Miyerkules, Agosto 26, 2020

August 26, 2020

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
Salmo 127, 1-2. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mateo 23, 27-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami’y nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo’y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo: “Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.”

Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Nawa’y sumainyong lahat ang Panginoon.

Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito: Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat.

Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

ALELUYA
1 Juan 2, 5

Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng D’yos Ama
ang sumunod sa Anak n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo’y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo! Sa paningin ng tao’y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, ‘Kung kami sana’y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta.’ Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo’y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 21, 2020 at 2:06 pm

PAGNINILAY: Patuloy ang panunuligsa ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 23:27-32), huling tinuligsa niya sila. Ang dahilan nito ay dahil sa kanilang pagpapakitang-tao na ugali. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila’y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila’y malapit sila sa Diyos. Subalit kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ang Kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng 613 batas, ngunit hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila’y sapat na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang Kautusan ng Diyos. Binibigay nila ang mga ordinaryong Hudyo ng himutok na sundin ang mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayang Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Hesus mga libingang pinuputi na bulok sa nilalaman.

Mga kapatid, nakita po natin kung anong merong ugali ang mga eskriba at Pariseo. Mismo silang nagbintang nga mga akusasyon kay Kristo para patayin siya ng mga Romano. Pero makalipas ng 37 taon, hinayaang ni Emperador Tito na wasakin at sungin ng mga Romano ang Lungsod ng Jerusalem dahil tunay ang propesiya at hinaing ni Hesus sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe ng kaligtasan.

Kaya sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, at isabuhay ang ating mga debosyon at tradisyon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Jhenny August 26, 2020 at 7:09 am

Madaming salamat po mahal na Panginoon, Amen

Reply

flor August 26, 2020 at 10:51 pm

Pinupuri’t Sinasamba ka namin Panginoong Hesukristo. Anen

Reply

Rachel Dela Cruz August 26, 2020 at 11:23 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: