Linggo, Agosto 23, 2020

August 23, 2020

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 22, 19-23
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Roma 11, 33-36
Mateo 16, 13-20

Twenty-first Sunday in Ordinary Time (A) (Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 22, 19-23

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo:
“Aalisin kita sa iyong katungkulan,
at palalayasin sa iyong kinalalagyan.
Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod,
si Eliaquim na anak ni Helcias.
Siya ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuotan,
ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan,
siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda.
Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David;
ang kanyang buksa’y walang makapagsasara
at walang makapagbubukas ng ipininid niya.
Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda
itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar
at siya’y magiging marangal na luklukan
para sa sambahayan ng kanyang ama.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyulo at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Dakila man ang Poong D’yos, mahal din niya ang mahirap
kumubli ma’y kita niya yaong hambog at pasikat.
Ang dahilan nito. Poon, pag-ibig mo’y di kukupas.
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 11, 33-36

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:

“Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya nama’y gantimpalaan?”

Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 16, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Pedro, ang saligan
ng aking simbahang banal
na daig ang kamatayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa luapin ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:44 pm

PAGNINILAY: Nag-aaway ngayon ang ibang mga Kristiyano tungkol sa Mateo 16:18, dahil sinasabi nila na sila ang tunay na Simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung talagang sila ang totoong Simbahang itinatag, bakit tao mismo ang nagtayo? At bakit napakalayo sa taong 30/33 A.D.? Ibig sabihin na hindi sila naniniwala na si Hesus ay Panginoon at tao lamang?

Si Hesus na totoong tao at totoong Diyos ay nagtatag sa kanyang tunay na Simbahan, ang Simbahang Katolika. Ang salitang “simbahan” ay nagmula sa salitang Latino na ‘ekklesia,’ na may ibig sabihin na “komunidad ng mga mananampalataya”. Ang mga unang Katoliko ay mga grupo ng mga Kristiyano na pinamumunuan ng mga Apostol, hanggang nakakalipas ng 1,987 na taon, nabubuhay pa rin ang ating Simbahan dahil kahit sabihin nila’y walang Katoliko sa Bibliya, mismong salita sa wikang Griyego ay nangangahulugang “pandaigdig”, ayon sa bilin ni Hesus bago siyang umakyat sa langit: “Humayo kayo at gawin ninyong alagad o ang lahat ng bansa.” (Cf. Mateo 28:19a).

Dahil pinatalsik ng Diyos si Sabna, ibinigay niya ang susi kay Eliaquim na siya ay maghahari ng bahay ni David na sinasabing hindi ito sasara kung bubuksan, at hindi ito bubuksan kung isasara. At sa Pagbabalita kay Santa Maria, inihayag ni Arkanghel San Gabriel na ibibigay ng Diyos ang susi sa Anak niya, na anak din ng Birhen, at siya’y mamumuno sa bahay ni Jacob, at walang hanggan ang kanyang kaharian. Kaya pagkahawak ng susi, may isang pangako ibibilin si Hesus, at nangyari na pagkatapos ipahayag ni San Pedro na siya ay Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas, ibinigay ng Panginoon ang susi ng langit, na may ibig sabihin na hindi lang Tagabantay ng Kaharian ng Langit kundi bilang Unang Santo Papa ng ating Simbahan.

Kaya marami ngayong Santo Papa ay namuno sa ating Iglesya, at pagkalipas ng 1,987 taon, kahit sa mga panahon ng kaguluhan, pag-uusig, at iskandalo, umiiral pa rin ang ating Simbahan dahil ipinangako ni Kristo na ito ay matatayo sa bato, na hindi lang si San Pedro kundi ang Panginoon din mismo. Kahit Unang Santo Papa si San Pedro, may mga pagkakataon na siya’y nag-alinlangan dahil sa kanyang pagmamataas, kaya itinatwa niya ang Panginoon nang tatlong beses bago iharap kay Poncio Pilato. Ngunit pagkatapos sabihin ng Apostol na tatlong beses mahal niya ang Panginoon, ibinilin siya ni Hesus na alagain at pagkainin ang mga kawan, na tayong mga Kristiyano mismo. Kaya ano ang iyong sagot kung itatanong sa iyo: “Ano at sino si Kristo sa ating buhay?”

Ang tunay na mananampalatayang Katoliko ay hindi lang sa mga salita ngunit sa mga kilos at gawain din. Kailangan din natin linawin at ituro sa mga manunuligsa ang kagandahan ng ating pananampalataya nang sa gayo’y sila’y maliwanagan. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y igalang at mahalin natin ang ating Simbahang Katolika at isabuhay ang mga turo ng Mabuting Balita ating Panginoong Hesukristo at ng buong Salita ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:09 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny August 23, 2020 at 9:02 am

Maraming salamat po mahal na Panginoon
AMEN

Reply

Celine.loveko August 23, 2020 at 4:24 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz August 24, 2020 at 12:03 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

flor August 24, 2020 at 12:53 am

Dinadakila ka namin at Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: