Huwebes, Hulyo 30, 2020

July 30, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Tumugon tayo nang may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang Kaharian. Buong kababaang-loob tayong manalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari.

Ang Simbahan nawa’y huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika, at kultura, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tao nawa’y huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura bagkus mapayaman nila ang isa’t isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga walang-wala sa mundong ito nawa’y maging mga tagapagmana ng kayamanan ng Kaharian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman nawa’y huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namatay nawa’y tanggapin sa Kaharian ng Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao, tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesu-Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:55 am

Pagninilay: Sa ating Unang Pagbasa (Jeremias 18:1-6), ipinakita ng Diyos kay Propetang Jeremias ang kanyang patuloy na pagmamahal sa bayang Israel na katulad ng isang manggagawa ng palayok. Itong sisidlan ay sirang-sira, ngunit ito’y minamasa muli at hinuhugisan ng bagong luwad. Nais ipahiwatig ng Diyos na siya’y patuloy na magmamahal sa gitna ng kasalanang ginawa ng tao laban sa kanya at sa ibang kapwa-tao. At siya’y gagawa ng magandang plano mula sa isang pangit na epekto ng pagkakasala. Patuloy na pagbibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang magbago ang tao at maging matapat sa kanya. Ngunit may hangganang hahantong ang buhay ng tao na siyang magiging basehan kung ang buhay ba ay puno ng kabutihan o kasamaan.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 13:47-53), tinatapos na ni Hesus ang kanyang mga talinghaga tungkol sa Paghahari ng Diyos. Dito’y inihantulad niya ang Kaharian ng Diyos sa isang lambat na inhagis sa dagat upang manghuli ng isda. At paghihiwalayin ng mga mangigisda ang mga mabubuti sa walang kwenta: ang mabubuti ay ititipon sa bangka, samantala ang walang kwentang isda ay itatapon sa dagat. Ito’y pahiwatig tungkol sa Muling Pagpaparito ng Panginoon na ang mga matutuwid ay idadalhin sa langit, ngunit ang mga masasama ay itatapon sa mga apoy ng Gehena. Kaya’t habang tayo’y namuhay sa daigdig na ito, patuloy na bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mamuhay nang kalugud-lugod sa kanya. At mula sa parabula ng lambat, makikita natin ang papel ng Simbahan bilang institusyon ng dakilang habag ng Diyos na ang layinin ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa para sa Diyos. Sabi nga na ang Simbahan ay ang ospital ng mga makasalanan upang dito’y maging banal at matuwid ang pamumuhay ng tao. At tayo rin ay tinatawag upang maging mga saksi ng dakilang habag ng Diyos. Bagamat hindi perpekto ang mga namumuno at nabibilang dito, patuloy na tinatawag tayo ng Panginoon na maging matapat sa kanya sa pagdedebosyon ang pagsasabuhay ng ating pananampalatayang Katoliko. Kaya nawa sa ating buhay pangKristiyano ay magampanan natin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan sa kalangitan sa pamamagitan ng matapat na pamumuhay sa paningin ng Diyos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa.

Reply

babylynconti July 30, 2020 at 4:58 am

My daily prayer.
Thanks to Reynald Perez for deepening the message of the readings. God Bless and always keep safe.

Reply

Honorio July 30, 2020 at 8:58 am

The readings and messages serve as my daily morning bread. So much thanks for the daily enlightenment!

Reply

Flor July 30, 2020 at 11:46 pm

Walang Hanggang Pasasalamat po aming Bibigay sa inyo MAHAL NA PANGINOON HESUKRISTO. AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz July 31, 2020 at 12:10 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:17 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: