Sabado, Agosto 29, 2020

August 29, 2020

Play

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

Memorial of the Passion of Saint John the Baptist (Red)

UNANG PAGBASA
Jeremias 1, 17-19

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, “Magpakatatag ka; humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawat isa sa lupaing ito — ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan — ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
h’wag mo akong pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Panginoon sa iyo ko inilagak ang pag-asa.
Maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

ALELUYA
Mateo 5, 10

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 17-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:16 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 21, 2020 at 2:08 pm

PAGNINILAY: Kung tuwing ika-24 na Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista, ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Paggunita sa kanyang Pagpapasakit. Si San Juan Bautista, anak nina Zacarias at Elisabet at pinsan ng Panginoon, ay tinawag ng Diyos na ipahayag sa mga tao tungkol kay Kristo, at ihanda ang daan para sa Pagdating ng Panginoon. Pagkatapos ang Pagbinyag ni Hesus sa Ilog Jordan, natatapos na ang panungkulan ni Juan, at siya’y dinakip ni Haring Herodes Antipas ng Galilea mula sa utos ng ikalawang asawang na nakipag-apid sa kanya na si Reyna Herodias, dating asawa ng kapatid ng hari na si Felipe ng Samaria. Kitang-kita na idinakip siya, at mismong hari ay natuwa sa kanyang mga sinasabi kahit pinagsasabihan siya nito, ngunit ang reyna mismo ay may balak na ipuksa si Juan. Kaya nangyari sa kaarawan ng hari, ang anak ni Reyna Herodias na si Salome ay nagsayaw, at binigyan ng bilin na pwede siyang humiling kung ano man gusto, kahit ito ay magiging sakripisyo. At dito nabunyag na pugutan ang ulo ni San Juan Bautista. Kahit nalulungkot si Haring Herodes sa ganitong hiling, kinailangan niya ito tuparin sapagkat nagpayo na siya sa dalagita. Kaya isinugo niya ang isang bergudo na pugutan ang ulo ni Juan, inilagay sa platito, at ibinigay sa dalagita, na ibinigay rin sa ina.

Sa Pagka-martir ni San Juan Bautista, inihanda rin niya ang Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa Paghahandog ni Kristo, ibininyag tayo ng Espiritu Santo. Kitang-kita rin na si San Juan Bautista ay kinakatakutan ni Haring Herodes ngunit binabalewala ni Reyna Herodias, kaya natupad ang mga wika ni Hesus na walang propeta ay tanggap sa sariling bayan at sa sariling bahay, at ito ay tinutukoy sa mga matataas na opisyal ng Galilea na hindi tanggap sa propeta. Sa ating paglakbay sa daang ito, tularan natin ang halimbawa ni San Juan Bautista na naghanda, nagpahayag at nagpakasakit para sa Panginoon.

Reply

flor August 29, 2020 at 11:01 pm

Napakadalisay Ng Inyong Kalooban Panginoong Sapagkat Patuloy po Ninyo Kaming Inaalagaan At Higit Sa Lahat Kami Iyong Minamahal Kaya’t Pinupuri’t Sinasamba Ka Naming Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

PATRICK CU August 29, 2020 at 11:40 pm

Salamat sa Diyos, kaawaan niyo po kami Panginoon AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: