Martes, Agosto 4, 2020

August 4, 2020

Play

Paggunita kay San Juan Maria Vianney
Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Mateo 15, 1-2. 10-14

Memorial of Saint John Vianney, Priest (White)
Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi: “Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo.”

Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo.
Walang kagamutan sa iyong sugat; wala ka nang pag-asang gumaling pa.
Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo; wala na silang malasakit sa iyo.
Ika’y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan;
sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit;
wala nang lunas ang sugat mo.
Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.”
Sinabi pa rin ng Panginoon:
“Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob.
Pagpapalain ko ang bawat angkan niya.
Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo,
at ititindig ang bawat gusali.
Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa.
Sila’y aking pararamihin; pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila.
Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan,
at sila’y magiging matatag sa harapan ko.
Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila.
Aanyayahan ko siya kaya’t siya nama’y lalapit sa akin,
sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin.
Kaya nga, sila’y magiging aking bayan,
at ako ang magiging kanilang Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

ALELUYA
Juan 1, 49b

Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na butihin
ng D’yos Amang masintahin,
Ika’y Hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 1-2. 10-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang ilang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, “Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!”

Pinalapit ni Hesus ang mga tao at kanyang sinabi, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos.”

Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, “Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo!” Sumagot siya, “Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila’y mga bulag na taga-akay; at kapag buag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2020 at 12:44 am

PAGNINILAY: Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay mag-ingat laban sa mga bagay na nagpapasama sa atin. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang direktang kasagutan ng ating Panginoon laban sa mga Pariseo at eskribang nais siyang mapahamak. Sinasabi niya na ang nagpaparumi sa isang ay hindi sa pagkain, ni hindi sa pagliban sa paghuhugas ng kamay [na siyang ginawang batas ng mga Hudyo. Ang tunay na nagpaparumi sa tao ay ang masamang kalooban puno ng galit, pagkamakasarili, pagnanasa ng mga makamundong bagay, paghahalay, at iba pang mga kasalanan. Kaya nabatid ito ng mga Apostol na ang mga Pariseo, eskriba, at iba pang mga mapagkunwaring pinuno ng mga Hudyo ang tinutukoy ng Panginoon. At binigay sila ng totoong realidad, na kung saan ang bulag sa realidad at hindi mulat sa katotohanang mula sa Panginoon ay nagpapabaya sa mga taong mabulag at mamuhay nang hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoong Diyos.

Kaya ito’y panawagang maging mapanuri sa ating mga isip, salita, at gawa. Ito yung ating bigyan pansin sa ating sariling pamumuhay upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang mga mata. Kung tayo ay tapat sa ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig, naipairal na natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Nawa’y huwag natin gamitin ang ating mga tradisyon at kultura upang mapanira ng tao, kundi tulungan ang bawat isa at iahon mula sa mga paghihirap tungo sa pagiging kapwa-tao.

Reply

cris dela cruz August 4, 2020 at 11:22 am

iba po ang nasa feed na audio kaysa sa nakasulat at talagang gospel for today.good morning po.

Reply

Rachel Dela Cruz August 4, 2020 at 6:33 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor August 4, 2020 at 8:21 pm

Pinupuri Ka Namin Panginoon, Sakabila Ng Aming Mga Kahinaan Ay Patuloy Mo Po Kaming Pinagpapala at Binibigyang Kasagutan Sa Aming Mga Panalangin. Salamat Po Panginoon Sa Patuloy Na Pag-iingat Sa Amin At Inilalayo Po Ninyo Kami Sa Anumang Uri Ng Karamdaman Lalo Na Po Ngayong May Pandemya Sa Buong Mundo, Ikaw Na Po Ang Bahala Sa Amin Lahat Panginoon.

Reply

Jerry August 4, 2020 at 10:38 pm

Salamat sa Diyos.
Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:15 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: