Martes, Setyembre 1, 2020

September 1, 2020

Play

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

Tuesday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 2, 10b-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin.

‘Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag nami’y mga katotohanang espirituwal; mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa Kasulatan,

“Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang makapagpapayo sa kanya?”
Ngunit ang pag-iisip ni Kristo’y taglay natin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat,
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan!” At sa harapan ng lahat, ang tao’y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isa’t isa, “Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!” At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 25, 2020 at 1:22 pm

PAGNINILAY: Maraming mga impluwensiya at kapangyarihan ang napapalibot sa ating mundo ngayon. Ang tao nais magkaroon ng pagkakilanlan sa karamihan upang ipakita na siya’y namumuno sa isang grupo. Ganun rin ang nakikita natin sa mga bansa na anumang sistema ng gobyerno ay ang mga nasa pinakamataas na posisyon ang kinikilala na may panunungkulan sa pagtatakbo ng isang bansa.

Ngunit sa ating Ebanghelyo (Lucas 4:31-37), si Hesus ay kilala sa kanyang ikalawang tahanan, Capernaum, bilang isang propeta, hindi katulad ng pagtanggi sa kanya ng mga kababayan sa Nazaret (Ebanghelyo kahapon). Sa Araw ng Pamamahinga, pumunta siya sa isang sinagoga at diyan ay nagturo tungkol sa Paghahari ng Diyos. At may isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu ang lumapit kay Hesus, at nakilala agad ng demonyo na itong si Hesus ay ang Anak ng Diyos, kaya siya’y natakot at malakas na tinanong kung ano ang gagawin niya sa kanya. At siya’y pinalayas ng Panginoon mula sa taong iyon, at ang lahat ay namangha sapagkat hindi lang siya mayroong higit pang awtoridad kaysa sa mga eskriba, kundi ang kanyang mga mabubuting gawain ay tunay na dakila.

Makikita natin dito kung paano kinikilala ng mga taga-Capernaum si Hesus bilang propeta at sa iba bilang tunay na Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ganun rin sa ating buhay na kung tayo’y nananalig kay Kristo, matatagumpayan natin ang mga tukso at kasamaan na taliwas sa kalooban ng Diyos Ama. At kung tayo rin ay gagawa ng kabutihan nang may kababaang-loob at dalisay na puso, mananaig rin ang kabutihan sa ibang tao upang magkaroon pa ng mga biyaya at higit sa lahat ang pangako ng buhay na walang hanggan sa Kaharian ng Langit.

At sa Unang Pagbasa (1 Corinto 2:10b-16), tayo’y hinihikayat ni San Pablo na tanggapin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin upang makilala natin ang mga bagay na mula sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban.

Reply

Jhenny September 1, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin Mahal na Panginoon Hesukristo Amen

Reply

Patrick cu September 2, 2020 at 4:09 am

Salamat sa Diyos! Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: