Linggo, Agosto 9, 2020

August 9, 2020

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Roma 9, 1-5
Mateo 14, 22-33

Nineteenth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 9a. 11-13a

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kanya ang Panginoon: “Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.” Pagkasabi nito’y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 9, 1-5

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko; hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo: matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupat mamatamisin kong ako’y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila’y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya’y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos; sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila’y nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya’y maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Salmo 129, 5

Aleluya! Aleluya!
Poon, ikaw ang pag-asa,
ang Salita mo’y ligaya,
pag-asa ko sa tuwina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 22-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinakasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpol ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na’y sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. “Multo!” sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito!” At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig.” Sumagot siya, “Halika.” Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Sagipin ninyo ako, Panginoon!” sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. “Napakaliit ng iyong pananalig!” sabi niya kay Pedro. “Bakit ka nag-alinlangan?” Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. “Tunay na kayo ang Anak ng Diyos!” sabi nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:39 pm

PAGNINILAY: Ang ating Ebanghelyo ngayong Linggo ay narinig na natin noong nakaraang Lunes (Agosto 3, 2020). Ito’y tungkol sa Paglalakad ni Hesus sa Tubig. Ito yung susunod kababalaghan pagkatapos pinakain niya ang napakaraming tao/pinadami ang limang tinapay at dalawang isda. Pinangunahan na niya ang mga alagad na tumawid sa ibang ibayo ng lawa. Tatlong bagay ang nais ihatid sa atin ng Ebanghelyong ito:

1.) ANG PRESENSIYA NG PANGINOON. Ang dagat sa paniniwala ng mga Hudyo ay delikado sapagkat kapag ika’y lulubog dito, kakainin ka ng dalawang nakakatakot na nilalang na sina Leviathan at Behemoth. Sa hagupit ng bagyong naranasan ng mga Apostol na nakasakay sa bangka, nakita nila ang isang taong lumalakad sa tubig, at akala nila’y siya ay isang multo. Nang tiniyak ni Hesus na siya’y iyon, sinabi rin niya na huwag silang mag-alinlangan. Ganun din ang nakita natin sa Unang Pagbasa, nang nagpakita ang Diyos kay Elias sa anyo ng banayad na ihip na hangin, hindi sa mga malalakas na panahon. Patunay ito lamang ito na ang Panginoon ay mahinahon sapagkat dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa gitna ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ang kapayapaan ay hindi lang kawalan ng mga problema, kundi ito ang presensiya ng Diyos sa bawat isa sa atin.

2.) ANG IMAHE NG BANGKA. Habang tumatawid ang mga Apostol sa ibang ibayo ng lawa, naranasan nila ang hagupit ng bagyo. At sa puntong iyon nakita nilang lumalakad si Hesus patungo sa bangka. Itong bangkang kanilang sinakyan ang nakapagligtas sa kanila sa pagkalubog sa tubig. Inilarawan ito ng ating mga ninuno sa pananampalataya tungkol sa Simbahan. Ang Simbahan na siyang itinatag ni Kristo at pag-aari ng Diyos Ama ay may tungkuling iligtas ang mga kaluluwa para sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pananampalataya. Madalas tayong nagsisimba o bumibisita sa mga simbahan upang ihilingin natin sa Panginoon ang ating mga pinagdadaanan at ganun din ang pinagdadaanan ng ibang tao. Ito’y patunay na hindi kailanma’y pababayaan ng Diyos ang kanyang Simbahan. Kahit narasan na niya ang mga paghihirap, pang-uusig, pang-aabuso, at iskandalo, patuloy pa rin siyang tumatayong matatag dahil patuloy pa rin ang misyong pangkaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya.

3.) ANG PANGAMBA NG MGA APOSTOL AT ANG PAGLUBOG NI SAN PEDRO. Natural sa tao na maramdam ang takot kapag siya’y nahaharap sa maraming mga pagsubok at bagyo ng buhay. Ganun din ang naramdaman ng mga alagad nang naranasan nila ang hagupit ng mga hangin at tubig. Nang makita nilang lumalakad si Hesus, natakot sila sapagkat inakalang siya’y isang multo. Kahit tiniyak ni Kristo na siya’y iyon, nais ni Pedrong makalakad din kung talagang ang Panginoon iyon. Kaya nakatuon ang kanyang paningin kay Hesus habang nalalakad, ngunit nu’ng siya’y tumingin sa dagat, bigla siyang lumubog. Agad sinagip siya ng Panginoon at pinagsabihan ang kanyang kaunting pananampalataya. Ito’y paalalang ang ating mga pastol at kaparian ng Simbahan ay may mga kahinahan din sa buhay. Mayroon silang mga pagkukulang at pagkakamali na nararamdaman ng mga ordinaryong mananampalataya. Subalit hindi ito’y dapat maging hadlang sa atin na ipahayag at isabuhay sa iba ang Mabuting Balita. Kahit tayo’y mga ordinaryong tao may mga kahinahan din sa buhay at nais nating magbago, gaano din yung pagdadasal sa ating mga pamumuno ng Simbahan. Ang Simbahan ay kapwang pantao at banal. Pantao sapagkat hindi perpekto ang lahat ng taong kanyang pinagbibilangan dito kahit inordehan o bahagi ng Layko, ngunit banal sapagkat ito’y itinayo bilang tanda ni Kristo na hindi kailanman ito’y mawawasak at mananaig kailanman. Siya’y nasa prensensiya ng kanyang Simbahan hanggang sa kanyang muling pagbabalik sa oras na hindi nating inaasahan.

Mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Hindi nating maiwasan na mangamba at mabigatan sa bawat pagsubok na ating hinaharap. Subalit kahit ano pa yang mga bagyo ng buhay, hindi dapat mawala ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang presensiya niya sa atin ay mahinahon sapagkat diyan natin matutunghayan ang tunay na kapayapaan. At dahil malaki ang ating pananalig sa Diyos, tayo’y mga kinatawan ng Katawan ni Kristo, ang Simbahan, upang ating isabuhay ang Mabuting Balita. Kahit maraming mga kahinahan ang ating mga pinuno, patuloy tayo sa ating misyon at ganun din ang pagdadasal natin sa kanila.

Reply

Rachel Dela Cruz August 9, 2020 at 3:24 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor August 9, 2020 at 11:57 pm

Sinasamba Ka Namin Oh Diyos
Dinadakila Ka Namin Oh Diyos
Pinupuri Ka Namin Oh Diyos
Magpakailan Man. AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:13 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: