Miyerkules, Agosto 26, 2020

August 26, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapt sa ating mga kilos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, basahin mo ang aming mga puso, at tugunin mo kami.

Sa ating buhay bilang Bayan ng Diyos, nawa’y matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali nawa’y manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagumbuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao sa buhay na ito nawa’y tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tulungan mo kaming sambahin ka nang may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 21, 2020 at 2:06 pm

PAGNINILAY: Patuloy ang panunuligsa ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 23:27-32), huling tinuligsa niya sila. Ang dahilan nito ay dahil sa kanilang pagpapakitang-tao na ugali. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila’y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila’y malapit sila sa Diyos. Subalit kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ang Kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng 613 batas, ngunit hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila’y sapat na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang Kautusan ng Diyos. Binibigay nila ang mga ordinaryong Hudyo ng himutok na sundin ang mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayang Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Hesus mga libingang pinuputi na bulok sa nilalaman.

Mga kapatid, nakita po natin kung anong merong ugali ang mga eskriba at Pariseo. Mismo silang nagbintang nga mga akusasyon kay Kristo para patayin siya ng mga Romano. Pero makalipas ng 37 taon, hinayaang ni Emperador Tito na wasakin at sungin ng mga Romano ang Lungsod ng Jerusalem dahil tunay ang propesiya at hinaing ni Hesus sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe ng kaligtasan.

Kaya sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, at isabuhay ang ating mga debosyon at tradisyon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Jhenny August 26, 2020 at 7:09 am

Madaming salamat po mahal na Panginoon, Amen

Reply

Francisco Azupardo August 26, 2020 at 7:55 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya.

Reply

Edward C Ramirez August 26, 2020 at 8:18 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dong August 26, 2020 at 1:13 pm

Salamat panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Celine loveko August 26, 2020 at 3:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Guendolyn Chiong August 26, 2020 at 8:18 pm

Salamat po Panginoon.

Reply

flor August 26, 2020 at 10:51 pm

Pinupuri’t Sinasamba ka namin Panginoong Hesukristo. Anen

Reply

Rachel Dela Cruz August 26, 2020 at 11:23 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: