Biyernes, Setyembre 11, 2020

September 11, 2020

Biyernes na Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 6, 39-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 9, 16-19. 22b-27

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito’y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang Mabuting Balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.

Malaya ako at di alipin ninuman; ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Ako’y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Mabuting Balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala! Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako’y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan; at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao’y umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buhay na Diyos.

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Panginoon, sa templo mo, mga maya’y nagpupugad,
maging ibong layang-laya sa templo mo’y nagagalak,
may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar;
O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas.

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasa’y masasabing mapalad din,
silang mga naghahangad na sa Sio’y makarating.

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang,
kami’y pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal.
Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay
sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal.

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 9, 2020 at 4:36 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay ang takbo ng misyon ni San Pablo sa kanyang pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo. Ito ang layunin ng Apostol sa kanyang pagpapahayag hindi para sa kanyang pansariling interes, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kahit siya’y nakakaranas ng pangkaraniwang buhay ng tao, hindi siya naging alipin sa kalakaran ng mundo. Bagkus tinakbo niya ito na parang isang atleta na nais tapusin ang karera hindi para sa koronang nabubulok, kundi para sa korona ng buhay na walang hanggan. Kaya ang misyon ni San Pablo sa pagpapangaral ng Mabuting Balita ay maging tagumpay na patuloy na ipahayag ang mensahe ng Diyos para ang lahat ay makamtan ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pangangaral ni Hesus sa maraming tao sa isang kapatagan. Ang turo niya ngayon ay tungkol sa isang mabuting relasyon sa isa’t isa. Sinasabi ng Panginoon na hindi maaring iakay ng bulag ang isa pang bulag dahil kapwa ay mahuhulog sa bangin. Ito ay tumutukoy tungkol sa ating pagkilala sa pagkatao ng isa’t isa. Hindi natin maaring sabihin sa isang tao na bulag sa kanyang kasinungalingan kung tayo rin mismo ay nabubulag sa ating sariling kahinaan. Madalas pinag-iinitan natin ang kamalian ng kapwa natin, na hindi rin natin tinitignan ang ating sariling kamalian. Kaya sinasabi rin ng Panginoon na tanggalin natin ang puwing sa ating mata bago nating tanggalin ang puwing sa mata ng kapwa natin. Kapag kinikilingan natin ang ating sariling opinyon ukol sa ibang tao na walang pagsusuri, halos di natin nakilala ang tunay na kalooban ng bawat isa. Kaya kailangan natin ng bukas na isip upang unawaan ang sitwasyon ng ibang tao, at ganun rin ang kaliwanagan upang ipakita natin ang tunay nating anyo sa pagiging mapagmahal, maawain, at matuwid.

Ang punto ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay sa mundong ito. Katulad ni San Pablo, patuloy tayo sa pagtupad ng misyon na itinakda ng Diyos para ating gawin. At nawa maisabuhay natin ang mga salita ni Hesus na tayo ay magkaisa at magkaroon ng mabuting relasyon sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng mga aral na ibinigay niya sa atin.

Reply

John Louie Macario Sedano September 11, 2020 at 7:13 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Bobby Javier September 11, 2020 at 7:53 pm

salamat sa bawat ebanghelyo na sinamahan pa ng pagninilay,,, na naibabahagi korin sa aming mga kapatid sa aming pagdarasal kay poong hesus nazareno,,, tuwing friday,,,, praise God,,,,

Reply

PATRICK CU September 11, 2020 at 9:40 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: