Miyerkules, Agosto 12, 2020

August 12, 2020

Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Mateo 18, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. Frances de Chantal, Religious (White)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sumisigaw ang Panginoon, “Halikayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata.” Mula sa pintunan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso.

Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng Templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, “Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon.” Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, “Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga tagaroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santwaryo.” Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, “Parumihin ninyo ang Templo at punuin ninyo ng bangkay ang patyo. Lakad na kayo!” Lumakad sila at pumatay nang pumatay sa lungsod.

Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng Templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong, at tumigil sa may pintuan ng Templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel.

Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may Ilog Kebar at nalaman kong sila’y mga kerubin. Sila’y tig-aapat ng mukha at tig-aapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila’y tulad din nang makita ko sila sa may Ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 8, 2020 at 2:12 pm

PAGNINILAY: Bawat Kristiyano ay may tungkuling maging mabuting tao sa kanyang kapwa. Subalit paano naman kung may isa’y nagkasala sa isa?

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:15-20), tinuro tayo ng ating Panginoong Hesukristo ang isang mahalagang aral na nagpapatatag sa ating relasyon sa ibang tao kung sakali man may isang nagkamali o nagkasala, at iyan ay ang fraternal correction. Ang fraternal correction ay isang kahalagang aral na ang layunin ay makipagsundo ang dalawa o higit pang mga tao. Noong si Hammurabi ay namumuno sa Babilonia, itinatag niya ang kodigong ito: “Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.” Ang ibig sabihin nito ay kung may isang taong nagkasala sa iyo, tatanggalin mo ang kanyang mga bahagi ng katawan hanggang imperpekto na ang kanyang itsura. Naging maayos naman ang pamumuno ni Hammurabi sa Babilonia. Ganito ang naging pagmamalakad ng mga Hudyo. Subalit noong dumating si Hesus sa lupa, tinupad niya ang batas na ito sa pamamagitan ng pagturo ng batas ng pagmamahal, pagpapala, at may kalayaan. Katulad ito ng Batas sa Lumang Tipan, ngunit itinuro niya sa ating mga Kristiayno ang mabubuting relasyon sa isa’t isa.

Kaya ang fraternal correction ay isang paraang nakikipagsundo tayo sa ating mga kapwa. Kapag isa ay nagkasala, imbes na saktan siya, ituro mo sa kanya ang tamang gawain para hindi niya mauulit ang kanyang maling ginawa. Huwag din natin ipahiya o kaya asarin siya, subalit makipag-usap sa kanya at magbigay ng mga magagandang hamon para maging isang mabuting tao. Dito natin makikita ang hamon ni Kristo bilang mga kapatid sa isa’t isa. Ganyan ang kanyang hamon bilang isang sambayanan ng Diyos sapagkat ang misyon ng Simbahan ay magkaisa tayo sa pamamagitan ng pagiging mabubuting Kristiyano sa isa’t isa at sa ibang tao. At hindi pinababayaan ni Hesus kailanman ang ating Simbahan sapagkat kung tayo’y nagtitipun-tipon, naroroon siya sa ating piling. Lahat tayo’y dapat sumailalim sa kanyang mga turong ipinapatupad ng Simbahan.

Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang kahalagan ng fraternal correction para maging maayos ang relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang mga kapwa. Nawa’y tumalima tayo sa mga turo ni Hesus at sa dakilang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, upang tayo’y makibahagi sa misyon ng Simbahang ipalaganap at bigyang-saksi ang mensahe ng Panginoon tungo sa pagkakaisa.

Reply

Rachel Dela Cruz August 12, 2020 at 3:10 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor August 12, 2020 at 11:48 pm

Panginoon salamat po sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap po namin at nawa’y patuloy po ninyo kaming ingat at ilayo sa mga pagsubok na darating sa amin at ilayo sa anumang uri ng ksramdaman. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: