Biyernes, Hulyo 31, 2020

July 31, 2020

Play

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 26, 1-9
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Mateo 13, 54-58

Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest (White)
Biyernes of the Seventeenth Week in Ordinary Time (II)


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
Jeremias 26, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon: “Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila’y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayan, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila.”

“Sasabihin mo sa kanila, ‘Sinasabi ng Panginoon: Kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito’y itutulad ko sa Silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw.’”

Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa Templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. “Dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa Silo ang Templong ito, mawawasak ang lungsod, at walang matitirang sinuman?” At siya’y pinaligiran ng mga tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Ang nangamumuhi nang walang dahilan,
higit na marami sa buhok kong taglay;
daming sinungaling na nagpaparatang,
ang hangad sa akin ako ay mapatay;
ang pag-aari kong di naman ninakaw,
nais nilang kuni’t dapat daw ibigay.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Dahilan sa iyo, ako’y inaglahi,
napahiyang lubos sa pagkaunsiyami.
Sa mga kapatid parang ako’y iba,
kasambahay ko na’y di ako kilala.
Ang pagmamahal ko sa banal mong templo,
mitinding-matindi sa kalooban ko;
sa akin bumagsak, paghamak sa iyo.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

At sa ganang akin, ako’y dadalangin
sa iyo, O Poon, sana’y iyong dinggin
sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

ALELUYA
1 Pedro 1, 25

Aleluya! Aleluya!
Balita sa inyo ngayo’y
salita ng Panginoong
iiral habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 54-58

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?” At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.” At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 24, 2020 at 8:29 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay tungkol sa pagpropesiya ni Jeremias laban sa Juda na pinagmumunuan ni Joaquim dahil sa mga makasalanang gawain ng mga tao laban sa Panginoon. Sinabi niya na hahantong ang mga ito sa pagkaranas ng pag-iisahan sila ng kanilang mga kaaway. Ngunit hindi ito’y pinaniwalaan ng mga saserdote, propeta, at tao na tilang inaakala nilang baliw si Jeremias. Kaya’t hinatol nila na siya’y patayin o kaya ikulong nalang siya. Hindi tinanggap ng Juda ang mensahe ng Jeremias na mula pa sa Panginoon.

Ang Ebanghelyo ay tungkol sa malungkot ng pangyayari nang di matanggap ng mga taga-Nazaret ang kanilang kababayan na si Hesus. Siya’y nagturo sa kanilang sinagoga, ngunit nagduda sila sa kanya dahil tingin nila siya’y anak lamang ng karpintero na si Jose. Hindi nila pinaniwalaan siya bilang propeta at higit pa bilang Anak ng Diyos. Kaya’t sinabi ni Hesus na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan at pamayanan. At sabi nga sa huli ay hindi siya nakapaggawa ng anumang kababalaghan diyan dahil sa pagkukulang ng kanilang pananampalataya.

Ang hinding pagtanggap kina Jeremias at Kristo ay nagpapahiwatig kung gaanong di naunawaan ang mensahe ng Diyos dahil maliit lang ang kanilang pananampalataya. Ngunit makikita natin dito yung katatagan ng pananampalataya nina Jeremias at Hesus dahil ang itinuro nila ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Yung nga ilang, inuna muna ng kanilang audensiya ang pagkiling sa kanilang katauhan.

Sa ating buhay, nawa’y makinig tayo sa mga taong nagpapahayag tungkol sa mga mensahe ng Panginoon, yung mga tinuguran na “mga propeta ng kontemporaryong panahon” na wala tayong kinikilingan at pinoprotektahan na masamang gawain. Nawa’y tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay at maging kanyang mga saksi upang ipagpahayag ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos sa mga taong hindi pa kilala siya at mahina ang pananampalataya sa kanya.

Reply

JEFFREY July 31, 2020 at 6:27 am

Biyernes, Hulyo 31, 2020

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 26, 1-9
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Juan 11, 19-27

Reply

Jeric July 31, 2020 at 7:49 am

Salamat po. Hindi lang po na-update ang citation sa summary ng post (na lumalabas sa front page) pero tama naman po ang Gospel na pinost sa full text sa itaas.

Reply

Jerry July 31, 2020 at 10:51 pm

Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Flor July 31, 2020 at 11:51 pm

THANK YOU PO LORD JESUS ??

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:16 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Jhenny August 31, 2020 at 7:23 am

Pinupuri ka namin Mahal na Panginoon Hesukristo. AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: