Martes, Setyembre 8, 2020

September 8, 2020

Play

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23 o kaya Mateo 1, 18-23

Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Mikas 5, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Roma 8, 28-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat.
Nagagalak ang puso ko dahil sa ‘yong pagliligtas.

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Aawitan kita, Poon, aawitang buong galak,
dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad.

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Birheng Mahal,
ikaw ang inang nagsilang
sa araw ng katarungan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-16. 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglighi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Mateo 1, 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglighi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 3, 2020 at 1:55 pm

PAGNINILAY: Espesyal ang ating pagdiriwang ngayong ikawalong araw ng Setyembre sapagkat ipinagdriwiang natin ang Pista ng Kaarawan ng ating Mahal na Birheng Maria. Ang Kapistahang ito ay bahagi sa tatlong iba pang pagdiriwang ng kaarawan sa buong Taong Pangliturhiya ng Simbahan, ang iba pang dalawa ay sina San Juan Bautista (Hunyo 24) at ang ating Panginoong Hesukristo sa Araw ng Pasko (Disyembre 25). Ang Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria ay isang natatanging grasya ng Panginoong Diyos sapagkat si Maria ay magiging Ina ng Bugtong na Anak ng Diyos na si Hesukristo, ang Araw ng Katarungan. Ito’y sumasapit siyam na buwan matapos ang Dakilang pagdiriwang ng Inmaculada Konsepsiyon (Disyembre 8 ).

Bagamat ngayon ay ang kaarawan ng Mahal na Ina, ang ating Ebanghelyo ay patungkol sa katuparan ng planong pangkaligtasan sa pamamagitan ng pagsilang ni Hesus sa sanlibutan. Ito’y sapagkat hindi maaaring hiwalayan ang diwa ng natatanging okasyong ito na dumating si Maria sa ating mundo, kaya’t nariyan din ang Panginoong Hesukristo. Nang ipasya ni San Jose na ipaglihim ang paghihiwalay sa dalaga dahil ayaw niya itong ipahiya at ipahatol ng kamatayan, biglang dumating ang anghel ng Diyos sa panaginip at ibinalita na ang sanggol na isisilang ni Maria ay ang Tagapagligtas ng mga makasalanan. Kaya nga makikita natin na mula sa 42 na henerasyon mula kay Abraham hanggang sa nakatakdang panahon, natupad ang plano ng Diyos na dumating sa ating piling ang Kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang naging papel ng Mahal na Birheng Maria sapagkat siya’y naging masunurin at mababang-loob sa mensahe ng Panginoon nang ito’y ibinalita sa kanya ni San Gabriel. Ikinasal siya kay San Jose at sila’y namuhay nang simple at may katapatan sa dakilang kalooban ng Ama, ganun rin sa pagsilang hanggang sa paglaki ni Hesus. Sa Kasal sa Kana, siya ang namagitan sa paggawa ni Kristo ng kanyang unang himala na gawing alak ang tubig. Sapagkat si Maria ang nag-utos sa mga lingkod na sundin ang bawat utos ng kanyang Anak. At sa paanan ng Krus, siya’y nakatayo nang makita niya ang kanyang Anak na nakapako para matupad ang kaligtasang aako sa pagkakasala ng sangkatauhan. Ang Mahal na Birhen ay nagdusa nang may katapatan na mangyayari ang kalooban ng Diyos sa ikabubuti ng marami upang patatagin nila ang pananampalataya. At iniatas ni Kristo na siya’y Ina natin, at tayo’y mga anak niya.

Kaya nawa’y sa pagdiriwang natin ng Kapistahan ng Pagsilang ni Maria, tularan natin siya sa pagiging matapat at masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Hilingin natin sa kanya na tayo’y kanyang ipamagitan sa Ama at sa kanyang Anak na si Hesukristo.

Maligayang Kaarawan po sa inyo, Mahal na Inang Maria! ?????

Reply

John Louie Macario Sedano September 8, 2020 at 6:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo (+) Happy Birthday Mama Mary ??

Reply

Rachel Dela Cruz September 8, 2020 at 3:24 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor September 9, 2020 at 12:14 am

Mahal Na Inang Birhen Maraming Salamat Sa Pagmamahal Mo Sa Bawat Isa, At Binigay Mo Ang Iyong Bugtong Na Anak Na Si Hesukristo Upang Kami Ay matubos Sa Aming Mga pagkakasala Amen.

Belated Happy Birthday Inang Maria Sept 8, 2020

Reply

PATRICK CU September 9, 2020 at 6:58 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: