Miyerkules, Setyembre 16, 2020

September 16, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Ipinahayag ng mga Propeta ang pagdating ng ating mananakop. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan, ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating Hapag ng Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mayayaman at ang dukha nawa’y hindi umiwas sa hamon ng Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y tumugon nang may katapatan sa tawag ng pagbabalik-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat tayo nawa’y tumugon nang may katapatan sa tawag ng pagbabalik-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa Hapag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong Kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa Hapag na inihanda ng iyong Anak na si Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 18, 2018 at 11:44 pm

Pagninilay: Ang pagkakilanlan sa ating mga Kristiyano ay dahil sa pag-ibig. Ito ang ipinamalas ng Panginoong Diyos nang naparito ang Panginoong Hesukristo na kanyang Anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan at bagong buhay na patuloy na ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig. Sa Unang Pagbasa (1 Corinto 12:31—13:13), ito ang isa sa mga pinakapaborito nating mga pahayag mula sa Bibliya sapagkat ito’y tumutukoy sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiyaga at may magandang-loob at hindi ito’y naninira o nagpapahamak. Ito yung pag-ibig na ninanais ng Panginoong ipakita natin sa isa’t isa na tayo’y sumikap na maging mabuti sa ibang tao upang sila rin ay maging mabuti. Ang pag-ibig rin ay nagagalak sa katotohanan, at hindi sa kasamaan. Kung mahal natin ang isang tao kahit ang mga makasalanan, gagawin natin ang tama at matuwid upang sumunod din sila sa ganitong landas habambuhay. Kaya ang pag-ibig ay ang pinakamataas sa mga mabuting kahalagahan/virtues. Sabi ng Apostol na mananatili ang Tatlong “Theological virtues” kahit tayo’y lumipas sa mundong ito, at ang pinakadakila sa kanilang lahat ay ang pag-ibig. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 7:31-35), makikita natin ang isang pahayag ng Hesus tungkol sa henerasyon ng kanyang kapanahunan. Ito’y katulad daw ng mga batang nakikisayaw at tumutugtog ng plauta, at sinabi nila sa mga hindi sumasabay sa kanila na parang ayaw nilang makisabay sa takbo ng panahon. At idinugtong ni Hesus ang pagdating ng kanyang pinsan na si San Juan Bautista na parang ang tingin sa kanya ng mga Pariseo at eskriba na demonyo raw dahil nag-aayuno at hindi nag-iinom. Ngayon nabatid nila si Hesus nang makita nila siya’y nakikisalo at nakikikain kasama ang mga makasalanan, at siya’y itinuring na lasenggero at matakaw. Ngunit ang karunungang mula sa Panginoong Diyos ang nagpapatibay sa kanyang misyon at mga gawain. TIla nga bang dalawang magkatunggaling sitwasyon ang ipinakilala ni Hesus sa Ebanghelyo. May mga taong nakikisaya at ang ibang ayaw ay parang tinuturing na mainip na buhay. May mga taong tumitingin sa ibang nakikisalamuha sa mga kapwang tinataguriang “walang kwenta” o “walang silbi” na ang mga ito ay nagsasayang lang daw ng oras at ng mga mapagkunan na yaman. Hindi ba minsan kapag nakikiusap tayo sa mga taong niyuyurakan o kaya tinatawag na salot at binansagang makasalanan, marami ang magkokomento ng mga masasamang hinala laban sa atin? Ito’y natural sapagkat kadalasa’y mataas ang paningin ng tao sa kanyang sariling “karangalan”. Ngunit ang pahiwatig ni Kristo na ang ating misyon ng awa at malasakit ay matuwid ayon sa karunungan ng Diyos. Kung tayo’y sisiraan ng mga matalas na nagmamasdan sa atin dahil lang sa pagtulong natin sa mga nangangailangan ng pisikal at espirituwal na tulong, laging alalahanin natin na ang Diyos ang makakasabi mula sa ating mga konsensiya kung ang mga desisyon natin ay tama o mali. Mahal niya tayong lahat, kaya ang ninanais niya na gumawa tayo ng matuwid at mabuting bagay sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag tayong mawalan ng gana kung sasabihin ng iba na parang tayo’y nag-aaksaya ng oras sa paggawa ng kabutihan sa mga nangangailangan. Patuloy tayo sa pagtupad ng misyong itinkada sa atin ng Panginoon para sa pagpaparangal ng Mabuting Balita tungkol sa kanyang paghahari.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Edward C Ramirez September 16, 2020 at 6:06 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Liberty C.Baligod September 16, 2020 at 7:03 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Jhenny September 16, 2020 at 7:27 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

Francisco Azupardo September 16, 2020 at 8:20 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo. Amen!

Reply

Guendolyn Chiong September 16, 2020 at 8:23 pm

Papuri sa kaitaasan at Salamat po Panginoon!

Reply

Dong September 16, 2020 at 9:20 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Flor September 16, 2020 at 11:22 pm

Napakadakila Po Ninyo Panginoong Hesukristo Sapagkat Ang Pag Ibig Po Ninyo Sa Amin Ay Wagas. Kaya’t Pinupuri at Sinasamba Ka Namin. Amen

Reply

PATRICK CU September 17, 2020 at 2:36 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine loveko September 17, 2020 at 5:15 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: