Biyernes, Setyembre 18, 2020

September 18, 2020

Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 12-20
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 8, 1-3


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 15, 12-20

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano’t sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito’y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo’y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami’y mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo’y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao.

Ngunit ang totoo, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay.

Ang Salitang Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kainlanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak.
Ymang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:47 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Ma. Luisa L. Belardo September 17, 2020 at 9:51 pm

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez September 17, 2020 at 3:17 pm

PAGNINILAY: Isa sa mga tema ng panunulat ni San Lucas ay ang papel ng kababaihan. Sa lipunan noon, ang mga babae ay tinuturing na mas mahina at mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kaya kapag sila ay naging biyuda at walang angkan mula sa kalalakihan, ituturing sila ng lipunan noon na mahihina at hindi na matutulungan. Subalit narinig natin mula kay San Lucas ang pagbubuhay ni Hesus sa anak ng isang balo sa Nain. Ganun rin ang pagpapatawad sa isang makasalanang babae pagkatapos hugasan ng paa nito at halikan. At alam natin sa simula ng panunulat ni San Lucas ang mahalagang papel ng Mahal na Birheng Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos, nang siya ay sumang-ayon at tumupad sa dakilang kalooban upang maging Ina ng ating Panginoong Hesukristo.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang mga kabilang sa grupo ng Panginoong Hesukristo. Maaring sabihin natin na ang mga Apostol ay katropa o kabarkada ng Panginoon. Ngunit higit pa dun ay sila ang magiging kanyang mga saksi sa pangangaral ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. At sa ministeryo ni Hesus at ng kanyang mga alagad ay may mga kababaihang tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. At makikita natin sa panunulat ni San Lucas, itong mga babae ay magiging saksi sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Sila ang magbabalita sa mga Apostol na si Kristo ay hindi na patay, kundi nabuhay na mag-uli.

Lahat tayong mga binyagan, lalaki man o babae, ay tinatawag din sa misyon na paglingkuran ang Panginoon, suportahan ang ating Simbahan, at ipahayag rin ang Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa ipakita natin ang katapatan sa Panginoon na tuparin ang misyong nais niyang ating gawin upang patuloy na magbunga ang kabutihang-loob sa bawat nilalang ng Diyos na Maykapal.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo September 17, 2020 at 9:55 pm

Salamt po sa malinaw na paliwanang.

Reply

Jeric September 18, 2020 at 9:54 am

Maraming salamat po sa pagbabahagi.

Reply

Jhenny September 18, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

Celine September 18, 2020 at 12:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

flor September 19, 2020 at 12:04 am

Dakila Ka Panginoong Hesukristo Kaya’t Lubos Po Namin Kayong Pinupuri At Sinasamba. Amen

Reply

PATRICK CU September 20, 2020 at 2:25 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: