Martes, Setyembre 1, 2020

September 1, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon
Martes

Sa pamamagitan ng Ebanghelyo nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo nang may pananalig.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mundo nawa’y itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y mapalaya sa kanilang mga paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 25, 2020 at 1:22 pm

PAGNINILAY: Maraming mga impluwensiya at kapangyarihan ang napapalibot sa ating mundo ngayon. Ang tao nais magkaroon ng pagkakilanlan sa karamihan upang ipakita na siya’y namumuno sa isang grupo. Ganun rin ang nakikita natin sa mga bansa na anumang sistema ng gobyerno ay ang mga nasa pinakamataas na posisyon ang kinikilala na may panunungkulan sa pagtatakbo ng isang bansa.

Ngunit sa ating Ebanghelyo (Lucas 4:31-37), si Hesus ay kilala sa kanyang ikalawang tahanan, Capernaum, bilang isang propeta, hindi katulad ng pagtanggi sa kanya ng mga kababayan sa Nazaret (Ebanghelyo kahapon). Sa Araw ng Pamamahinga, pumunta siya sa isang sinagoga at diyan ay nagturo tungkol sa Paghahari ng Diyos. At may isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu ang lumapit kay Hesus, at nakilala agad ng demonyo na itong si Hesus ay ang Anak ng Diyos, kaya siya’y natakot at malakas na tinanong kung ano ang gagawin niya sa kanya. At siya’y pinalayas ng Panginoon mula sa taong iyon, at ang lahat ay namangha sapagkat hindi lang siya mayroong higit pang awtoridad kaysa sa mga eskriba, kundi ang kanyang mga mabubuting gawain ay tunay na dakila.

Makikita natin dito kung paano kinikilala ng mga taga-Capernaum si Hesus bilang propeta at sa iba bilang tunay na Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ganun rin sa ating buhay na kung tayo’y nananalig kay Kristo, matatagumpayan natin ang mga tukso at kasamaan na taliwas sa kalooban ng Diyos Ama. At kung tayo rin ay gagawa ng kabutihan nang may kababaang-loob at dalisay na puso, mananaig rin ang kabutihan sa ibang tao upang magkaroon pa ng mga biyaya at higit sa lahat ang pangako ng buhay na walang hanggan sa Kaharian ng Langit.

At sa Unang Pagbasa (1 Corinto 2:10b-16), tayo’y hinihikayat ni San Pablo na tanggapin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin upang makilala natin ang mga bagay na mula sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban.

Reply

Jhenny September 1, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin Mahal na Panginoon Hesukristo Amen

Reply

Patrick cu September 2, 2020 at 4:09 am

Salamat sa Diyos! Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: