Martes, Agosto 11, 2020

August 11, 2020

Play

Paggunita kay Santa Clara
Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Memorial of Saint Clare, Virgin (White)
Tuesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time

UNANG PAGBASA
Ezekiel 2, 8 – 3, 4

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoon, “Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kanin mo ito.” Nang ako’y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati, at sumpa.

Sinabi pa sa akin, “‘Kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel.”

Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, “Kanin mo ito at magpakabusog ka.” Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko’y parang pulot-pukyutan.

Sinabi niya sa akin, “Tao, pumunta ka sa sambayanang Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan
higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw,
siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay,
matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na matamo yaong aking minimithing kautusan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.

Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Rachel Dela Cruz August 11, 2020 at 3:10 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry August 11, 2020 at 11:54 pm

Salamat sa Diyos
Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo
Amen

Reply

Flor August 12, 2020 at 12:20 am

SALAMAT PO PANGINOON SA IYONG PAGMAMAHAL SA BAWAT ISA. AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:12 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: