Huwebes, Hulyo 23, 2020

July 23, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng Salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ni Jesus, pakinggan mo kami.

Ang Simbahan sa mundo nawa’y maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisandaang ani, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mga bansa nawa’y mamuno sa pamamaraang kalugud-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili nawa’y hindi maging hadlang sa pagdaloy ng Salita ng Diyos sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng Salita ng Diyos and mga nabibigatan sa pagkalumbay, manalangin tayo sa Panginoon.

Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong Salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong Aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:51 am

Pagninilay: Marahil magtataka tayo kung bakit napakaraming talinghaga ang ikinuwento ni Hesus. Ang kanyang mga alagad nga ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi diretsyo na lang ang mga pahayag tungkol sa Pagkahari ng Diyos. Ang salitang “parabula” ay nagmula sa Salitang Griyego na ‘parabole,’ na ngangahulugang “isang malaking barayti ng mga aksiyom, tayutay, kawikaan, at idyoma”. Kaya nga ang mga parabula ni Hesus bagamat hindi literal ang mga detalye ay may mas malalim na kahulugan tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating piling.

Makikita natin sa Unang Pagbasa mula kay Propetang Jeremias kung paanong kinalimutan ng mga bayan ng Israel at Juda ang Panginoon sa pagiging masuwayin sa kanyang utos at pagtuon sa mga makamundong bagay. Kaya ganyan ang kanilang ugali kapag naririnig nila ang mga salita ng mga Propeta ng Diyos, at pinagpapatay nila ang mga ito (Minsan pa nga ay minamaltro at pinagtatawanan na lang).

Kaya’t ganyan nga ang paraan ng pagkukwento ni Hesus sapagkat ang mga mata nila ay hindi nakikita ay ang mga tenga nila ay hindi nakakarinig. Ngunit sa simula pa lamang ng kanyang Ministeryong Pampubliko, alam na niya na ang kanyang tinawag na mga Apostol ay nakita tungkol sa kanya at narinig ang kanyang mga mensahe. Sa kanila ipinaliwanag nila ang mensahe ng bawat kwento.

At ganyan din ang itinuro ng mga Apostol sa Simbahan upang ang lahat ng nabibilang dito ay makatuon sa mga pagpapala ng Panginoon gamit ang pananampalataya Sa kabuuan, marami na po tayong alam na mga parabula ni Kristo mula sa mga Ebanghelyo. Hindi naman literal ang kanilang detalye, subalit malalim ang kanilang kahulugan sa araw-araw na pamumuhay. Ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano ay makinig sa Banal na Salita ng Panginoon at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa daigdig habang hinahangad natin ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan.

Reply

Matthew Golod July 22, 2020 at 8:01 pm

Prayer Requests for the Mass: Birthday Blessings of yours truly. ??????????3??2?? Amen.

Reply

Jeric July 23, 2020 at 5:56 pm

Maligayang kaarawan po sa inyo! God bless!

Reply

flor July 23, 2020 at 9:53 pm

Panginoon mapalad kaming mga Aba sapagkat kahit di po namin kayo nakikita ay pinapadama po ninyo sa aming ang iyong PAGMAMAHAL at PAGKALINGA sa bawat isa sa amin kayat lubos po nsamin kayong PINUPURI at PINASASALAMATAN. Amen

Reply

Rachel Dela Cruz July 24, 2020 at 1:24 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:31 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: