. Ngunit, di rin naman natin dapat ipilit sa ibang ayaw buksan ang puso sa pagkilala sa Diyos, dahil dadating ang panahanong matutuklasan ang kahalagahan nito.
To God always be the Glory!
Jesus, I Trust in You!

Reply

Romel U. Briones October 1, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po ng madami sa pagbabahagi ng Mabuting Balita. Malaking tulong po ito sa amin mga mananampalataya. God bless you always po and stay safe.

Reply

Ghie Ballera October 1, 2020 at 8:50 am

Papuri sa Diyos sa kaitaasan!
Ang mga pagbasa ay naaangkop sa panahon ngayon kung saan dumaranas ang mundo sa pagsubok ng pandemya. Sa unang pagbasa nawa maging inspirasyon nating lahat ang katatagan ng pananampalataya sa Diyos na sa kabila ng mga pagsubok ang papuri at pasasalamat pa rin sa Diyos. Dahil sa lahat ng oras at panahon ang Diyos lang naman talaga ang ating malalapitan at hilinging huwag tayong makabitaw sa pagkapit sa Diyos. Samantala, sa mabuting balita patunay na ipagkakaloob ng Diyos ang kagalingan at at pag-asa. Patuloy lang tayong maniwala, magdasal at huwag mawawalan ng pananampalataya. Amen.
To Go be all the Glory!
Jesus we trust in You!

Reply

Matthieu Reandro Jala October 1, 2020 at 9:38 pm

May the Lord Bless Us!

Reply

Jhenny October 2, 2020 at 6:22 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU October 2, 2020 at 7:38 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Flor October 8, 2020 at 9:38 pm

Kahit Anong Pagsubok Sa Ating Buhay Magtiwala Lang Po Tayo Sa Poong May Kapal. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: