Miyerkules, Setyembre 9, 2020

September 9, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng Kaharian. Manalangin tayo sa Ama nang may tunay na puso.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami.

Ang Simbahang dumaranas ng pag-uusig nawa’y patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha at mga nangagugutom nawa’y tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso nawa’y magbunyi sa kasiyahan ng Kahariang naghihintay sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga matatanda nawa’y tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga matatanda nawa’y tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Nawa’y ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2018 at 4:06 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ni San Mateo ay ang Ikalimang Kabanata inilaan para sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, na ang tawag ay “Sermon on the Mount”. Dito naman si Ebanghelyo ni San Lucas, ang Ikaanim na Kabanata ay inilaan para sa mga kapare-parehas rin na mga pahayag ng Panginoon, na ang tawag naman dito ay “Sermon on the Plain”. Nagsisimula rin ito sa katulad ng kay Mateo (8 Beatitudes), ngunit ang nadagdag ay hindi lang mga pagpapala, kundi may mga kasawiang nabanggit si Hesus. Ang mga sinabi ng Panginoon na pinagpala ay mga itinuturing na mahihirap at walang kakayahang mamuhay nang masagana. Kabilang din sa mga pinagpala ay ang mga may mga paghihirap, at ang lahat ng mga ito ay may gagantimpalaan pagkatapos ang lahat ng mga pagsubok. Subalit ang mga kasawian naman ay tila nga bang mga matalino, mayaman, at iba pang mga nasa mataas na lebel sa lipunan. Ngunit ano ba talaga ang mensahe ng Ebanghelyo? Kailangan nating intindihin ang bawat pagbabasa natin ng mga bersikulo sa Bibliya hindi lang sa literal na mensahe, pati rin sa historikal na konteksto upang maisabuhay natin ang tunay na kahulugan ng bawat pagpaparangal ng Panginoon. Bago pa man ang kapanuhanan ni Kristo, ipinahayag na ng mga propeta na ang Diyos ay dumidinig sa mga hinaing ng mga taong minamaltrato at niyuyurakan ng mga nasa matataas na antas. Kaya’t dito ipinahayag ng Panginoon ang mga pagpapala ng iilang tao at ganun rin ang mga kasawian ng iilang tao. Subalit sadya bang magkakaroon ng pighati ang mga mayayaman at matatalino? Hindi naman tumatanggi ang Panginoon kung ang tao ay puno ng kakayahan at talento sapagkat alam niya na dapat gamitin ang mga ito upang ipaunlad ang kabuhayan ng lahat ng tao. Kaya nga kung gagamitin nang mabuti ang pera, lakas, at iba pang interes, may mabubuting epekto ito lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit kaya pinahayag ni Kristo ang mga kasawian sapagkat may mga taong sadyang ginagamit ang impluwensiya at kapangyarihan upang makapanakit ng kapwa at makaabot ang pansariling kapakanan sa buhay. Ang hamon sa atin ng Panginoon ay ang kababaang-loob ng puso na sa kabila ng ating mga tagumpay mula pagkabata hanggang sa kontemporaryong sitwasyon ng buhay natin, dapat matuto tayong magpakumbaba at aminin na ang lahat ng mga makamundong bagay ay lilipas rin. Ngunit hindi kailanman lilipas ang pananampalataya natin sa Panginoon na siyang dapat ating ituon at ang tunay na kagalakang nakalaan sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At tayo rin ay tinatawag na patuloy na gumawa ng kabutihan at hindi ng kasamaan sa ating kapwa-tao.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny September 9, 2020 at 7:30 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, amen

Reply

analyn September 9, 2020 at 7:43 am

salamat Lord

Reply

Romel U. Briones September 9, 2020 at 7:56 am

Pinupuri ka namin Panginoon HesuKristo. Salamat po sa pagbabahagi ng mabuting Balita at sa napakagandang pagninilay. God bless all of us and stay safe everyone.

Reply

Flor September 9, 2020 at 7:49 pm

Salamat Po Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU September 9, 2020 at 10:39 pm

Salamat sa Diyos AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: