Linggo, Hulyo 26, 2020

July 26, 2020

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 3, 5. 7-12
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Roma 8, 28-30
Mateo 13, 44-46

Seventeenth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)
Fil-Mission Sunday

UNANG PAGBASA
1 Hari 3, 5. 7-12

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, ang Panginoo’y napakita kay Solomon sa panaginip. “Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo!” wika sa kanya. Sumagot si Solomon, “Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako’y bata pa’t walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?” Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya’t sinabi sa kanya: “Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo’y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
kaya ako’y nangangakong susundin ang kautusan.
Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.
Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay,
ang lubos kong kasiyaha’y nasa iyong kautusan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Mahigpit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa ‘yong aral,
mahigpit pa kaysa gintong binuli at dinalisay.
Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod,
pagkat ako’y namumuhi sa anumang gawang buktot.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo,
iya’y aking iingata’t susundin nang buong puso,
ang liwanag ng turo mo’y nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 28-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.

“Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.

“Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?” tanong ni Hesus. “Opo,” sagot nila. At sinabi niya sa kanila, “Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Mateo 13, 44-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. “Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 18, 2020 at 9:03 am

Pagninilay: Matapos ikinuwento ni Hesus ang mga talinghaga tungkol sa Magsasaka, ang mga Damo sa Triguhan, ang Butil ng Mastasa, at ang Lebadura, muli siyang nagkwento ng tatlo pang talinghaga: ang kayamanang nakabaon sa bukid, ang perlas na may mahahalagang presyo, at ang lambat. Ginagamit ni Hesus ang mga talinghaga dito bilang paglalarawan sa Kaharian ng Diyos. Sinasabi natin na naririto sa ating piling ang Paghahari ng Diyos dahil sa Mabuting Balita hatid ni Hesukristo. At ang Mabuting Balitang isinasabuhay natin nang may pagmamahal, kapayapaan, at katarungan ay isang batayan upang masabing naroroon ang Paghahari ng Diyos. Habang naririto ang Paghahari niya sa atin, ang kaganapan nito ay dapat nating panabikan sa darating na oras ng kaluwalhatian. Kaya ang Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang bagay na dapat nating inaasam sa ating buhay. Katulad nito ang isang kayamanang nakabaon sa bukid, kung saan ibinenta ng lalaki ang lahat ng kanyang ari-arian upang ipagbilhin ito. Katulad rin nito ang isang perlas nang may mahahalagang presyo, na ibinenta ng isang mangangalakal ang lahat ng ari-arian upang mapasakanya ang mahalagang perlas na iyan. At katulad rin ang Paghahari ng Diyos sa isang lambat sapagkat sa huling araw ay darating ang Anak ng Tao upang ipagpasya niya ang paghuhukom batay sa ating gawain dito sa daigdig.

Kaya makikita natin sa tatlong talinghaga ang dapat nating hangarin araw-araw, at iyan ay ang Panginoon. Alam natin na mayroon tayong mga kayamanan at mga iba’t ibang mapagkukunan at ari-arian na kailangan nating upang mamuhay pa nang habambuhay sa lupang ito. At hindi naman tinututol ni Hesus ang pagkakaroon nito, lalo na ng pera. Ngunit ang nais lang niya ipunto sa atin na sa bawat paggamit natin ng mga yamang tinatanggap natin, mas kilalanin natin ang bukal ng bawat biyaya, yaman, at ari-ariang mayroon tayo: ang Panginoon. Tularan natin si Haring Solomon sa Unang Pagbasa na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluwensiya bilang Hari ng Israel, idinalangin niya na magkaroon siya ng karunungan upang mas kilalanin pa niya ang Diyos at ang mga espirituwal na bagay.

Reply

East R.T. July 25, 2020 at 7:26 pm

Kailangan ko muna hanapin ang kaharian ng Diyos! At ang lahat ng kailangan ko sa buhay na ito ay ipagkakaloob ng Panginoon!
Inaanyayahan ako ng mga talinhaga na alamin ang pinaka mahalaga, makita ang kalooban ng
Diyos! Ipagpalit ang lahat ng mga pinahahalagahan ko sa buhay pati mga ari-arian, makamtan lang kalooban ng Diyos!

Reply

Marlene Carait July 26, 2020 at 6:33 am

Meron mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Subalit walang hanggang kaligayahan ang dulot ng kaharian ng Diyos kapag ito ang ating nakamtan. Kaya’t dito sana nakatuon ang ating pansin habgang tayo ay nabubuhay. Salamat Panginoon sa bitaya ng pagkilala sa ito. Amen

Reply

Flor July 26, 2020 at 10:03 pm

Mapalad tayo mga kapatid Sapananampalataya ni Hesus Kristo, kung saan Ibinabahagi sa atin ang Kahalagahan na siya lamang ang ating Pupurihin at Sasambahin habang narito pa tayo sa mundo. SALAMAT PO PANGINOON ??

Reply

Jerry July 26, 2020 at 10:18 pm

Salamat sa Diyos at Pinupuri ka namin Panhinoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:19 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: