Sabado, Hulyo 25, 2020

July 25, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Si San Tiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng Apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga Apostol.

Ang mga lingkod ng Simbahan nawa’y gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y makatupad sa kanilang tungkulin nang may katapatan at pag-aalay, manalangin tayo sa Panginoon.

Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas-loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay-relihiyoso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y tanggapin sa kagalakan ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni San Tiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay naming ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 6, 2020 at 9:29 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ni Apostol Santiago, ang kapatid ni San Juan na isa sa mga anak ni Zebedeo. Kilala silang 2 bilang “Boanerges” o “mga anak ng kidlat” sapagkat kapag sila’y nagsasalita ay parang malakas ang epekto ng kanilang mensahe.

Ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita kung gaano ninanais nila na itugon ni Hesus ang kanilang tugon. Ang kanilang ina [Santa Salome] ay lumapit kay Hesus at hiniling na kapag iniluwalhati na diya bilang Anak ng Diyos, ipaupo sina Santiago at Juan sa kanan at kaliwa niya. Ngunit alam ni Kristo na hindi gaanong madali ang hiniling nila, sapagkat ayon sa kanya ay kailangan nilang uminom sa kalis ng pagdurusa. At sa paggalit ng iba pang Apostol dahil sa kanilang hiling, tinipon sila ng Panginoon at ipinahayag tungkol sa pagkakamit ng kadakilaan.

Nais ipahiwatig sa atin ni Hesus na ang pagkakaroon ng maraming tagumpay ay kinakailangang magdusa hindi dahil tayo’y pinaparusa ng Diyos, kundi upang maging mas matatag pa ang pananampalataya natin sa kanya. At tungkol sa pagiging una at dakila, kinakailangan nating magpakumbaba at maglingkod gaya ng ginawa ni Hesus nang ialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng karamihan.

Kaya nga si Santiago ay ang kauna-unahang Apostol na pinatay noong ika-44 ng Taon ng Panginoon sa utos ni Haring Herodes Agripa I (Cf. Gawa 12:2). Bago pa man mangyari iyan, sinasabi na nagpunta siya sa Espanya upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita ni Kristo.

Kaya’t sa ating buhay, nawa’y tayo’y maging mga tunay na Kristiyano sa pagbibigay-saksi sa Panginoon nang buong lakas, kababang-loob, at paglilingkod sa ating kapwa at sa ibang tao.

Reply

Rachel Dela Cruz July 25, 2020 at 10:29 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor July 25, 2020 at 11:18 pm

Dinadakila ka namin Panginoon sapagkat ayon po sa gospel reading kung saan iPinagtitibay po ninyo kami sa Pananampalataya sa kabila ng pandemyang aming Dinaranas ay Patuloy po ninyo kaming Iniingatan at Ginagabayan SALAMAT po PANGINOON SALAMAT PINUPURI’T SINASAMBA at PINASASALAMAT ka namin PANGINOON.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:19 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: