Linggo, Hulyo 19, 2020

July 19, 2020

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 12, 13. 16-19
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Roma 8, 26-27
Mateo 13, 24-43

Sixteenth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)

UNANG PAGBASA
Karunungan 12, 13. 16-19

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga,
at walang ibang diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol.
Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan,
at maaari kang magpakita ng habag kaninuman
sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat.
Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan,
at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansin.
Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol.
Maaari mo kaming parusahan kailanma’t ibigin mo,
ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami nang buong hinahon at pagtitimpi.
Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan
na dapat din silang maging maawain.
At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan,
sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong sa kanila ng pagkakataong makapagsisi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo’t magbibigay galang;
sila’y magpupuri sa ‘yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait,
tapat at totoo, wagas ang pag-ibig;
lubhang mahabagi’t banayad magalit.
Ibaling sa akin ang awa mo’t habag,
iligtas mo ako at bigyan ng lakas.

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 26-27

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.” Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Pagkatapos, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Jocielyn July 23, 2017 at 6:31 pm

Nangaral ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinhaga kaya di ito maiintindihan ng isang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Espiritu ang pang unawa sa Kanyang Salita. Sa ibang mga tao ito ay parang isang mababaw na kwento ngunit sa mga taong ginagabayan ng Espiritu ito ay kasiyahan ng puso at liwanag ng isip. Nagpahayag Siya ng ganito upang di magkasala ang di nakaunawa at ang nakaunawa ay maligtas. Kapag nakaunawa ng Kanyang Salita ay kapara ng nakita ang Kanyang mukha.

Reply

Reynald Perez July 13, 2020 at 9:47 am

ANG DIYOS NATIN AY MAHABAGIN.
Iyan ang mensahe ng ating mga Pagbasa ngayon. Narinig natin sa Unang Pagbasa ang pagkilala ng manunulat ng Aklat ng Karunungan [pinaniniwalaang si Haring Solomon] sa Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay may karapatang mamuno at magsabi kung ano ang tama sa mali. Ngunit sa kabila ng kamalian at pagkukulang ng tao, sinasabi ng manunulat na ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal. Pinapatawad niya tayo sa mga panahon tayo ay nagkakasala. Kaya inaawit natin sa Salmo ngayon na ang Panginoong ating Diyos ay mabuti at mahabagin.

Patuloy nating pinagninilayan ang ika-13 kabanata ng Mabuting Balita ni San Mateo. Noong nakaraang Linggo, narinig natin ang Talinghaga ng Magsasaka, na kung saan itinatanim ng Diyos ang kanyang Salita sa bawat tao, at ang tugon natin ay makilala natin siya, pakinggan ang kanyang mensahe, at maging bunga ang ating mga buhay dito sa lupa. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang Talinghaga ng mga Damo sa Triguhan, at narinig din natin ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa talinghagang ito. Makikita natin mula sa kwento ang pagkabalanse ng mabubuti at masasama. Ang Diyos ay nagtatanim ng kabutihan sa ani ng mundo, subalit ang masasamang bunga ay nangagaling sa Diyablo. Pero mukhang naging bahagi sa buhay ng tao ang presensiya ng kabutihan at kasamaan. Subalit pinapahayag ni Hesus na sa habang panahon, siya ay ang Panginoon na mahabagin. Kaya’t nagbibigay siya ng pagkakataon na ang mga suwayin at matigas na ulo ay magbago, katulad ng magasasaka sa parabula na hindi pinatanggal ang mga damo sa triguhan. Kaya sa pagdating ng ani na nangangahulugang ang katapusan ng mundo, ihihiwalay ang mga trigo at damo, na nagsasabi na ihihiwalay ang mga tupa (mabubuti) sa mga kambing (masasama). Ang mga damo ay itatapon sa nagliliyab na apoy [sagisag ng impiyerno], samantala ang mga trigo naman ay titipunin sa kamalig [sagisag ng kalangitan]. Kaya habang nabubuhay ang tao, ang Diyos ay mapagtiis sa bawat pag-uugali natin at mahabagin siya na tinatawag niya tayo na magbago at gumawa ng kabutihan para maging makabuluhan ang ating pamumuhay dito sa lupa.

Mga kapatid, ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Panginoon. Subalit siya rin ay isang Diyos na nangangatwiran ukol sa ating pag-uugali. Kaya ang ating pagkikilala sa kanya ay may kaakibat na gawa na maging mabuti at matuwid sa ating pamumuhay. At ipinapaalala sa atin ni San Pablo na kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon at gawin ang kanyang kalooban.

Reply

Edwar C Ramirez July 19, 2020 at 6:26 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: