Sabado, Setyembre 12, 2020

September 12, 2020

Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 10, 14-22
Salmo 115, 12-13. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Lucas 6, 43-49

Saturday of the Twenty-Third Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of the Holy Name of Mary (White)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 10, 14-22

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga pinakamamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo’y matatalino; kayo na ang humatol. Hindi ba’t ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo’y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.

Tingnan ninyo ang bansang Israel: hindi ba’t ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang diyus-diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga diyus-diyusan? Hindi! Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano’y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kalis ng Panginoon at sa kalis ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo’y may makapangyarihan tayo kaysa sa kanya?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibgay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 43-49

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahay sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng dibdib.

“Tinatawag ninyo ako ‘Panginoon, Panginoon,’ ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay nang malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha, at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdaka’y bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 11, 2020 at 7:02 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang paalala ni San Pablo sa ating pagtitipon at pagkakaisa sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Tayong lahat ay nakikikain sa Katawan ni Kristo at nakikiinom sa kanyang Dugo. Itong tinapay at alak ay hindi lang simbolo, kundi naniniwala tayo na ang mga iyan mismo ay ang kanyang sarili na nasa piling natin [sacramental]. Kaya sa bawat pakikiisa natin sa Sakramento ng Banal na Eukaristiya, dapat tayo ay magkaroon ng makabuluhang buhay na hindi gumagawa ng anumang pagkakasala, kundi mamumuhay nang nararapat ayon sa pamantayan ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng mga pangangaral ni Hesus sa kapatagan. Sinasabi niya na ang bawat puno ng igos na namumunga ay nagiging masagana at hindi masama ang kanyang bunga. Sinasabi ng Panginoon na kilala ang bawat puno sa kanyang mga bunga. Kaya naman kung hindi maganda ang prutas ng isang puno, ito ay isang masamang damo. Ganun din ang buhay ng tao, na kung ano ang itinatanim natin, siya naman ang ating inaani. Kaya sa pagiging matapat sa kalooban ng Diyos, kailangan natin maging marunong katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato, at hindi hangal na katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat pagsasabuhay natin ng Salita ay kinakailangan may kaakibat na tugon.

Reply

Jhenny September 12, 2020 at 7:26 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

r.r seneres September 12, 2020 at 9:18 am

covenant 1980 LNP

Reply

John Louie Macario Sedano September 12, 2020 at 2:12 pm

Salamat sa Diyos +

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU September 13, 2020 at 2:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Flor September 13, 2020 at 11:17 pm

Pinupuri Ka Namin At Sinasamba Ka Namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: