Lunes, Setyembre 14, 2020

September 14, 2020

Play

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

Feast of the Exaltation of the Holy Cross (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 21, 4b-9

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak,
iyong dinggi’t ulinigin, salita kong binibigkas;
itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga,
nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Datapwat noong sila’y lilipulin na ng Diyos,
nagsisi ang karamiha’t sa kanya’y nagbalik-loob.
Noon nila nagunitang ang sanggalang nila’y ang Diyos.
Ang Kataas-taasang Diyos ay kanilang Manunubos.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Kaya’t siya ay pinuri, ng papuring hindi tapat,
pagkat yao’y pakunwari’t balat-kayong matatawag.
Sa kanilang mga puso, naghahari’y kataksilan,
hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Gayun pa man, palibhasa’y Diyos siyang mahabagin
ang masamang gawa nila’y pinatawad niyang tambing;
dahilan sa pag-ibig n’ya’y hindi sila wawasakin,
kung siya ma’y nagagalit, ito’y kanyang pinipigil.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 2, 6-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Si Kristo Hesus, bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na mantiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Kami’y sumasamba sa’yo
at gumagalang sa krus mo
na kaligtasan ng mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, “Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit — ang Anak ng Tao.”

At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Rowena B. Tonogbanua September 14, 2016 at 11:54 am

Dakilang Diyos kay buti Mo…… Sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo ….. Di man pansin laki ng pagmamahal Mo …… Tinanggap pa rin ako pinatawad na mga kasalanan ko. Tamang tama ang awitin na ito sa ating Mabuting Balita ngayon. Salamat Panginoon sa Dakilang pag-ibig mo sa amin. Ramdam ko ang biyayang bigay mo sa akin ngayong umaga.

Reply

Joy Quindoza September 14, 2016 at 5:59 pm

just want to share to you my experience this morning… habang binabasa ko ang ikawalang pagbasa kanina, para ako magco-collapse sa harap ng ambo sa misa sa aming parokya, hindi ko mawari kung ano ang nadarama ko habang binabasa ang linyang “Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.” Pinaglabanan ko ang nadarama kong iyon at nagpatuloy ako sa aking pagbabasa… “Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya”. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoong, sa ikararangal ng Diyos Ama.” Pagkatapos niyon ay iyak na ako ng iyak sa buong misa, hindi ko alam kung ano ang nais iparating ng Diyos sa akin. Pero ang nasisigurado ko, may misyon ako sa mundong ibabaw na ito, at iyon ay aking tutuklasin… hindi akong magsasawang magpuri sa Iyo Panginoon.
Lord Jesus, thy Will be done…

Reply

PATRICK CU September 14, 2018 at 4:06 am

May you find Gods mission and find happiness in doing so. This is the only true path of happiness. God bless you with true peace, hope, confidence and joy.

Reply

lito castro September 14, 2018 at 4:28 pm

Mapalad po kayo at may ipinadama sa inyo ang ating Panginoon. May gusto nga po Sya na iparating sa inyo. Lahat po tayo ay may misyon sa buhay dito sa mundo. Sana nga ay matuklasan po ninyo ang inyong misyon. Ang mga misyon naman na ibinibigay sa atin ay kadasalan para sa ikabubuti ng nakakarami. God bless po

Reply

Reynald Perez September 13, 2018 at 4:51 pm

Pagninilay: Ang ika-14 ng Setyembre ay pagdiriwang ng Pagtatampok ng Banal na Krus. Itinatag itong Kapistahan kasunod ng paghahanap ni Reyna Sta. Elena sa tunay na Krus ng ating Panginoong Hesukristo noong taong 324 A.D. Ang Krus ni Hesus ay tinaguriang simbolo ng Kristiyano, ngunit paano natin mauunawaan ang kahulugan nito? Ipinakita sa Unag Pagbasa ang pagtatampok ni Moises ng isang ahas na yari sa tanso sa isang poste. Minasdan nito ng mga Israelitang nakagat ng mga ahas. Mula sa pagiging masuwayin at mareklamong bayan, sila’y nagsisi at naligtas sa pagkalason ng mga kagat. Ipinahayag ni Hesus kay Nicodemio sa Ebanghelyo na ganyan rin amg mangyayari sa kanya nanh siya’y itataas mula sa daigdig nito upang ang mga sumampalataya sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. At itong pagtatampok niya sa Krus ay ang plano ng Panginoong Diyos Ama na minahal tayong lahat. Kahit tayo’y nagkasala at tumalikod sa kanya, ibinigay sa atin ang kaligtasang tinupad ni Kristo na kanyang Anak, upang palalim natin ang pananampalataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kapanahunan ni Kristo, ang pagpapako sa krus ay isa sa mga brutal na parusang ipinatong sa mga itinuturing na criminal at rebelde. Kaya’t marami sa mga Hudyo ay itinuturing ang simbolo ng krus bilang parusa at kahihiyan. Ngunit nang si Hesus ay mismong ipinako sa Krus, ito’y naging simbolo ng bagong pag-asa at tagumpay sapagkat pagkatapos ang kanyang pagkamatay riyan ay ang Muling Pagkabuhay. Kqya ang Banal na Krus ay tinuturing na Puno ng Buhay na magkaiba roon sa Puno ng Kaalaman ng Mabubuti at Masasama sa Aklat ng Genesis. Si Hesus ay itinuturing na bagong Adan sapagkat kung si Adan ay sumuway sa Diyos sa pagkain ng prutas nang may pagmamataas, siya naman ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus, at tayo’y nagkaroon ng buhay na mas makilala natin ang tunay na Diyos ng ating buhay. Kaya’t ipinaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang “kenosis” o ang pag-aalay ng buong sarili ni Hesus nang may kababang-loob na sundin ang plano ng Ama. Dahil siya’y nagpakumbaba, siya’y idinakila nang may pangalang higit pa sa lahat upang makilala natin siya bilang halimbawa ng pagiging matapat sa dakilang kalooban. At kasama na rito sa pagiging masunurin ay ang pagpapasan ng mga krus ng buhay na sumasagisag sa lahat ng ating mga pagdurusa at paghihirap. At nawa’y alalahanin natin na kasama natin ang Panginoon at kumapit sa kanya habang dumadaan sa mga ganitong pagsubok nang may lubos na katapatan sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Anna Lissa Salcedo September 14, 2018 at 6:28 pm

Praise to you Oh Lord Jesus Christ! Sa yo lang po ako kumukuha ng lakas dahil naniniwala akong sa Iyo lang ako makakakuha ng kapanatagan at kaligayahan ng puso. Itulot niyo pong maging mas matiyaga at matatag kami bilang lingkod ng simbahan at maging mapagkumbaba sa mga misyong atang Niyo po sa amin lalo na po sa pakikipag ugnayan sa aming kapwa na handang makinig at makatulong sa abot ng aming makakaya. Salamat po sa pagbibigay Nyo po ng buhay para sa aming kaligtasan. Amen.

Reply

Jhenny September 14, 2020 at 7:23 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo. Amen

Reply

Mary Ann Dulatre September 14, 2020 at 2:23 pm

Tunay na Diyos nagkatawang-tao sapagkat Mahal Niya tayo..

Reply

Flor September 14, 2020 at 11:27 pm

Kay Palad Po Namin Amang Na Sa Langit Sapagkat Hindi Po Ninyo Kami Pinapabayaan Bagkus Ibinigay Pa Po Ninyo Ang Iyong Bugtong Na Anak Upang Kami Ay Matubos Sa Aming Mga Kasalanat Kaya’t Pinupuri Ka Namin At Sinasamba Ka Namin. Amen

Salamat Sa Lahat Ng Biyaya Panginoong Hesukristo.??

Reply

PATRICK CU September 15, 2020 at 12:17 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: