Linggo, Hulyo 26, 2020

July 26, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na matanggap natin nang maayos ang kadakilaan ng Kanyang Paghahari. Ang ating tugon sa bawat kahilingan ay:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Amang humirang sa amin, maghari Ka sa aming piling!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang ang Paghahari ng Diyos ang kanilang pahalagahan nang higit sa lahat at magsikap na ito ay mapalaganap sa lahat ng sulok ng daigdig, manalangin tayo!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 Pandemic, upang ang kanilang pagsisikap na maiayos ang ating lipunan at magawang ligtas ang mga mamamayan ay maging tunay na pakikilahok sa pagpapalaganap ng Paghahari ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 Pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan, upang ang kanilang pagsisikap ay maging tunay na pagpapalaganap sa Paghahari ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng Ekumenismo ay ating pagsikapang tunay na maghari ang Diyos sa ating piling at unti-unting mamalas ang paglago ng pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nana- nalangin sa linggong ito, upang ang ating araw-araw na dasal na mapasaatin ang Paghahari ng Diyos ay dinggin ng Poong Maykapal at malasap natin ang ligaya at katiwasayan ng mga pinaghaharian Niya, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming nagpahayag ng kahalagahan ng Iyong Paghahari sa sandaigdigan, ibuhos Mo sa amin ang Iyong Espiritung Banal upang maglakas-loob kaming talikdan ang lahat ng maaaring maging hadlang sa paglaganap ng Paghaharing ipinahayag at itinatag ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 18, 2020 at 9:03 am

Pagninilay: Matapos ikinuwento ni Hesus ang mga talinghaga tungkol sa Magsasaka, ang mga Damo sa Triguhan, ang Butil ng Mastasa, at ang Lebadura, muli siyang nagkwento ng tatlo pang talinghaga: ang kayamanang nakabaon sa bukid, ang perlas na may mahahalagang presyo, at ang lambat. Ginagamit ni Hesus ang mga talinghaga dito bilang paglalarawan sa Kaharian ng Diyos. Sinasabi natin na naririto sa ating piling ang Paghahari ng Diyos dahil sa Mabuting Balita hatid ni Hesukristo. At ang Mabuting Balitang isinasabuhay natin nang may pagmamahal, kapayapaan, at katarungan ay isang batayan upang masabing naroroon ang Paghahari ng Diyos. Habang naririto ang Paghahari niya sa atin, ang kaganapan nito ay dapat nating panabikan sa darating na oras ng kaluwalhatian. Kaya ang Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang bagay na dapat nating inaasam sa ating buhay. Katulad nito ang isang kayamanang nakabaon sa bukid, kung saan ibinenta ng lalaki ang lahat ng kanyang ari-arian upang ipagbilhin ito. Katulad rin nito ang isang perlas nang may mahahalagang presyo, na ibinenta ng isang mangangalakal ang lahat ng ari-arian upang mapasakanya ang mahalagang perlas na iyan. At katulad rin ang Paghahari ng Diyos sa isang lambat sapagkat sa huling araw ay darating ang Anak ng Tao upang ipagpasya niya ang paghuhukom batay sa ating gawain dito sa daigdig.

Kaya makikita natin sa tatlong talinghaga ang dapat nating hangarin araw-araw, at iyan ay ang Panginoon. Alam natin na mayroon tayong mga kayamanan at mga iba’t ibang mapagkukunan at ari-arian na kailangan nating upang mamuhay pa nang habambuhay sa lupang ito. At hindi naman tinututol ni Hesus ang pagkakaroon nito, lalo na ng pera. Ngunit ang nais lang niya ipunto sa atin na sa bawat paggamit natin ng mga yamang tinatanggap natin, mas kilalanin natin ang bukal ng bawat biyaya, yaman, at ari-ariang mayroon tayo: ang Panginoon. Tularan natin si Haring Solomon sa Unang Pagbasa na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluwensiya bilang Hari ng Israel, idinalangin niya na magkaroon siya ng karunungan upang mas kilalanin pa niya ang Diyos at ang mga espirituwal na bagay.

Reply

East R.T. July 25, 2020 at 7:26 pm

Kailangan ko muna hanapin ang kaharian ng Diyos! At ang lahat ng kailangan ko sa buhay na ito ay ipagkakaloob ng Panginoon!
Inaanyayahan ako ng mga talinhaga na alamin ang pinaka mahalaga, makita ang kalooban ng
Diyos! Ipagpalit ang lahat ng mga pinahahalagahan ko sa buhay pati mga ari-arian, makamtan lang kalooban ng Diyos!

Reply

Marlene Carait July 26, 2020 at 6:33 am

Meron mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Subalit walang hanggang kaligayahan ang dulot ng kaharian ng Diyos kapag ito ang ating nakamtan. Kaya’t dito sana nakatuon ang ating pansin habgang tayo ay nabubuhay. Salamat Panginoon sa bitaya ng pagkilala sa ito. Amen

Reply

Flor July 26, 2020 at 10:03 pm

Mapalad tayo mga kapatid Sapananampalataya ni Hesus Kristo, kung saan Ibinabahagi sa atin ang Kahalagahan na siya lamang ang ating Pupurihin at Sasambahin habang narito pa tayo sa mundo. SALAMAT PO PANGINOON ??

Reply

Jerry July 26, 2020 at 10:18 pm

Salamat sa Diyos at Pinupuri ka namin Panhinoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:19 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: