Miyerkules, Setyembre 9, 2020

September 9, 2020

Play

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 7, 25-31
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 6, 20-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of Memorial of Saint Peter Claver, Priest (White)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 7, 25-31

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuru-kuro.

Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba’y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga’y mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo.

Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid: malapit na ang takdang panahon, kaya’t mula ngayon, ang may-asawa’y mamuhay na parang walang asawa; ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang mga namimili, na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito’y mapaparam.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

O kabiyak nitong hari, ang payo ko’y ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.
Sa taglay mong kagadahan ang hari ang paibigin;
siya’y iyong panginoon, marapat na iyong sundin.

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Ang prinsesa sa palasyo’y pagmasdan mo’t anong ganda;
sinulid na gintu-ginto ang niyaring damit niya.
Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta,
haharap sa haring yaong mga abay ay kasama.

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap.
Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari,
kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi.

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

ALELUYA
Lucas 6, 23ab

Aleluya! Aleluya!
Magalak kayo’t magdiwang
malaki ang nakalaang
gantimpala ninyong tanan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tumingin si Hesus sa mga alagad, at kanyang sinabi,
“Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!”
“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo’y bubusigin!”
“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo’y magagalak!”
“Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit — gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.”
“Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!”
“Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo’y magugutom!”
“Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!”
“Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2018 at 4:06 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ni San Mateo ay ang Ikalimang Kabanata inilaan para sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, na ang tawag ay “Sermon on the Mount”. Dito naman si Ebanghelyo ni San Lucas, ang Ikaanim na Kabanata ay inilaan para sa mga kapare-parehas rin na mga pahayag ng Panginoon, na ang tawag naman dito ay “Sermon on the Plain”. Nagsisimula rin ito sa katulad ng kay Mateo (8 Beatitudes), ngunit ang nadagdag ay hindi lang mga pagpapala, kundi may mga kasawiang nabanggit si Hesus. Ang mga sinabi ng Panginoon na pinagpala ay mga itinuturing na mahihirap at walang kakayahang mamuhay nang masagana. Kabilang din sa mga pinagpala ay ang mga may mga paghihirap, at ang lahat ng mga ito ay may gagantimpalaan pagkatapos ang lahat ng mga pagsubok. Subalit ang mga kasawian naman ay tila nga bang mga matalino, mayaman, at iba pang mga nasa mataas na lebel sa lipunan. Ngunit ano ba talaga ang mensahe ng Ebanghelyo? Kailangan nating intindihin ang bawat pagbabasa natin ng mga bersikulo sa Bibliya hindi lang sa literal na mensahe, pati rin sa historikal na konteksto upang maisabuhay natin ang tunay na kahulugan ng bawat pagpaparangal ng Panginoon. Bago pa man ang kapanuhanan ni Kristo, ipinahayag na ng mga propeta na ang Diyos ay dumidinig sa mga hinaing ng mga taong minamaltrato at niyuyurakan ng mga nasa matataas na antas. Kaya’t dito ipinahayag ng Panginoon ang mga pagpapala ng iilang tao at ganun rin ang mga kasawian ng iilang tao. Subalit sadya bang magkakaroon ng pighati ang mga mayayaman at matatalino? Hindi naman tumatanggi ang Panginoon kung ang tao ay puno ng kakayahan at talento sapagkat alam niya na dapat gamitin ang mga ito upang ipaunlad ang kabuhayan ng lahat ng tao. Kaya nga kung gagamitin nang mabuti ang pera, lakas, at iba pang interes, may mabubuting epekto ito lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit kaya pinahayag ni Kristo ang mga kasawian sapagkat may mga taong sadyang ginagamit ang impluwensiya at kapangyarihan upang makapanakit ng kapwa at makaabot ang pansariling kapakanan sa buhay. Ang hamon sa atin ng Panginoon ay ang kababaang-loob ng puso na sa kabila ng ating mga tagumpay mula pagkabata hanggang sa kontemporaryong sitwasyon ng buhay natin, dapat matuto tayong magpakumbaba at aminin na ang lahat ng mga makamundong bagay ay lilipas rin. Ngunit hindi kailanman lilipas ang pananampalataya natin sa Panginoon na siyang dapat ating ituon at ang tunay na kagalakang nakalaan sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At tayo rin ay tinatawag na patuloy na gumawa ng kabutihan at hindi ng kasamaan sa ating kapwa-tao.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny September 9, 2020 at 7:30 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, amen

Reply

analyn September 9, 2020 at 7:43 am

salamat Lord

Reply

Romel U. Briones September 9, 2020 at 7:56 am

Pinupuri ka namin Panginoon HesuKristo. Salamat po sa pagbabahagi ng mabuting Balita at sa napakagandang pagninilay. God bless all of us and stay safe everyone.

Reply

Flor September 9, 2020 at 7:49 pm

Salamat Po Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU September 9, 2020 at 10:39 pm

Salamat sa Diyos AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: