Biyernes, Agosto 14, 2020

August 14, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at maybahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.

Ang Simbahan nawa’y tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may-asawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas nawa’y magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may-asawa nawa’y makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay nawa’y makatagpo ng suporta at pang-unawa sa kanilang kapwa tao sa kanilang komunidad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan nawa’y magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa’t isa nawa’y sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 12, 2020 at 11:13 pm

PAGNINILAY: Maraming kritiko ngayon ay natatanong: “Bakit ba di-sang-ayon ang Simbahang Katolika sa diborsyo?” Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 19:3-12). Tinanong ng mga Pariseo si Hesus kung naayon sa batas ang pagdiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutuos nga raw ni Moises na bigyan ng isang kasalutan. Sinagot ni Hesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa Sakramento na Kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at mayroon espirituwal na pagsasama, at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Hesus sa kanyang mga alagad na sinumang nagdiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na.
Mga kapatid, napakalinaw ang mga salita ng Panginoon: ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ay nagplano ng diborsyo. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng Simbahan, pinapayapagan naman ang pagpapawalang-bisa ang kasal (annulment) at paghihiwalay (separation), subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa ay sinasabing dapat pahayagan ang diborsyo sa bawat Estado ng mga bansa, lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaproba ng Tagapagpaganap at Pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailanman papayapagan ng ating Simbahan.

Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay-Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa’t isa. Dapat tingan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang sibil at espirituwal na pagsasama. At ang bawat pangako na binibigkas sa kasal ay kailangan wagas, at ang pamilyang ibubuo ay dapat ipatatag at ippagmalaki nang maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, nawa’y maging matatag, mabuti, at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay.

Reply

Jenny August 14, 2020 at 11:37 pm

Maraming salamat Mahal na Panginoon. ???

Reply

flor August 14, 2020 at 11:51 pm

Salamat Po Panginoon Sa Kalakasan Ng Aming Natatanggap Mula Sa Iyo, Nawa’y Patuloy Po Ninyo Kaming Ingatan Sampu Ng Aming Pamilya At ng Buong Bansa. AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: