Miyerkules, Hulyo 29, 2020

July 29, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Sa kapistahang ito ni Santa Marta, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa.

Ang mga naglilingkod sa Simbahan nawa’y tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nanunungkulan sa bayan nawa’y tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Tulad ni Marta, tayo nawa’y magkusa at maging bukas-palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at matatanda nawa’y makaranas ng pangangalaga at pagtataguyos ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa nawa’y umani sa Langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod nang katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:25 pm

PAGNINILAY: Patuloy natin naririnig mula sa ating Panginoong Hesukristo ang mga Parabula tungkol sa Paghahari ng Diyos, ayon sa isinulat sa Ika-13 Kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Sa kasaysayan, ang kaharian ay isang lugar kung saan ito ay nasa ilalim ng sistema ng monarkiya. Ito’y pinaghaharian ng mga hari, reyna, duke, dukesa, at mga noble. Sila’y nakatira sa isang malaking palasyong binabantayan ng mga Kabalyero, at sila’y tinuturing bilang mayaman at makapangyarihan. Pero alam na po natin sa kasaysayan ay may hangganan ang kanilang pamumuno at ilang bansa ay inalis ang sistema ng monarkiya. Subalit iba ang Kaharian ng Langit, ang mismong Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan. Tunay na hindi ito’y lingid sa kaisipan ng tao no’ng panahong iyon, pero sa pagdating ni Hesus sa Galilea, ipinahayag niya na tayo’y magsisi at sumampalataya sa Mabuting Balitang dala ang mensahe ng paghaharing iyon.

At sa 2 parabula, ang Kaharian ng Langit ay inihantulad sa isang kayamanang nakalibing sa bukid at isang perlas na may mahalagang presyo. Kung baga binenta ng 2 lalaki ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang bilhin ang mga mahahalagang bagay na iyon. Habang tayo’y namumuhay, patuloy tayong humahangad at tumatanggap ng mga kayamanang makakapagsaya sa ating mga pangangailangan at kagustuhan ng bagay. Ngunit ang dapat bigyang pansin na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa Panginoon lamang. Siya’y mismo nagsabi na mag-imbak tayo ng mga kayamanang mula sa langit. Siya’y mismong nagbigay ng mga biyayang ating hinahangad at natatanggap mula noon hanggang ngayon, kaya’t marapat lang na tayo’y sumampalataya sa kanya at maging tapat sa kanyang kalooban para sa ating lahat.

At nawa tayo’y maging mga ganap na Kristiyano upang ipalaganap at ibahagi ang Paghahari ng Diyos sa ating mga buhay dahil kung tayo ay magiging mabuting ehemplo at gagawa ng kabutihan, makakamit natin ang kayamanan ng walang hanggan sa Paraiso.

Reply

Jeffrey July 29, 2020 at 6:37 am

Thank you for sharing.
But I find it this day is different Gospel taken and Prayer of the Faithful.

Reply

Jeric July 29, 2020 at 6:57 pm

May 3 pong Gospel para sa araw na ito na maaaring pagpilian. Lahat po ay nakapost sa taas. Maraming salamat po.

Reply

Rachel Dela Cruz July 29, 2020 at 10:45 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor July 29, 2020 at 11:00 pm

Tunay na Dinadakila ka namin PANGINOON sapagkat ikaw ang Pinakamakapangyarihan sa lahat kaya Pinupuri ka namin at Pinasasalamatan ka namin dahil sa kabila ng aming mga KAHINAAN ay Patuloy po ninyo kaming Binibigyan ng Lakas at Tapang upang Makayanan namin ang mga Pagsubok na aming na tatanggap, batid po namin PANGINNON hindi po ninyo kami PABABAYAAN sampu ng aming Pamilya at higit sa lahat ang Buong Mundo Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:17 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Jhenny October 28, 2020 at 7:26 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: