Linggo, Setyembre 6, 2020

September 6, 2020

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Ezekiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

Twenty-third Sunday in Ordinary Time (A) (Green)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 33, 7-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoon:

“Ikaw, Tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel; anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya’y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong-buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gayunma’y hindi rin nagbagong-buhay, mamamatay siyang makasalanan ngunit wala kang dapat panagutan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
Sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
ang aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 13, 8-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo’y mag-ibigan; sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng, “Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot,” at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:27 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 31, 2020 at 10:41 pm

Pagninilay: Ang Mateo 18 ay tinaguriang mga “Diskurso sa Komunidad”. Ang mga tagapakinig ni San Mateo ay ang mga Hudyong Kristiyano upang iparating niya sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng pakikipagkasundo. Kaya nga itinuturing ni Hesus tayong lahat bilang mga kaibigan, at tayo’y magkakakapatid sa isa’t isa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang isang turo ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa pagkakaisa, kapayapaan, at kapatiran. At ito ay popular na tinatawag sa wikang Ingles na “fraternal correction”. Ang pagtatama natin ng kamalian ng kapwa natin ay isang personal na pag-uusap upang sila ay disiplinahin at ituwid sa kanilang maling pamamaraan sa buhay. Kaya ito ang dapat nating bigyang pansin tuwing mayroon tayong kilalang mga taong gumagawa ng kamalian kahit personal ito o kaya iniiwasang madulot ang kanilang kamalian sa kahihiyan. Ngunit alam natin na may mga pagkakataong hindi makikinig ang iilang tao na tanggapin ang kanilang pagkakamali. Kaya dito na pumapasok ang papel ng mga saksi bilang suporta sa pagtutuwid ng isang taong masuwayin. Ngunit kapag hindi pa rin ito kumikibo, dito na dapat sabihin sa Simbahan upang ang mga Obispo at Pari natin ang magpapaalala tungkol sa pagtatalikod sa hindi maayos na pamumuhay. Pero pansinin sa dulo na kapag patuloy na magmamatigas ang tao na ayaw magbago, kailangan na raw itrato siya bilang isang Hentil o nangongolekta ng buwis.

Mula sa ating Ebanghelyo, marahil ang tingin ng iilan na ang fraternal correction ay pagsusuko nalang kung ayaw pa rin magbago ang tao. Subalit ang tunay na Kristiyanong paraan ng pagtutuwid ay pagiging mahinahon at mapagtiyaga sa pag-aakay ng sumuway na kapwa tungo sa mabuting landas. Ang pagtrato ni Hesus sa mga nangongolekta ng buwis at mga Hentil ay isang bukas na pakikipagtagpo sa kanila sa pagdadala niya ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos na bukas para sa lahat.

Kaya nga tayong lahat ay isang komunidad na dapat magkakaisa at mag-uunlad sa kapayapaan. Tulad ng sinabi ng Panginoon na saan man nagtitipon ang dalawa, tatlo, o higit diyan sa kanyang pangalan, naroroon siya dahil sa ating pag-ibig sa isa’t isa. Kaya ang turo sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang pag-ibig ang siyang katuparan ng 10 Utos, at ito ang nais ipahiwatig nina Moises at ng mga propeta noon pa, na siyang ipinahayag at ipinaalala muli ng Panginoong Hesus. Nawa sa ating buhay bilang mga Kristiyano at pagkakilanlan sa pag-ibig, tayo ay magkaisa, makipagkasundo, at maging mapayapa upang dumaloy pa ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Tuwing tayo ay nagkakamali, maging mapagkumbaba tayo sa pagtanggap tungo sa pagbabago. At tuwing naman ang kapwa natin ay nagkakamali, gawin natin nang may pag-ibig na ituwid ang pagkakamali nila upang tayong lahat ay mabuhay nang marapat sa mata ng ating Panginoon.

Reply

Rachel Dela Cruz September 6, 2020 at 7:51 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Nico V September 6, 2020 at 3:32 pm

Sana po magkaroon ng English nito

Reply

Elino September 6, 2020 at 7:43 pm

Salamat sa Diyos !!!

Reply

Flor September 6, 2020 at 11:30 pm

Salamat Panginoon Sapagkat Tinuruan Mo Po Kaming Maging Mapagmahal at Mapag-pakumbaba Sa Mga Kapatiran Salamat Po Panginoon Salamat Po. Amen

Reply

PATRICK CU September 7, 2020 at 8:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: