Huwebes, Setyembre 10, 2020

September 10, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin ang ating mga kaaway.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng ng pagpapatawad, pag-ibig, at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa nawa’y mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinananakit at suklam, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang-bahala sa isa’t isa nawa’y mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 11, 2018 at 4:48 pm

Pagninilay: Ang pagkakilanlan sa atin bilang mga Kristiyano ay dahil sa pag-ibig na ipinamalas ng Panginoong Diyos sa sanlibutan kahit laganap ang kasamaan. Ang Ebanghelyo ay isang mahabang pangangaral ni Hesus sa isang kapatagan sa harap ng napakaraming tao. Ang pinakapunto ng kanyang pangangaral ay tungkol sa relasyon ng tao sa isa’t isa. Isa sa kanyang mga pahayag ay ang pagmamahal sa mga kaaway at pagdarasal sa mga nang-uusig. Tila nga bang mahirap na mahalin ang mga taong may atraso laban sa iyo. Alam po natin na masakit sa ating damdamin na paulit-ulit tayong sasaktan ng iilang tao kahit ilang beses na silang nagkasala at naghingi ng kapatawaran. Ngunit ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon ay ang mas malalim na pagtingin natin sa kasalanan. Ika nga ng isang kasabihan: “Hate the sin, but not the sinner.” Tumpak ito’y patungkol sa hinding mabilis na paghahatol sa isang indibiduwal. Ngunit kailangang bigyan-pansin ang “hate the sin” sapagkat inaanyayahan tayo ng Panginoon ang Fraternal Correction upang itaguyod natin ang diwa ng isang Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos. Sa huli, hinihikayat tayo ni Kristo na isabuhay itong pahayag na naging tema ng Hubileyo ng Awa (2016): “Maging maawain katulad ng Ama” (Lucas 6:36). Ang pagiging mahabagin ay katumbas sa pagiging “perpekto” ayon kay San Mateo 5:48. Mahirap maging perpekto dahil inaamin nating tayo’y tao lamang na nagkakasala. Ngunit ang pagiging perpekto at maawain ayon sa pamantayan ni Hesukristo ay isang hamon sa kabanalan. Tayo’y nilikha sa imahe at kaanyuhan ng Ama upang tayo’y maging katulad niya na banal at matapat ang pamumuhay. Patuloy natin isabuhay ang kabutihang-loob ng ating mga puso sa kabila ng lahat ng mga pagkakasalang nakakalat sa ating mga paligid. Nawa’y patuloy natin patatagin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny September 10, 2020 at 7:31 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo. AMEN

Reply

Donna September 10, 2020 at 7:57 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Flor September 10, 2020 at 10:11 pm

Salamat Po Panginoong Hesukristo Sapagkat Tinuruan Po Ninyo Kaming Aming Bukas Palad. Amen

Reply

PATRICK CU September 11, 2020 at 2:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: