Linggo, Agosto 16, 2020

August 16, 2020

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 65, 1. 6-7
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Roma 11, 13-15. 29-32
Mateo 15, 21-28

Twentieth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 56, 1. 6-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Ayon sa katarungan
at laging matuwid ang inyong gagawin.
Ang pagliligtas ko’y
di na magluluwat, ito ay darating,
ito’y mahahayag sa inyong paningin.”

Ito naman ang sabi ng Panginoon
sa mga dating dayuhan na ngayo’y
kabilang sa kanyang bayan,
buong pusong naglilingkod sa kanya,
nangingilin sa Araw ng Pamamahinga;
at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan:
“Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok.
Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking Templo.
Tatanggapin ko ang inyong mga handog,
at ang Templo ko’y tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 11, 13-15. 29-32

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Yamang ako’y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayo’y maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pakakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila’y para na ring pagbibigay buhay sa patay.

Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayo’y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio. Gayun din naman sila’y naging masuwayin ngayong kayo’y kinahahabagan upang sila’y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos;
sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 21-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, “Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan.” Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kaniya, “Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin.” Sumagot si Hesus, “Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo.” Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.” Sumagot si Hesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:42 pm

PAGNINILAY: Ang planong pangkaligtasan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ito’y para sa lahat. Makikita natin ito sa Unang Pagbasa na kung saan sinasabi dito ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na ang bawat tao ay dapat gumawa nang mabuti kahit ika’y Hudyo o Hentil, at sundin ang bawat utos na kanyang binigyan.

Ganun din sa Ikalawang Pagbasa, hinikayat tayo ni San Pablo na ipahayag at isabuhay ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa atin para kahit ang mga Hudyo ay hindi naniniwala kay Kristo, maaari natin silang itawag sa ating pananampalataya.

At makikita natin dito sa ating Ebanghelyo ang isang pagtatagpo ni Hesus sa isang babaeng taga-Cananea. Itong babae ay lumapit sa kanya at humingi ng tulong upang ipalayas ang demonyong umaanib sa kanyang dalaga. Kaya siya’y tinawagan na “Anak ni David” ng isang hindi kalahi niya. Noong mga panahong iyon, ang paniniwala ng kaligtasan ay nakasalalay lamang sa mga Hudyo dahil mga Hentil ay tinaguriang mga pagano at mga tagalabas ng bayang pinili ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, sinubok ni Hesus ang pananampalataya ng babae. Kahit hiniling ng mga alagad na pagbigyan ang babae para siya’y umalis, sinabi ng Panginoon na naparito siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Akala ng babae dahil si Kristo’y naparito lamang para sa kanyang sariling kababayan, ngunit patuloy siyang humingi ng tulong. At dito sinabi ni Hesus na hindi dapat kunin ang mga pagkain ng bata para pakainin sa mga aso, pero tugon ng babae na ang mga aso ay kumakain ng mga tirang pagkaing nahuhulog sa mesa ng kanilang mga amo. Ibig sabihin nito’y bilang Hentil, narinig niya ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan at nabalitaan niya tungkol kay Hesus, kaya siya’y lumapit sa kanya para sa pagpapagaling ng kanyang anak. At dito natuwa si Hesus sa napakalaking pananampalataya ng babae, kaya natupad ang kahilingan nito.

Mga kapatid, ang planong kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Ang ating Simbahan ay bukas para sa lahat ng tao kahit anumang relihiyon, lahi, o kinalalagyan sa buhay. Makikita natin sa bawat simbahan ang mga pagdiriwang ng Banal na Sakripisyo ng Misa, mga Sakramento, panalangin, formation, seminar, atbp. upang palugusin ang espirituwalidad ng lahat ng dumadalo at nais lumapit sa Panginoon upang humiling. Ang bawat simbahan din ay may mga programang pangpastoral upang tulungan ang mga mahihirap, nangangailangan, laylayan sa lipunan, ang mga makasalanang gustong magbago at hinihikayat na magbago, ang mga nabibigatan ng mga pagsubok, atbp. Higit pa dun, tayo mismo ang Simbahan, ang Sambyanan ng Diyos na binubuo ng mga Ordenado at Laiko. Tayo’y inatasang ipahayag at bigyang-saksi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. At nawa’y magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Panginoon katulad ng babaeng taga-Cananea upang malampasan natin ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay na idinadanas natin, ng isa’t isa, at ng ibang tao.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 4:25 pm

Ngayon ay nasa ika–20 linggo sa karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Rachel Dela Cruz August 16, 2020 at 7:50 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor August 16, 2020 at 11:15 pm

Salamat Po Panginoon Sa Mabuting Balitang Aming Natanggap Nawa’y Maging Simbolo Ito ungNg Aming Katapangan Sa Pananampalataya Saiyo Aming Panginoon. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: