Linggo, Agosto 30, 2020

August 30, 2020

Play

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

Twenty-second Sunday in Ordinary Time (A) (Green)

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 7-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Panginoon, ako’y iyong hinihikayat, at sumunod naman ako.
Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi.
Pinagtatawanan ako ng balana; maghapon silang nagtatawa dahil sa akin.
Tuwing ako’y magsasalita at sisigaw ng “Karahasan! Pagkasira!”
Pinagtatawanan nila ako’t inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita.
Ngunit kung sabihin kong, “Lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan,”
para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto.
Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na hirap na akong magpigil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluwa’y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa’y natitiyak.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 12, 1-2

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y namamanhik sa inyo: ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya, at talagang ganap.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 21-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya’y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: “Panginoon, huwag nawa ng itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo.” Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, “Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao’y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:48 pm

PAGNINILAY: Gusto natin na maging maayos ang pamumuhay, kaya kinakamtan natin ang mga tagumpay. Maraming mga trabaho ay naghihintay sa atin, doktor, abogado, guro, pulis, bumbero, siyentipiko, empleyado ng kompanya o kaya isang tagapamahala, pari, madre, atbp. Ngunit kung tatanungin natin ang mga ibang propesyunal, sasabihin din nila ang mga unos at pagkabigong nilang naranasan, at paano nila nakamtan ang mga ito. Tayo rin ay magkakaroon ng mga pagkabigo at paghihirap sa ating buhay dahil wala sa atin ay perpekto at mismo ang Diyos ay may plano para sa lahat ng mga bagay.

Sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 16:21-27), idineklara ni Hesus sa unang pagkakataon tungkol sa Misteryong Paskwal. Ngunit tinanggihan nito ni San Pedro, kaya pang-tao ang kanyang iniisip. Kahit siya na mismo ay nagdeklara kay Kristo bilang Tagapagligtas at ipamana ang pamamahala sa Simbahan, siya pa rin ay nag-aalinlangan. Kaya sa Pagpapasakit, itinatwa niya ang Panginoon ng tatlong beses, at tumilaok ang tandang. Ang tingin ni Pedro ay tingin din sa mga orakulo ng mga Hudyo, na kung saan ang Mesiyas ay dadating mula sa linya ng mga hari, na isang makapangyarihang tao, at ilulupig niya ang mga sumasakop ng sanlinlahi, na ang Israel ay ililigtas. Para naman sa mga alagad ni Hesus, naniniwala sila na ang kanilang Dakilang Amo ay ang Mesiyas, ngunit naniniwala sila na pupunta siya sa Jerusalem para maging hari at iwasak ang mga Romano. Subalit hindi ganito ang plano ng Diyos dahil mismong si Propeta Isaias ay nagsabi tungkol sa Lingkod ng Diyos na magdudusa para sa lahat ng mga tao. Kaya si Kristo ay nagpakasakit at namatay para iligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng Ama. Kaya sinabi niya na kailangan ay limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya.

Ang mahirap lang ay minsan ayaw natin isuko ang mga materyal na bagay, pero kailangan muna natin maranasan ang mga paghihirap na simbolo ng isang krus. Kung tanggapin at kamtin natin ang mga ito, sa kasalukuyan ay mga mabubuting pangyayari ay lalabas. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y magpakumbaba tayo, maging matatag sa ating pananampalataya, at tanggapin ang mga pagdurusa alang-ala sa Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:19 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

John Louie Macario Sedano August 30, 2020 at 9:08 am

To God be all the Glory!

Reply

Rachel Dela Cruz August 30, 2020 at 9:46 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jhenny August 30, 2020 at 11:21 pm

Salamat po mahal na Panginoon, Amen

Reply

flor August 31, 2020 at 12:10 am

Salamat Po, Ama Naming Mahal, Sapagkat Ibinigay Mo Sa Amin, Ang Iyong Anak Na si Hesus Na Siyang Tumubos Sa Aming Mga Pagkakasala, Kaya’t Binuwis Niya Ang kanyang Buhay Para Sa Amin, Salamat Po Panginoon Ng Marami, Kaya’t Patuloy Po Kaming Sasamba At Magpupuri Sa Iyo Panginoon. Amen

Reply

Patrick cu August 31, 2020 at 4:03 am

Salamat sa Diyos AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: