Martes, Hulyo 28, 2020

July 28, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa Kaharian ng Langit. Idalangin natin ang pagdating ng Kaharian ng Langit dahil nababatid nating sumasaatin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan.

Ang mga lingkod ng Simbahan nawa’y tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas nawa’y tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga matatanda nawa’y ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namatay nawa’y tipunin ng Diyos bilang ani ng Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon ng Langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:54 am

Pagninilay: Ipinapakita ng ating mga Pagbasa na dakila ang awa at pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin lahat.

Isang panalangin ng panunumbat ang ipinahayag ni Propetang Jeremias sa Unang Pagbasa dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan sa Juda. Dahil sa malaking pagkakasala ginawa ng mga tao laban sa Panginoon, tila nga ba pinabayaan niyang magdurusa ang kanyang bayan. Kaya’t siya’y nagdasal nang buong pagtitiwala na kaawaan ng Diyos ang mga taong kanyang hinirang bilang kanyang bayan. At sa kabila ng napakaraming kataksilan at kasamaang ginawa ng Israel at Juda, patuloy pa rin nahabag ang Panginoon sa pagloloob ng planong pangkaligtasan para sa ating lahat.

Ang Ebanghelyo ay ipinahahayag ang paliwanag ni Hesus tungkol sa Parabula ng mga Masasamang Damo at ang mga Trigo. Ipinaliwanag dito na katulad ng pagsusunog ng mga masasamang damo sa apoy at pag-iimbak ng mga trigo sa kamalig, ang katapusan ng sanlibutan ay ang Huling Paghuhukom ng Diyos sa mga tao. Dito tayo’y ihahatol niya hindi ayon sa mga katangian natin, kundi ayon sa mga kabutihan at pagmamahal natin sa kapwa-tao. Habang hindi pang nangyayaring iyon, may panahon pang mamuhay tayo nang masagana ayon sa paninigin, katapatan, at kalooban ng Diyos. Itinuturo niya na ang Ama ay matuwid at maawaain.

Ang Panginoon ay mapagtiiis sa atin mga pagkukulang at pagkakasala. Subalit habang tayo’y nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan nating yakapaing buong higpit ang kanyang awa at pag-ibig sa atin upang maranasan natin ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso. At ganun din, kailangan natin iparamdam at ipakita ang kadakilaang iyon sa ating kapwa-tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan at makasalanan.

Reply

Rachel Dela Cruz July 28, 2020 at 10:27 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry July 28, 2020 at 10:45 pm

Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Flor July 28, 2020 at 10:53 pm

Pinupuri ka at walang hanggang Pasasalamat ang aming Handog sa iyo PANGINOON at nawa”y patuloy p po ninyo kaming patnubayan at ingatan. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:18 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: