Martes, Setyembre 29, 2020

September 29, 2020

in Tagalog Mass Readings

Play

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14 o kaya Pahayag 12, 7-12a
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels (White)

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 9-10. 13-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Pahayag 12, 7-12a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sumiklab ang digmaan sa langit! Naglaban si Arkanghel Miguel, kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon, kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalayas sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon – ang matandang ahas na ang pangala’y Diyablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan! Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diyablo sa pamamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan; hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya’t magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasasalamat
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap
sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari,
pupurihin ka ng lahat at ika’y ipagbubunyi;
ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin,
at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

ALELUYA
Salmo 102, 21

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y purihin
ng lahat n’yang mga anghel
na tapat at masunurin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 47-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus si Natanael, ay kanyang sinabi, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya’y hindi mandaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

maria margarita almonguera September 30, 2016 at 2:03 am

lahat tayo ay may anghel na sumusubaybay sa atin.Lagi nating hingin ang pagsubaybay nila sa lahat nating gagawin ay magiging nasa tama at naayon sa kalooban ng Ama.

Reply

PATRICK CU September 29, 2018 at 2:05 am

Malinawanagan nawa ang lahat matutunan humingi ng gabay sa Langit at mga anghel na laging naka antabay at nakagabay sa bawat oras, pagpalain nawa ng Diyos ang lahat ng paguunawa, wisdom, and life everlasting. AMEN!

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald David Perez September 29, 2018 at 5:36 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – KAPISTAHAN NINA ARKANGHEL MIGUEL, GABRIEL AT RAFAEL

JUAN 1:47-51 Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus si Natanael, ay kanyang sinabi, “Masdan ninyo ang tunay na Israelita; siya’y hindi mandaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit,y at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-maanog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

MAGNILAY: Sino ang manhik-manaog ng tahanan kundi ang utusan? Ang mga anghel ay manhik-manaog ng langit dahil nauutusan ng Diyos ihatid ang mabuting balita ng kanyang kalinga sa mga tao. Sila’y mga dakilang mensahero ng kanyang pagmamahal. Sinumang naghahatid ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa maging espiritu man o tao ay anghel. Gayun man ay huwag kalimutang may pakpak ang anghel na nagpapahiwatig ng bilis. Walang anghel ng Diyos ang kukupad-kupad. Sa tindi ng pagkagutom ng mundo ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos hindi natin maaatim na magbagal-bagal.

MANALANGIN: Panginoon, sing-bilis ng anghel nawa naming ihatid ang balita ng iyong pagliligtas sa lahat.

GAWIN: Lumipad ka kung kailangan upang maghatid ng mensahe ng awa ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:02 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: